Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījums ar domes 2017.gada 16.februāra 93.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2016.gada 25.novembrīNr. 570

protokols Nr. 18, 20. punkts

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Sporta nama
“Taurenītis”) maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikuma Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” 8.1. un 28.3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 8.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-27/15), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Sporta servisa centra, reģistrācijas Nr.90010478153, apsaimniekotā Sporta nama “Taurenītis” (adrese: Kļavu iela 29/31, Jūrmalā) maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta pirmajā daļā noteikto nodokļa likmi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Sporta servisa centra maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Pilnvarot Jūrmalas Sporta servisa centra direktoru slēgt nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem maksas pakalpojumu izcenojumiem.

5. No šī lēmuma pielikuma noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, uzrādot apliecinošu dokumentu.

6. No šī lēmuma pielikumā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

6.1. Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi;

6.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi, pamatojoties uz iesniegumu, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

7. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā.

8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanas brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11. jūnija lēmums Nr.227 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas Sporta nama “Taurenītis”) maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.novembra lēmumam Nr.570

(protokols Nr.18, 20.punkts)

 

Sporta nama “Taurenītis” maksas pakalpojumu izcenojumi

Nosaukums

Mērv.

Maksa (EUR) bez PVN

Maksa (EUR) ar PVN

1.Noma

1.1. Sporta zāles noma (723.2 m2) **

1.1.1.

Darba dienās un brīvdienās

60 min.

19,83

24,00

1.1.2.

Latvijas un starptautiskas mēroga sacensības

60 min.

23,97

29,00

1.2.

Aerobikas zāles noma (119.9 m2)

60 min.

9,09

11,00

1.3.

Aerobikas zāles noma (40.2 m2)

60 min.

4,54

5,50

1.4.

Kafejnīcas telpu noma (59.8 m2)

60 min.

9,50

11,50

1.5. Ģērbtuves noma

1.5.1.

Ģērbtuves noma 1.stāvā (21.40 m2)

60 min.

0,83

1,00

1.5.2.

Ģērbtuves noma 2.stāvā (20.70 m2)

60 min.

0,83

1,00

1.6.

Tablo izmantošana

60 min.

3,31

4,00

1.7.

Saunas komplekss

60 min.

8,26

10,00

1.8.

Vispārēja telpas noma 1 m2

60 min

1,65

2,00

1.9.

Vispārēja telpas noma 1 m2

1 mēnesis

8,26

10,00

2. Reklāmas izvietošana

2.1.

Reklāmas izvietošana

1m2/mēnesi

4,13

5,00

** Sabiedriskā labuma organizācijas, kas reģistrējušās Jūrmalas pilsētā un kuru pārstāvji un komandas piedalās Latvijas čempionāta sporta sacensībās, ar mērķi veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu – atlaide 50% Grozīts ar domes 2017.gada 16.februāra 93.lēmumu