Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 12.02.2015. Stājas spēkā 13.02.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 36

protokols Nr. 18, 13. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu,
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmo, trešo un ceturto daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (turpmāk – saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2013., Nr.22 (4828), 2013., LV, 246 (5052), 2014., LV, 54 (5114), LV, 218 (5278) ) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.1.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

„fiziskai personai par īpašumā vai valdījumā esošu zemi vai tās daļu un/vai ēku vai tās daļu, vai dzīvokļa īpašumu, kurā tās pamata deklarētā dzīvesvieta bez pārtraukuma ir ne mazāk kā divus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas:”

2. Papildināt 7.2.1.apakšpunktu ar teikumu šādā redakcijā:

„No 2015.gada 1.janvāra šajā punktā noteiktais atvieglojums piemērojams arī, ja šajā punktā noteiktajā nomas līgumā nomniekam nav noteikts nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums.”

3. Papildināt ar 7.2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

„7.2.7. nekustamā īpašuma īpašniekam par nekustamo īpašumu, kas nodots bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādei, ja pašvaldības iestāde to izmanto palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā, piešķirot dzīvojamās telpas īres tiesības. Šajā punktā noteiktais atvieglojums piešķirams, ja nekustamā īpašuma īpašnieks iesniedz pašvaldībā apliecinājumu, ka samazinās dzīvojamās telpas īrniekiem aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summu piešķirtā atvieglojuma summas apmērā.

zemei -70%”.

4. Papildināt ar 14.1punktu šādā redakcijā:

„14.1 Ja iesniegums iesniegts pēc šo saistošo noteikumu 14.punktā noteiktā termiņa, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi netiek piešķirti”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada18.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.36
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz izdarīt grozījumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (turpmāk – saistošie noteikumi), papildinot 7.2.1.apakšpunktu ar teikumu par to, ka no 2015.gada 1.janvāra, lai piešķirtu atvieglojumu, nav nepieciešamība, lai pašvaldības iestāžu nomāto nekustamo īpašumu nomas līgumos būtu noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā nomnieks, papildinot saistošos noteikumus ar 7.2.7.apakšpunktu, kurā noteikta jauna nodokļa maksātāju kategorija, kas var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, un ar 14.1punktu, kurā noteikts, ja iesniegums iesniegts pēc saistošo noteikumu 14.punktā noteiktā termiņa nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi netiek piešķirti. Saistošo noteikumi tiek grozīti izsakot 7.1.apkšpunkta ievaddaļu jaunā redakcijā. Grozījumi tiek izdarīti, lai precizētu šī punkta redakciju un atvieglotu tā piemērošanu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu 7.2.1.apakšpunkts tiek papildināts ar teikumu, ka no 2015.gada 1.janvāra šajā punktā noteiktais atvieglojums piemērojams arī ja nomas līgumā nav noteikts nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums šajā punktā noteiktajam nomniekam. Minētie grozījumi pieņemti saistībā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.pantā un Pārejas noteikumu 16.punktā, kā arī likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 54.panta otrajā daļā un Pārejas noteikumu 51.punktā noteikto regulējumu, kas stāsies spēkā 2015.gada 1.janvārī un paredz, ka minētajos likumu pantos un punktos noteiktajiem nomniekiem nav jākompensē nekustamā īpašuma nodoklis, kā rezultātā iespējams, ka iznomātāji vēlēsies palielināt nomas maksu.

Sakarā ar to, Jūrmalas pilsētas dome 2014.gada 7.augustā ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.22 “Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi,
uz kuras šī māja atrodas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību”, kas stājušies spēkā 2014.gada 22.augustā un paredz, ka no 2014.gada 1.janvāra nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā), un Nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldībai piederošo vai piekritīgo nekustamo īpašumu maksā persona, kurai ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā. Ja pašvaldībai piederošais vai piekritīgais nekustamais īpašums nav nodots valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas citas personas lietošanā (faktiskā lietošanā), nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir attiecīgā nekustamā īpašuma lietotājs (faktiskais lietotājs). Minētās personas ar 2014.gada 1.janvāri tiek reģistrēti kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji un var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kas noteikti likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantā un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”. Savukārt tie īrnieki, par nekustamo īpašumu, kurš nodots bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iestādei un pašvaldības iestāde to izmanto palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā, piešķirot dzīvojamās telpas īres tiesības, atvieglojumus saņemt nevar, jo nav reģistrēti kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji. Lai minētie īrnieki varētu saņemt atvieglojumu saistošie noteikumi tiek papildināti ar 7.2.7.apakšpunktu.

Lai veicinātu nodokļa maksātājus savlaicīgi samaksāt nodokļa parādus par iepriekšējiem gadiem un lai pašvaldība taksācijas gada laikā pieņemtu lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu, Saistošie noteikumi 14.punkts papildināti ar 14.1punktu, ka nosaka, ja iesniegums tiek iesniegts pēc saistošajos noteikumos noteiktā termiņa, tad atvieglojumi netiek piešķirti.

Saistošo noteikumu 7.1.apakšpunkta ievaddaļa tiek izteikta jaunā redakcijā, jo minētā punkta mērķis ir piešķirt atvieglojumu tieši par to ēku, kurā ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Papildinot noteikumus ar 7.2.7.apakšpunktu, saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā ietekme 2015.gada- pašvaldības budžeta ieņēmumi samazināsies aptuveni par EUR 1500.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Līdzšinējās administratīvās procedūras nemainās.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas, jo saistošie noteikumi ir labvēlīgi privātpersonām. Nav nepieciešamas, jo saistošo noteikumu 7.1.apakšpunkta redakcija tiek precizēta.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF