Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2016.gada 19.maijāNr. 13

protokols Nr. 6, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un
likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2016.gadam 100 523 065 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Ieņēmumi

73 829 137 euro

1 530 euro

Izdevumi

89 792 617 euro

15 288 euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-15 963 480 euro

-13 758 euro

Finansēšana

15 963 480 euro

13 758 euro

Atlikums gada sākumā

12 265 481 euro

13 758 euro

Atlikums gada beigās

345 037 euro

Aizņēmumi

14 413 159 euro

Aizņēmumu atmaksa

6 185 659 euro

Pamatkapitāla palielinājums

4 184 464 euro

2. Aizstāt saistošo noteikumu 1.punkta 1., 2.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 1., 2.pielikumu.

3. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1., ar šo saistošo noteikumu 106.pielikumu.

4. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” tāmi Nr.01.1.8., ar šo saistošo noteikumu 107.pielikumu.

5. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.2.3.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.3., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

6. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.3.1., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

7. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.-2018.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.8. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 79. un 20.pielikumu.

8. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.14.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.13., 8. un 14.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 103., 104. un 105.pielikumu.

9. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.3.1.apakšpunkta Pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 80.pielikumu.

10. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.3.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.3.3.4. programmas “Līdzfinansējuma nodrošināšana konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu īstenošanai” tāmi Nr.04.3.4.

11. Pievienot saistošo noteikumu 2.3.3.4.apakšpunktam Pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Līdzfinansējuma nodrošināšana konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu īstenošanai” tāmi Nr.04.3.4., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu.

12. Aizstāt saistošo noteikumu 2.4.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Vides aizsardzības pasākumi bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzības jomā” tāmi Nr.05.1.2. un 6.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 6. un 21.pielikumu.

13. Aizstāt saistošo noteikumu 2.4.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Vides aizsardzības veicināšanas pasākumu vadība, regulēšana, uzraudzība” tāmi Nr.05.1.3. un 6.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 7. un 21.pielikumu.

14. Aizstāt saistošo noteikumu 2.4.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” tāmi Nr.05.1.4. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 8. un 23.pielikumu.

15. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

16. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.3. un 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 10. un 25.pielikumu.

17. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.4. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 115. un 23.pielikumu.

18. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.3.apakšpunkta Jūrmalas kapu, vienotais reģistrācijas Nr.90010691331, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1., ar šo saistošo noteikumu 114.pielikumu.

19. Aizstāt saistošo noteikumu 2.6.1.3.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums” 26.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 108.pielikumu.

20. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.08.1.3. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 81. un 23.pielikumu.

21. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.4. un 9.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 11. un 22.pielikumu.

22. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.12. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 12. un 24.pielikumu.

23. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.2.4.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Integrācija kultūras aspektā” tāmi Nr.08.2.4. un 27.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 13.un 26.pielikumu.

24. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Iestādes uzturēšanas un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 82.pielikumu.

25. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 83. un 102.pielikumu.

26. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.5.1., ar šo saistošo noteikumu 84.pielikumu.

27. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Jūrmalas pilsētas stadiona “Sloka” uzturēšana” tāmi Nr.08.5.2., ar šo saistošo noteikumu 85.pielikumu.

28. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.7.5.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.7.5.6. programmas “Jūrmalas pludmales centra uzturēšana” tāmi Nr.08.5.6.;”.

29. Pievienot saistošo noteikumu 2.7.5.6.apakšpunktam Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas "Jūrmalas pludmales centra uzturēšana" tāmi Nr.08.5.6., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 86.pielikumu.

30. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.4. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 87. un 101.pielikumu.

31. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.6. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 88. un 101.pielikumu.

32. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Interešu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.9. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 89. un 101.pielikumu.

33. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 90.pielikumu.

34. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.2.2.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.2., ar šo saistošo noteikumu 91.pielikumu.

35. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1., ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu.

36. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.4.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, projekta "Atcere – totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” tāmi Nr.09.5.4., ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu.

37. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.8.6.3. projekta “Urban music workshop/Pilsētas mūzikas darbnīca" tāmi Nr.09.6.3.;”.

38. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.6.3.apakšpunktam Jūrmalas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, projekta “Urban music workshop/Pilsētas mūzikas darbnīca” tāmi Nr.09.6.3., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 92.pielikumu.

39. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.8.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1., ar šo saistošo noteikumu 93.pielikumu.

40. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 94.pielikumu.

41. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.11.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1., ar šo saistošo noteikumu 95.pielikumu.

42. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.12.1.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 96.pielikumu.

43. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.12.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.8.12.3. projekta “Mūzikas instrumentu iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai" tāmi Nr.09.12.3.;”.

44. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.12.3.apakšpunktam Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, projekta “Mūzikas instrumentu iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai" tāmi Nr.09.12.3., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 97.pielikumu.

45. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.14.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādei “Bitīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.1., ar šo saistošo noteikumu 98.pielikumu.

46. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.18.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādei “Mārīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.1., ar šo saistošo noteikumu 99.pielikumu.

47. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.23.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1., ar šo saistošo noteikumu 113.pielikumu.

48. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.24.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1., ar šo saistošo noteikumu 16.pielikumu.

49. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.25.1.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1., ar šo saistošo noteikumu 17.pielikumu.

50. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.26.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1., ar šo saistošo noteikumu 18.pielikumu.

51. Izteikt saistošo noteikumu 2.8.28.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.8.28. Jūrmalas pilsētas internātpamatskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, tajā skaitā:

2.8.28.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1.;

2.8.28.2. projekta “Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” tāmi Nr.09.28.2.;”.

52. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.28.2.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, projekta “Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” tāmi Nr.09.28.2., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 19.pielikumu.

53. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.2. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 100. un 101.pielikumu.

54. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.1.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1., ar šo saistošo noteikumu 109.pielikumu.

55. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.4.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Atbalsts ģimenēm ar bērniem” tāmi Nr.10.2.4. un 29.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 110. un 112.pielikumu.

56. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.7.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējais citur nekvalificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” tāmi Nr.10.2.7. un 29.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 111. un 112.pielikumu.

57. Aizstāt saistošo noteikumu 9.punktā minēto 32.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 116.pielikumu.

58. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

12.3.9.9. 287 euro;

19.3.0.0. 1 627 410 euro;

21.3.5.2. 1 741 euro;

21.3.9.9. 350 euro;

21.4.9.9. 54 047 euro;

03.110.7230 52 509 euro;

04.510.7230 1 569 762 euro;

04.730.7230 12 198 euro;

04.730. atlikums gada beigās 12 404 euro;

04.900.7230 17 647 euro;

08.230.7230 1 042 euro;

09.100.7230 433 euro;

09.100. atlikums gada beigās 1 741 euro;

09.210. atlikums gada beigās 11 906 euro;

09.510.7230 318 euro;

09.510. atlikums gada beigās 3 875 euro.”

59. Pamatojoties uz 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar 2016.gada 30.marta, 1.apīļa, 13.aprīļa, 18.aprīļa, 26.aprīļa, 29.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes rīkojumu Nr.1.1-14/99, Nr.1.1-14/104, Nr.1.1-14/114, Nr.1.1-14/117, Nr.1.1-14/127, Nr.1.1-14/132 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78.pielikumu.

60. Aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā un to pielikumos vārdus “Ķemeru vidusskola” ar vārdiem “Ķemeru pamatskola”.

61. Saistošo noteikumu 60.punkts stājas spēkā ar 2016.gada 1.jūliju.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikumi Nr.1-2 XLSX

Pielikumi Nr.3-26 un 79-116 XLSX

Pielikumi Nr.27-78 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF