Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2016.gada 18.augustāNr. 358

protokols Nr. 10, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 14.jūlija lēmuma Nr.303 “Par pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” likvidāciju un pašvaldības iestādes “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” izveidošanu” 6.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 23.pielikumā (Jūrmalas Mežmalas vidusskolas darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

3

Laborants

1,70

425

723

1.1.2. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

5

Dežurants

2,50

370

925

1.1.3. svītrot 9.punktu:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

9

Veļas mazgāšanas operators

0,30

370

111

1.1.4. svītrot 11.punktu:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

11

Automašīnas vadītājs–mehāniķis

1,00

541

541

1.2. Lēmuma 37.pielikumu (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. papildināt ar 84.1 punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

841

Vecākais finansists (būvniecības jomā)

1,00

1287

1287

1.2.2. izteikt 201.punktu šādā redakcija:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

201

Būvinspektora palīgs

4,00

994

3976

1.2.3. papildināt ar 208.1 punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

2081

Arhivārs

1,00

874

874

1.3. Apstiprināt Lēmuma 38.pielikumu (Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”), izsakot to jaunā redakcijā atbilstoši šī lēmuma pielikumam.

2. Lēmuma 1.1.punkts stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri.

3. Lēmuma 1.3.punkts stājas spēkā ar 2016.gada 1.oktobri (Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLSX