Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 02.03.2015. Stājas spēkā 03.03.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 66

protokols Nr. 5, 58. punkts

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam
Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija lēmumu Nr.362 „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.punktu un, izskatot Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 4.februāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma grozījumu projektu zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.

2. Pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma ierosinātāju (zemes vienības īpašnieku) par detālplānojuma zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu. Ja līgums 2 mēnešu laikā pēc detālplānojuma stāšanās spēkā netiek noslēgts, Domei ir tiesības atzīt detālplānojumu par spēku zaudējušu.

3. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai elektroniski nosūtīt šo lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

4. Domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu publicēšanu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

5. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

6. Detālplānojuma grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var detālplānojumu pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 19.februāra lēmumam Nr.66

(protokols Nr.5, 58.punkts)

Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Pielikums Nr.5 PDF

Pielikums Nr.6 PDF

Pielikums Nr.7 PDF2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 19.februāra lēmumam Nr.66

(protokols Nr.5, 58.punkts)

Līgums Nr.__________

par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā, 2015.gada ______

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants (turpmāk – Dome), no vienas puses, un

detālplānojuma zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, īstenotājs Pillar 4 & 6, SIA (iepriekšējie nosaukumi: Pillar 4, SIA; SIA “AB.LV Transform 4”; Transform 4, SIA), reģistrācijas Nr.40103210494, (turpmāk – Īstenotājs), kuru uz sabiedrības statūtu pamata kopīgi pārstāv tās valdes priekšsēdētājs E.B., personas kods ***, un valdes loceklis M.K., personas kods ***, no otras puses (turpmāk katrs atsevišķi vai visi kopā – Puses),

ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada ___________ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma grozījuma projekta zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu”, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par detālplānojuma zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, un tā grozījumu (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada __.________ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma grozījuma projekta zemesgabalam Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu”.

1.2. Detālplānojuma īstenošana ietver šādus pasākumus:

1.2.1. zemesgabala reālā sadalīšana un adrešu piešķiršana;

1.2.2. ēku un būvju projektēšanu un būvniecību;

1.2.3. ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.2.4. piebraucamo ceļu (nobrauktuvju) uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.2.5. ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā.

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotājs atbilstoši Detālplānojuma mērķim nodrošina tā īstenošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

2.2. Īstenotājs apņemas:

2.2.1. veikt Detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar apstiprināto Detālplānojumu, kurā ir norādīti realizējamā Detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita un paredzamie rezultāti;

2.2.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt līdz _________ (konkrēts datums 4 (četru) gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās) un Detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2025.gada 31.decembrim;

2.2.3. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.2.4. kompensēt zaudējumus, kas Domei vai citām personām radušies Īstenotāja vainas dēļ. Pušu tiesības uz zaudējumu atlīdzību un to apmērus nosaka Civillikums;

2.2.5. zemesgabala Oļģerta ielā 3, Jūrmalā, īpašnieku maiņas gadījumā informēt jauno īpašnieku par Līgumu, tā saistībām un neizpildes sekām.

2.3. Dome apņemas:

2.3.1. sniegt nepieciešamo Domes rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.3.2. sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā atbilstoši savai kompetencei.

2.4. Ja Īstenotājs neievēro Līgumā noteiktos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Domei ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atcelšanu vai atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.5. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu kaitējumu, kas var rasties nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā.

2.6. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šī Līguma 2.5.punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos un izbeigšanos.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai, kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Strīdi starp Domi un Īstenotāju par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros uz divām lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens eksemplārs - Īstenotājam.

4. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES, REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr.: 90000056357

Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-1015

Tālr.: 67093816

e-pasts: pasts@jpd.gov.lv

_________________________

/A.Grants/

Īstenotājs

Pillar 4 & 6, SIA

Juridiskā adrese: Elizabetes iela 23,

Rīga, LV-1010

tālr. 67015666

_________________________

E.B.

__________________________

M.K.


Lejupielāde: DOC un PDF