Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 28.oktobra 28.nolikumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2016.gada 21.janvārīNr. 4

protokols Nr. 1, 21. punkts

Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa
novērtēšanas komisijas nolikums

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu, 61.panta trešo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu
Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 158.punktu, Jūrmalas pilsētas
domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas
valstspilsētas pašvaldības nolikums” 17.1.4.apakšpunktu, ar
Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra
saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas
Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”
apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas
domes 2016.gada 24.marta saistošajiem
noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas
Teritorijas plānojuma grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu apstiprināšanu”
2462.punktu un 2485.punktu
Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 28.nolikumu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) kompetenci, uzdevumus un darba organizāciju.

2. Komisija izveidota ar mērķi izvērtēt ēku un/vai būvju īpašnieka vai valdītāja iesniegumu par ēku un/vai būvju nojaukšanas pieļaujamību un sniegtu atzinumu Jūrmalas domes (turpmāk – Domes) lēmuma sagatavošanai. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 28.nolikumu

3. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi, ievērojot spēkā esošo normatīvos aktus.

II. Komisijas uzdevumi un kompetence

4. Komisijai ir šādi uzdevumi:

4.1. izskatīt ēku un/vai būvju īpašnieka vai valdītāja iesniegumu un Kultūrtelpas un vides dizaina centra sagatavotos dokumentus ēku un/vai būvju nojaukšanas jautājumos; Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 28.nolikumu

4.2. pieprasīt ēku un/vai būvju īpašniekam vai valdītājam iesniegt spēkā esošos normatīvos aktos paredzēto dokumentāciju – arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju ēkām un/vai būvēm, kuras paredzētas nojaukt un kuras vecākas par 50 gadiem;

4.3. pieprasīt ēku un/vai būvju īpašniekam vai valdītājam iesniegt kreditoru un/vai līdzīpašnieku piekrišanu ēku un/vai būvju nojaukšanai;

4.4. sniegt atzinumu ēku un/vai būvju īpašniekam vai valdītājam par jautājumiem, kas saistīti ar ēku un/vai būvju nojaukšanu, izvērtējot šādus kritērijus:

4.4.1. nojaucamo ēku un/vai būvju faktisko stāvokli, to atbilstību ēku un/vai būvju aizsardzības statusa līmenim;

4.4.2. ēku un/vai būvju nojaukšanas ietekmi uz pilsētvides ainavu, ekoloģiju, kultūrvēsturisko vidi.

5. Komisijai ir šādas tiesības:

5.1. atlikt jautājuma par ēku un/vai būvju nojaukšanas pieļaujamību izskatīšanu, ja dokumentācijai nav pievienota arhitektoniski - mākslinieciskā inventarizācija ēkām un/vai būvēm, kuras vecākas par 50 gadiem; Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 28.nolikumu

5.2. pieprasīt papildus dokumentāciju ēku un/vai būvju īpašniekiem vai valdītājiem par spēka esošajiem nomas līgumiem;

5.3. pieprasīt papildus dokumentāciju ēku un/vai būvju īpašniekiem vai valdītājiem par ēku un/vai būvju nojaukšanas nepieciešamību, tehnisko apsekošanas atzinumu, plānoto zemesgabala apbūves attīstību, u.c. atliekot jautājuma izskatīšanu līdz nepieciešamās dokumentācijas saņemšanai;

5.4. pirms atzinuma sniegšanas par ēkas nojaukšanas pieļaujamību, apsekot dabā ēkas un/vai būves, kuras paredzētas nojaukt un veikt to fotofiksāciju.

5.5. iepazīties ar nojaucamo ēku un/vai būvju lietas Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas pārvaldes arhīva materiāliem; Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 28.nolikumu

5.6. pieprasīt ēku un/vai būvju īpašniekiem vai valdītājiem nojaucamo ēku un/vai būvju vēsturiskās dekoratīvās būvdetaļas, kuras nav paredzētas izmantot būvniecībā, nodot Pilsētplānošanas pārvaldes krājumu glabātuvē. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 28.nolikumu

III. Komisijas darba organizācija

6. Komisijas sastāvu apstiprina ar Domes priekšsēdētaja rīkojumu. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 28.nolikumu

7. Rīkojumā par Komisijas sastāvu iekļauj Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru, Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāju, Pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāju, Pilsētplānošanas pārvaldes Būvinspekcijas nodaļas vadītāju, Pilsētplānošanas pārvaldes Arhitektūras nodaļas galveno arhitektu, Kultūrtelpas un vides dizaina centra vecāko referentu – arhitektu. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 28.nolikumu

8. Komisija darbojas 6 (sešu) locekļu sastāvā, tajā skaitā Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

9. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

10. Komisijas sēdes tiek sasauktas vienu reizi mēnesī – katra mēneša pirmajā otrdienā.

11. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Komisijas locekļiem, apliecinot to ar saviem parakstiem Komisijas sēdes protokolā.

12. Komisija lēmumu pieņem balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso klātesošo Komisijas locekļu vairākums.

13. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

14. Atšķirīgu Komisijas locekļu viedokļu par Komisijas lēmuma saturu vai tā izpildes kārtību gadījumā, lēmums ir spēkā tādā formulējumā, kādā tas fiksēts Komisijas sēdes protokolā. Komisijas loceklim, kurš nepiekrīt Komisijas lēmumam ir tiesības rakstiski pievienot protokolam argumentētu viedokli.

15. Komisijas sēdē izskatāmās lietas sagatavo Komisijas sekretārs.

16. Komisijas locekļi ar Komisijas sekretāra sagatavotajiem dokumentiem var iepazīties 1 (vienu) dienu pirms sēdes sasaukšanas datuma.

17. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs, locekļi un Komisijas sekretārs.

18. Komisijas sēdes protokolā ieraksta:

18.1. kad sēdi atklāj un slēdz;

18.2. sēdes darba kārtību;

18.3. sēdes vadītāja un sekretāra vārdu un uzvārdu;

18.4. sēdē piedalījušos un klāt neesošo Komisijas locekļu vārdu un uzvārdu;

18.5. sēdē pieaicināto personu vārdu, uzvārdu un organizāciju, ko pārstāv;

18.6. pieņemtos lēmumus, norādot, cik Komisijas locekļi balsoja par, cik pret un cik atturējās.

19. Komisija ievēro fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības un fizisko personu datu aizsardzību. Fizisko personu dati un papildus informācija, kas ietverta iesniegtajos dokumentos, netiek izpausta trešajām personām.

20. Komisijas sēdes ir slēgtas.

21. Komisija, pēc tās ieskatiem var pieaicināt ekspertus (attiecīgās jomas pārstāvjus, konsultatīvās padomes, nevalstiskās organizācijas un citus). Pieaicinātajiem ekspertiem nav balsstiesību, sniegtajai informācijai ir rekomendējošs raksturs.

22. Komisijas atzinums par ēkas un/vai būves nojaukšanu saskaņojams ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi, gadījumos, ja ēka un/vai būve atrodas valsts vai vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā vai to aizsargjoslā. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 28.nolikumu

23. Pamatojoties uz Komisijas atzinumu par ēkas un/vai būves nojaukšanas pieļaujamību un atbalstošu Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinumu, Komisijas sekretārs sagatavo Domes lēmuma projektu, kurš tiek iesniegts izskatīšanai un apstiprināšanai Domes Attīstības un vides jautājumu komitejā un Domes sēdē. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 28.nolikumu

IV. Komisijā iesniedzamie dokumenti

24. Ēkas un/vai būvju īpašnieks vai valdītājs iesniedz dokumentāciju Jūrmalas pilsētas domes apkalpošanas centrā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV – 2015 vai ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz pasts@jurmala.lv: Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 28.nolikumu

24.1. Iesniegumu, norādot ēkas un/vai būves īpašnieku, adresi un kadastrālo apzīmējumu;

24.2. Skaidrojošo aprakstu par ēkas un/vai būves nojaukšanas nepieciešamību; Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 28.nolikumu

24.3. Ēkas un/vai būves inventarizācijas lietu un apbūves plānu;

24.4. Arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju ēkām un/vai būvēm, kas vecākas par 50 gadiem;

24.5. Ēkas un/vai būves detalizētu fotofiksāciju;

24.6. Kreditora piekrišanu, ja nekustamais īpašums ir apgrūtināts ar lietu tiesībām;

24.7. Līdzīpašnieku piekrišanu, ja nav noteikts citādi;

24.8. Valsts glābšanas un ugunsdzēsības dienesta aktu par ugunsgrēku, ja ēka un/vai būve ir degusi.

V. Noslēguma jautājums

25. Ar šo nolikuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumu Nr.27 „Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis