Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 259

protokols Nr. 7, 5. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija
lēmumā Nr.390 “Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 50.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 10.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām” šādus grozījumus:

1.1. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Ievēlēt Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu komiteju 5 deputātu sastāvā:

4.1. Jānis Lediņš

4.2. Mārtiņš Stulpiņš

4.3. Rita Sproģe

4.4. Ligita Maziņa

4.5. Anita Adijāne”.

1.2. svītrot 9.punktu.

2. Lēmums stājas spēkā vienlaicīgi ar 2016.gada 8.jūnija Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 ”Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF