Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 07.04.2014. Stājas spēkā 08.04.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 21.aprīļa 10.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2015.gada 30.jūlija 32.saistošajiem noteikumiem

2014.gada 20.februārīNr. 4

protokols Nr. 4, 8. punkts

Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma
nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē

Izdoti saskaņā ar 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1523
„Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”
10. un 12.punktu
Grozīts ar domes 2015.gada 30.jūlija 32.saistošajiem noteikumiem

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbalsta (turpmāk – atbalsts) piešķiršanas kārtību un apmēru pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai privātajā izglītības iestādē.

2. Atbalsts ir paredzēts norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātajā izglītības iestādē par bērnu no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta pamatizglītības ieguve, ja bērns ir reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) uzņemšanai Jūrmalas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un nesaņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātā izglītības iestādē. Kārtība, kādā notiek pirmsskolas izglītojamo reģistrācija Jūrmalas pilsētā, ir noteikta 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.54 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.”

3. Atbalstu piešķir, pamatojoties uz bērna likumīgā pārstāvja Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – domē) iesniegta iesnieguma, ja bērna un bērna likumīgā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un pēc informācijas sistēmā norādītā vēlamā pašvaldības izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma laika bērnam ir atteikts pašvaldības finansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums.

II. Atbalsta apmēra noteikšanas kārtība

4. Atbalsta apmēru par vienu bērnu mēnesī kārtējam saimnieciskajam gadam domes Budžeta nodaļa aprēķina atbilstoši atbalsta aprēķina kārtībai (1.pielikums) līdz kārtējā gada 20.janvārim un virza atzinuma sniegšanai Izglītības jautājumu komitejā. Pozitīva Izglītības jautājumu komitejas atzinuma gadījumā ar domes rīkojumu tiek apstiprināts atbalsta apmērs norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātajā izglītības iestādē, kas tiek publicēts Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

III. Atbalsta piešķiršanas, izmaksas un izmaksas pārtraukšanas kārtība

5. Atbalsta saņemšanai bērna likumīgais pārstāvis iesniedz domē iesniegumu (2.pielikums) par to, ka bērns saņems pakalpojumu privātajā izglītības iestādē, iesniegumā norādot privātās izglītības iestādes nosaukumu un juridiskās personas reģistrācijas numuru. Iesniegumam pievieno apliecinājumu no privātās izglītības iestādes par pakalpojumu sniegšanu attiecīgajam bērnam. Grozīts ar domes 2015.gada 30.jūlija 32.saistošajiem noteikumiem

6. Domes Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības nodaļas atbildīgais speciālists pārbauda informāciju, kas minēta šo noteikumu 2. un 3.punktā, un piecu darba dienu laikā sagatavo rīkojumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Par pieņemto lēmumu Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības nodaļa elektroniski informē privāto izglītības iestādi, bērna likumīgo pārstāvi un domes Centralizēto grāmatvedību. Grozīts ar domes 2015.gada 30.jūlija 32.saistošajiem noteikumiem

7. Ja atbalsts ir piešķirts, domes izpilddirektors Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārdā, bērna likumīgais pārstāvis un privātā izglītības iestāde slēdz trīspusēju līgumu (3.pielikums) par atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai. Atbalsta izmaksu uzsāk tikai pēc tam, kad parakstīts šajā punktā minētais līgums.

8. Dome pārtrauc atbalsta izmaksu:

8.1. ja bērna un/vai bērna likumīgā pārstāvja dzīvesvieta tiek deklarēta citā administratīvajā teritorijā;

8.2. ja bērns uzsāk apmeklēt pašvaldības izglītības iestādi;

8.3. citos gadījumos, kas minēti līgumā.

IV. Kārtība, kādā vecāks var atteikties no vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un atkārtoti saņemt vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

9. Kārtība, kādā tiek piedāvātas brīvās vietas pašvaldības izglītības iestādēs Jūrmalas pilsētā, ir noteikta 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.54 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.”

10. Ja bērna likumīgais pārstāvis piekrīt pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai pašvaldības izglītības iestādē, 15 darba dienu laikā no piedāvājuma saņemšanas bērna likumīgais pārstāvis iesniedz piedāvātajā izglītības iestādē iesniegumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē un bērna medicīnisko karti. Ja iesniegums netiek saņemts, tad uzskatāms, ka bērna likumīgais pārstāvis ir atteicies no pirmsskolas pakalpojuma saņemšanas pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē.

11. Pašvaldība var pārtraukt izmaksāt līdzfinansējumu bērna likumīgajam pārstāvim pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai privātajā izglītības iestādē, ja bērnam rakstiski piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā bērns ir reģistrēts uzņemšanai, bet bērna likumīgais pārstāvis no piedāvātās vietas ir atteicies, un ja pēc minētā atteikuma pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē saglabājas brīva vieta, uz kuru nav citu pretendentu. Grozīts ar domes 2015.gada 30.jūlija 32.saistošajiem noteikumiem

12. Ja bērna likumīgais pārstāvis nepiekrīt pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai pašvaldības izglītības iestādē un vēršas ar iesniegumu domē, tad domes Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības nodaļa pārbauda iesnieguma atbilstību šo saistošo noteikumu 13.punktam, un 5 darba dienu laikā sagatavo rīkojumu par atbalsta izmaksas turpināšanu vai atteikumu turpināt pašvaldības atbalsta izmaksu. Par pieņemto lēmumu domes izpilddirektors informē privāto izglītības iestādi, bērna likumīgo pārstāvi un domes Centralizēto grāmatvedību. Grozīts ar domes 2015.gada 30.jūlija 32.saistošajiem noteikumiem

13. Ja izpilddirektors pieņem lēmumu par atbalsta izmaksas turpināšanu, tad reģistrācija bērna likumīgā pārstāvja iesniegumā bērna reģistrācijai pirmsskolas izglītības programmas apguvei norādītajā pašvaldības izglītības iestādē tiek saglabāta.

14. Ja izpilddirektors pieņem lēmumu par atbalsta izmaksas pārtraukšanu, tad reģistrācija bērna likumīgā pārstāvja iesniegumā bērna reģistrācijai pirmsskolas izglītības programmas apguvei norādītajā pašvaldības izglītības iestādē netiek saglabāta.

V. Noslēguma jautājumi

15. Noteikt, ka līdz 2014.gada 1.maijam iesniegumi atbalsta saņemšanai var tikt iesniegti par bērniem, kuri saņēma pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības iestādē līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim.

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošos noteikumus Nr.70 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansē bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvi pie privātā pakalpojumu sniedzēja”.

17. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 20.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4

(protokols Nr.4, 8.punkts)

Atbalsta apmēra aprēķina kārtība

1. Pašvaldības atbalsta apmēra par vienu bērnu mēnesī noteikšanai kārtējam saimnieciskajam gadam (n) nepieciešamās viena izglītojamā vidējās izmaksas Jūrmalas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs tiek aprēķinātas šādi:

A= / D / E , kur

A – vidējās viena bērna izmaksas stundā (n-1) gadā;

Bk – katras pirmsskolas uzturēšanas izdevumi (n-1) gadā;

Ck – bērnu skaits katrā izglītības iestādē uz (n-1) gada 1.septembri;

D – darba dienu skaits (n-1) gadā;

E – darba režīms stundās pašvaldības izglītības iestādēs ( n-1);

k – pirmsskolas izglītības iestāžu skaits (n-1) gadā;

M= A*F/ 12 mēnešiem, kur

M – atbalsta apmērs privātajā izglītības iestādē mēnesī (n) gadā;

F – darba režīms stundās privātajā izglītības iestādē (n) gadā.

.

2. Nosakot vidējo izmaksu apmēru saimnieciskajam gadam (n) par vienu bērnu izmaksu aprēķinā atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem iekļaujami šādi izglītības iestādes iepriekšējā, t.i., (n-1), gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi:

2.1. atalgojumi (EKK 1100) (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta; prēmijas, naudas balvas un materiālo stimulēšanu (EKK 1148), darba devēja piešķirtos labumus un maksājumus (EKK 1170));

2.2. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas (EKK 1200) (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta);

2.3. mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (EKK 2100) (izņemot ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumus, dienesta, darba braucienus (EKK 2120));

2.4. pakalpojumu samaksa (EKK 2200):

2.4.1. pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi (EKK 2210);

2.4.2. izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (EKK 2220);

2.4.3. iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi (EKK 2230);

2.4.4. remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) (EKK 2240);

2.4.5. informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (EKK 2250);

2.4.6. īres un nomas maksa (EKK 2260) (izņemot transportlīdzekļu nomas maksu (EKK 2262));

2.5. krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā (EKK 2300):

2.5.1. biroja preces un inventārs (EKK 2310);

2.5.2. kurināmais un enerģētiskie materiāli (EKK 2320) (izņemot degvielas izdevumus (EKK 2322));

2.5.3. zāles, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti (EKK 2340);

2.5.4. kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli (EKK 2350);

2.5.5. valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (EKK 2360) (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363));

2.5.6. mācību līdzekļi un materiāli (EKK 2370);

2.6. izdevumi periodikas iegādei (EKK 2400);

2.7. bibliotēku krājumi (EKK 5233).

3. Vidējās viena bērna izmaksas stundā (n-1) gadā tiek aprēķinātas līdz (n) gada 20.janvārim un virzītas atzinuma sniegšanai Izglītības jautājumu komitejā. Pozitīva Izglītības jautājumu komitejas atzinuma gadījumā ar Jūrmalas pilsētas domes rīkojumu tiek apstiprināts pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī norēķiniem (n) gadā par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātajā izglītības iestādē atbilstoši iestādes iesniegtajam darba režīmam (n) gadā.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 20.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4

(protokols Nr.4, 8.punkts)

Jūrmalas pilsētas domei

_________________________________________

(iesniedzēja vārds, uzvārds )

-

(personas kods)

_______________________________________________________________LV-_____

(deklarētās dzīves vietas adrese)

______________________________________________________________ LV-_____

(faktiskā adrese)

________________,__________________

(tālrunis, e-pasta adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt pašvaldības atbalstu privātajai izglītības iestādei

_________________________________________________________________________

(nosaukums)

_________________________________________________________________________

(juridiskā personas reģistrācijas numurs)

pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai manam bērnam

_________________________________________________________________________

(vārds, uzvārds, personas kods)

Pielikumā pievienoju: līguma par izglītības pakalpojuma sniegšanu kopiju uz ____lp.;

Citi ________________________________________________

Apliecinu, ka visa iesniegumā un tā pielikumos minētā informācija, ir pareiza un pilnīga.

Piekrītu, ka Jūrmalas pilsētas dome var pārbaudīt un elektroniski apstrādāt šajā iesniegumā un tā pielikumos norādītos datus.

Esmu informēts, ka gadījumā, ja šajā iesniegumā un tā pielikumos ir sniegtas nepatiesas ziņas, Jūrmalas pilsētas domei ir tiesības vērsties pret personu, kas sniegusi nepatiesas ziņas, civiltiesiskā un administratīvi tiesiskā kārtībā.

_____.gada___.____________________ _____________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

Aizpilda Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības nodaļas atbildīgais speciālists:

Informācija no Iedzīvotāju reģistra datu bāzes:

Bērna dzīves vieta

□ Ir deklarēta Jūrmalas pilsētā

□ Nav deklarēta Jūrmalas pilsētā

Bērna likumīgā pārstāvja dzīvesvieta

□ Ir deklarēta Jūrmalas pilsētā

□ Nav deklarēta Jūrmalas pilsētā

Informācija no Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzes:

Bērns reģistrēts rindā ___________________________________

(izglītības iestāde)

____________________(datums) nepieciešama vieta ________________ gadā

□ Atbilst atbalsta piešķiršanas prasībām

□ Neatbilst atbalsta piešķiršanas prasībām

______________________________________________amats, paraksts, paraksta atšifrējums3 .pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 20.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4

(protokols Nr.4, 8.punkts)

LĪGUMS

par pašvaldības atbalstu

pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai

Jūrmala

___.____.201_.

Nr. ____________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – Dome), juridiskā adrese Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015, tās izpilddirektora _______________________ personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses,

SIA „__________________”, reģistrācijas Nr. ________________(turpmāk – Iestāde), juridiskā adrese ____________ iela___, Jūrmala, tās vadītājas _________________ personā, kurš(-a) rīkojas, pamatojoties uz statūtiem, no otras puses un

vārds, uzvārds, personas kods ____________ (turpmāk - Bērna likumīgais pārstāvis), deklarētās dzīvesvietas adrese ________________________, no trešās puses,

turpmāk atsevišķi vai kopā saukti arī – Puse/-s,

noslēdz šo trīspusējo līgumu (turpmāk – Līgums) par Domes atbalsta piešķiršanu bērna – vārds, uzvārds, personas kods __________, (turpmāk – Bērns) dzīvesvietas adrese:_____________, pirmsskolas izglītības programmas apguvei (turpmāk – Pakalpojums) Iestādē.

1. Līguma priekšmets

1.1. Iestāde sniedz Bērnam pirmsskolas izglītības pakalpojumu par normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas pirmsskolas izglītības programmas, programmas kods: ______________ apguvi pilnā apmērā, un Dome piešķir Iestādei pašvaldības atbalstu par Pakalpojuma sniegšanu Bērnam.

1.2. Domes atbalsta apmērs vienam bērnam ir EUR _______ (___ euro, ____centi) mēnesī (turpmāk – Atbalsts).

1.3. Bērna likumīgajam pārstāvim nosūtīta Domes vēstule par Atbalsta apmēra izmaiņām saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

1.4. Atbalstu Dome piešķir, ja pastāv visi zemāk minētie noteikumi:

1.4.1. bērna un vismaz viena bērna likumīgā pārstāvja pamata dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

1.4.2. Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē ir reģistrēti dati, ka Bērns ir uzņemts un apgūst pirmsskolas izglītības programmu Iestādē;

1.4.3. Iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētu pirmskolas izglītības programmu.

2. Atbalsta piešķiršanas kārtība

2.1. Atbalstu piešķir pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora 201__.gada ______ lēmumu Nr.___ „Par _______”, un tā izmaksu uzsāk pēc Līguma parakstīšanas atbilstoši Bērna apmeklējumam Iestādē, saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

2.2. Dome veic Atbalsta izmaksu par iepriekšējo mēnesi 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Iestādes rēķina un tam pievienoto izdevumus pamatojošo dokumentu.

2.3. Atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad Bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Iestādi. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma Bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem Bērna likumīgais pārstāvis Pakalpojumu sniedzēju rakstiski informējis pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 (sešdesmit) dienām kalendārā gada laikā. Grozīts ar domes 2015.gada 30.jūlija 32.saistošajiem noteikumiem

2.4. Ja Bērns nav apmeklējis Iestādi bez attaisnojuma, Atbalsts tiek aprēķināts proporcionāli Bērna apmeklējuma dienām.

2.5. Ja starp Iestādi un Bērna likumīgo pārstāvi noslēgts savstarpējais līgums, kas paredz maksu par vietas saglabāšanu Bērna prombūtnes laikā, šo maksu Dome nefinansē.

3. Pušu pienākumi un tiesības

3.1. Domei ir pienākums pārskaitīt Atbalstu Iestādei Līguma 2.punktā noteiktajā kārtībā.

3.2. Domei ir tiesības pārbaudīt Iestādes sniegtos datus, un Iestādei ir pienākums nodrošināt, lai Domei būtu pieejama pārbaudes veikšanai nepieciešamā informācija.

3.3. Dome ir tiesīga pieprasīt un Iestādei ir pienākums mēneša laikā atmaksāt Domei nepamatoti saņemto Atbalstu saskaņā ar Domes iesniegumu par konkrētā fakta konstatēšanu.

3.4. Bērna likumīgajam pārstāvim ir šādi pienākumi:

3.4.1. 10 (desmit) darba dienu laikā rakstiski informēt Iestādi un Domi par apstākļiem un faktiem, kuri minēti Līguma 4.5.1. līdz 4.5.2.apakšpunktos; Grozīts ar domes 2015.gada 30.jūlija 32.saistošajiem noteikumiem

3.4.2. 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski informēt Iestādi, ja Bērns neapmeklēs Iestādi pilnu kalendāro mēnesi vai vairāk;

3.4.3. 10 (desmit) darba dienu laikā informēt Puses par izmaiņām kontaktinformācijā (e-pasta adrese, tālrunis).

3.5. Iestādei ir šādi pienākumi:

3.5.1. nodrošināt Pakalpojumu ___ stundas katru darba dienu;

3.5.2. līdz katra mēneša 5.datumam iesniegt Domei 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1523 „Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” noteiktajā kārtībā aizpildīta pieprasījuma valsts atbalsta saņemšanai kopiju.

3.6. Par Līgumā noteikto Iestādes maksājumu Domei kavējumu, Iestāde maksā Domei līgumsodu 0,01% (nulle komats viena procenta) apmērā par katru kavējuma dienu no nokavētā maksājuma summas. Līgumsods tiek ieturēts no Atbalsta maksājuma par nākamo mēnesi.

4. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

4.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas visas Puses un Līgums ir reģistrēts Domē.

4.2. Līgums ir spēkā uz laiku, kamēr Bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu, vai līdz brīdim, kad tiek noslēgts līgums par pirmsskolas izglītības apguvi pašvaldības izglītības iestādē. Grozīts ar domes 2015.gada 30.jūlija 32.saistošajiem noteikumiem

4.3. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti ar rakstisku vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4.4. Līgums var tikt izbeigts šajā Līgumā noteiktajos gadījumos vai Pusēm savstarpēji vienojoties, noslēdzot starp Pusēm atsevišķu vienošanos pie Līguma. Grozīts ar domes 2015.gada 30.jūlija 32.saistošajiem noteikumiem

4.5. Dome ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, brīdinot Iestādi un Bērna likumīgo pārstāvi 3 (trīs) dienas iepriekš uz Līgumā norādītajām e-pasta adresēm (ja kādai no personām nav pieejams, tad jānorāda adrese, vienlaikus nosakot, kad uzskatāms, ka brīdinājuma vēstule ir nosūtīta), šādos gadījumos:

4.5.1. Bērna un/vai Bērna likumīgā pārstāvja pamata dzīves vieta nav deklarēta Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

4.5.2. Bērns mācību gada laikā neapmeklē Iestādi vairāk kā 3 (trīs) mēnešus pēc kārtas;

4.5.3. Dome konstatē, ka piešķirtais Atbalsts netiek izmantots atbilstoši Līguma noteikumiem;

4.5.4. ja Iestāde ir saņēmusi Atbalstu vairāk nekā 1 (vienu) reizi;

4.5.5. tiek konstatēti citi būtiski pārkāpumi Iestādes darbībā;

4.5.6. Iestāde un/vai Bērna likumīgais pārstāvis nepilda Līgumā noteiktos pienākumus;

4.5.7. Iestāde pārtrauc īstenot Līguma 1.1.punktā norādīto pirmsskolas izglītības programmu.

4.6. Iestādei vai Bērna likumīgajam pārstāvim ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot Domi vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

5. Papildu noteikumi

5.1. Pusēm saskaņā ar Civillikumu ir pienākums atlīdzināt cietušajai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies darbības vai bezdarbības rezultātā, tai skaitā, ja zaudējumi ir radīti sakarā ar Līgumā noteikto paziņošanas pienākumu nepildīšanu un ir konstatēta zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs.

5.2. Puses neatbild par līgumsaistību neizpildi nepārvaramas varas apstākļos, kuri padara neiespējamu Līguma izpildi vai Pušu darbību. Nepārvarama vara Līguma izpratnē ir dabas katastrofas, jebkura rakstura militāras operācijas, epidēmijas un citi ārkārtēja rakstura faktori, kurus Puses nevarēja paredzēt Līguma izpildes laikā.

5.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā trīs mēnešus, Puses vienojas par tālāko sadarbību un Līguma spēkā esamību.

5.4. Puses atzīst Līgumā norādīto kontaktinformāciju (adresi, e-pasta adresi, tālruni u.c.) par tādu, kur tās ir sasniedzamas savstarpējās tiesiskajās attiecībās. Ja rakstveida paziņojumu sūta pa pastu ierakstītā vēstulē, uzskatāms, ka tas adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

5.5. Ar iesniegumiem un sūdzībām, kas saistīti ar Līgumu un Atbalstu, Bērna likumīgais pārstāvis vēršas pie Iestādes.

5.6. Iestādei ir pienākums 14 (četrpadsmit) dienu laikā rakstiski sniegt atbildi uz Bērna likumīgā pārstāvja iesniegumā vai sūdzībā minētajiem jautājumiem. Ja jautājumu neizdodas atrisināt, Bērna likumīgajam pārstāvim ir tiesības vērsties Domē.

5.7. Visus strīdus un domstarpības par Pušu līgumsaistību izpildi Puses risina sarunu ceļā. Ja Puses nevienojas sarunu ceļā, strīdi un domstarpības izšķirami tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5.8. Līgums sagatavots uz 4 (četrām) lapām 3 (trīs) eksemplāros, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

6. Pušu rekvizīti un paraksti

Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr. 90000056357

Juridiskā adrese:

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Bankas nosaukums:

Kods: PARXLV22

Konta Nr.: LV84PARX0002484572001

Tālrunis: 67093800

Fakss: 67093991

e-pasta adrese: pasts@jpd.gov.lv

_____________

z.v.

_____________

Paraksta atšifrējums

__.__.______.

dd.mm.gggg.

Iestāde

Reģ. Nr.________________________

Juridiskā adrese:

______________________________

Bankas nosaukums:

Kods:

Konta Nr.:

Tālrunis:

Fakss:

e-pasta adrese:

____________

z.v.

_____________

Paraksta atšifrējums

__.__.______.

dd.mm.gggg

Bērna likumīgā pārstāvja vārds, uzvārds:

_________________________________

Personas kods: __________

Deklarētās dzīvesvietas adrese:

_________________________________

Faktiskās dzīvesvietas adrese:

_________________________________

Tālrunis:

Fakss:

e-pasta adrese:

__________

____________

Paraksta atšifrējums

_.__.______.

dd.mm.ggggPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4

„Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1 . Projekta nepieciešamības pamatojums

Nodrošināt Izglītības likuma 17.panta otrās prim daļas un 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1523 „Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” izpildi

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbalsta apmēru un piešķiršanas kārtību pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai privātajā izglītības iestādē

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ietekme uz budžetu, pie nosacījuma, ka privātā izglītības iestāde pakalpojumu sniedz 12 stundas dienā 15 bērniem, 2014.gadā būs 24442,50EUR

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Grozījumi pozitīvi ietekmēs ģimeņu, kurās aug 1,5 līdz 4 gadus veci bērni, labklājību, nodrošinot alternatīvu un līdzvērtīgu pakalpojumu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes sniegtajam pakalpojumam un veicinās bērnu vecāku atgriešanos darba tirgū.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības nodaļa, Budžeta nodaļa un Centralizētā grāmatvedība. Saistošie noteikumi tiks izskatīti Jūrmalas domes sēdē un publicēti Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā „Izglītība”.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešams.

Prieksšēdētājs

G.Truksnis