Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 26.09.2016. Stājas spēkā 27.09.2016.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 18.augusta 392.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 23.aprīļa 177.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 15.septembrīNr. 458

protokols Nr. 13, 40. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru
prospektā 17, Jūrmalā apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr.246 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.246) ir izstrādāts teritorijas detālplānojums. Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 457.1.punkts, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas karte „Detalizētas plānošanas teritorijas”.

Atbilstoši Domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumam Nr.181 „Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, detālplānojumam ir veikta publiskā apspriešana un saņemti institūciju atzinumi. Publiskās apspriešanas ietvaros netika saņemti iedzīvotāju priekšlikumi par izstrādāto detālplānojuma redakciju. Detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmes protokolā ir izdarītas atzīmes par institūciju atzinumu rezultātiem. Sanāksmes ietvaros tika sniegts pamatojums Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumā sniegtajiem iebildumiem par detālplānojumā paredzētajiem risinājumiem zemesgabala sadalīšanai, atbilstoši Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam, kā arī tika ņemta vērā iebilde par jaunas apbūves novietojuma prasībām. Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un saņemtos institūciju atzinumus un saskaņojumus, konstatēts, ka nav nepieciešams veikt detālplānojuma pilnveidošanu.

Detālplānojums zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, izstrādāts atbilstoši izdotajam darba uzdevumam, kas apstiprināts ar Lēmumu Nr.246 un normatīvo aktu prasībām.

Ar detālplānojuma ierosinātājiem ir saskaņoti administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu nosacījumi.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Noteikumu Nr.628 119.1.apakšpunktu, izskatot detālplānojuma projektu un Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 7.septembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.13000081107. Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

2. Pašvaldības izpilddirektoram noslēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma īstenotājiem par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.13000081107, īstenošanu redakcijā, kas pievienota lēmuma pielikumā. Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 177.lēmumu

3. Noteikt, ka atbilstoši saskaņotajiem administratīvā līguma noteikumiem, detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.13000081107, paredzēto apbūvi jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2026.gada 1.septembrim. Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 177.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 18.augusta 392.lēmumu

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.13000081107, apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

5. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.13000081107, apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un paziņojuma par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.13000081107, apstiprināšanu publicēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

7. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.13000081107, apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu detālplānojumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 15.septembra lēmumam Nr.458

(protokols Nr.13, 40.punkts)

Līgums Nr.__________

par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā, 2016.gada ______

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants (turpmāk – Dome), no vienas puses, un

detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, īstenotāji Vārds Uzvārds (personas kods) un „Easton Development Limited”, reģistrācijas numurs 099925, kuru pamatojoties uz 2015.gada 26.jūnijā ar Seišlu Republikas, Fransa Gonzalesa Bontē Valsts notāra, Augstākās tiesas sekretāra J.Estikota apliecinātu pilnvaru Nr.18946, pārstāv tās pilnvarotais pārstāvis Vārds Uzvārds (personas kods) (turpmāk – Īstenotāji), no otras puses (turpmāk katrs atsevišķi vai visi kopā – Puses),

ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada ___________ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, apstiprināšanu”, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību, kas ietver šādus pasākumus:

1.1.1. zemes vienības reālo sadalīšanu;

1.1.2. ēku un būvju projektēšanu un būvniecību;

1.1.3. ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.1.4. piebraucamo ceļu uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.1.5. ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā.

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotājs apņemas:

2.1.1. veikt Detālplānojuma īstenošanu, saskaņā ar apstiprināto Detālplānojumu, kurā ir norādīti realizējamā Detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita un paredzamie rezultāti;

2.1.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt 4 (četru) gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās, Detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2026.gada 1.septembrim; Grozīts ar domes 2022.gada 18.augusta 392.lēmumu

2.1.3. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.1.4. kompensēt zaudējumus, kas Domei vai citām personām var rasties Īstenotāju vainas vai neuzmanības dēļ 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas;

2.1.5. nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, īpašnieku maiņas gadījumā informēt jauno īpašnieku par Detālplānojuma īstenošanas termiņiem, šo Līgumu un tā neizpildes sekām.

2.2. Dome apņemas:

2.2.1. sniegt nepieciešamo Domes rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.2.2. sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā atbilstoši savai kompetencei;

2.3. Ja Īstenotājs neievēro Līgumā noteiktos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Domei ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.4. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.5. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 2.4. punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3. CITI NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai, kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Strīdi starp Domi un Īstenotāju par Detālplānojuma īstenošanu risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros uz divām lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens eksemplārs Īstenotājam.

4. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr.: 90000056357

adrese: Jomas iela 1/5,

Jūrmala, LV-1015

tālr.: 67093816

_________________________

/A.Grants/

Īstenotājs

„Easton Development Limited”, reģ. Nr. 099925

Adrese: Salamat House, La Poudriere Lane, Viktorija, Mahe, Seišelu salas ,

tās pilnvarotais pārstāvis Vārds Uzvārds

(personas kods)

Adrese

tālr.

____________________________

/V.Uzvārds/

Vārds Uzvārds (personas kods)

Adrese

Tālr.

_____________________________

/V.Uzvārds/


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF, PDF