Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2015.gada 17.septembrīNr. 359

protokols Nr. 16, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra
lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas
darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumu Nr.107 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 16.pielikumu (Sporta skolas darbinieku skaita saraksts) izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme ( euro )

Amatalga ( euro )

1

Direktors *

1,00

1139

1139

2

Direktora vietnieks izglītības jomā

1,00

854

854

3

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

1,00

847

847

4

Direktora vietnieks organizatoriski administratīvajā darbā

1,00

847

847

5

Galvenais grāmatvedis

1,00

965

965

6

Vecākais lietvedis

1,00

712

712

7

Metodiķis

1,00

491

491

8

Sporta ārsts

2,00

683

1366

9

Fizioterapeits

1,00

640

640

10

Medicīnas māsa

2,00

746

1492

11

Administrators

2,00

510

1020

12

Skaņu ierakstu inženieris

1,00

425

425

13

Instruktors trenažieru zālē

1,00

462

462

14

Inženieris-elektromehāniķis

0,90

499

449

15

Ūdens attīrīšanas un siltummezglu iekārtu tehniķis

4,00

510

2040

16

Vecākais sporta treneris

4,00

491

1964

17

Sporta treneris

34,00

491

16694

18

Peldēšanas instruktors

1,00

491

491

19

Tehniskais strādnieks

0,80

360

288

20

Automobiļa vadītājs

0,50

541

271

21

Ēkas dežurants

3,00

425

1275

22

Garderobists

1,90

360

684

23

Apkopējs

7,80

360

2808

24

Sezonas apkopējs

1,00

360

360

25

Sētnieks

1,60

360

576

Kopā mēnesi

76,50

39160

* Pamatojoties uz 2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi" 7.1.punktu noteikt mēneša darba algu EUR 1139 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit deviņi euro), tai skaitā:

1) no pašvaldības dotācijas EUR 968 (deviņi simti sešdesmit astoņi euro);

2) no ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem EUR 171 (viens simts septiņdesmit viens euro)

1.2. Izslēgt 24.pielikumu (Jūrmalas Sporta centra darbinieku skaita saraksts).

2. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.oktobri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis