Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 34

protokols Nr. 15, 15. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2016.gadam 100 635 234 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

Ieņēmumi

73 941 306

euro

2 374

euro

Izdevumi

89 887 226

euro

16 132

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-15 945 920

euro

-13 758

euro

Finansēšana

15 946 764

euro

13 758

euro

Atlikums gada sākumā

12 265 481

euro

13 758

euro

Atlikums gada beigās

361 753

euro

Aizņēmumi

14 413 159

euro

Aizņēmumu atmaksa

6 185 659

euro

Pamatkapitāla palielinājums

4 184 464

euro

2. Aizstāt saistošo noteikumu 1.punkta 1., 2.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 1., 2.pielikumu.

3. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.2.3.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.3., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

4. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.3.1., ar šo saistošo noteikumu 48.pielikumu.

5. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.2., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

6. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.12. un 5.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 5. un 18.pielikumu.

7. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.14.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.13. un 14.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 49. un 88.pielikumu.

8. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

9. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.06.1.2., ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu.

10. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.3.apakšpunkta Jūrmalas kapu, vienotais reģistrācijas Nr.90010691331, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu.

11. Aizstāt saistošo noteikumu 2.6.1.3.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.900000594245, programmas “Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums” 26.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 90.pielikumu.

12. Aizstāt saistošo noteikumu 2.6.2.1.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Metadona kabinets” tāmi Nr.07.2.1., ar šo saistošo noteikumu 50.pielikumu.

13. Aizstāt saistošo noteikumu 2.6.2.2.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Vingrošana ūdenī” tāmi Nr.07.2.2., ar šo saistošo noteikumu 51.pielikumu.

14. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.6.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vienotais reģistrācijas Nr. 90010991438, tajā skaitā:

2.6.4.1. programmas “Metadona kabinets” tāmi Nr.07.4.1.;

2.6.4.2. programmas “Vingrošana ūdenī” tāmi Nr.07.4.2.;”.

15. Pievienot saistošo noteikumu 2.6.4.1.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Metadona kabinets” tāmi Nr.07.4.1., ar šo saistošo noteikumu 52.pielikumu.

16. Pievienot saistošo noteikumu 2.6.4.2.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Vingrošana ūdenī” tāmi Nr.07.4.2., ar šo saistošo noteikumu 53.pielikumu.

17. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.4. un 9.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 54. un 87.pielikumu.

18. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.3.apakšpunkta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, programmas “Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” tāmi Nr.08.3.1., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

19. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Iestādes uzturēšanas un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 55.pielikumu.

20. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 56. un 89.pielikumu.

21. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.3.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halles uzturēšana” tāmi Nr.08.5.3., ar šo saistošo noteikumu 57.pielikumu.

22. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.6.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Jūrmalas pludmales centra uzturēšana” tāmi Nr.08.5.6., ar šo saistošo noteikumu 58.pielikumu.

23. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.6.1., ar šo saistošo noteikumu 59.pielikumu.

24. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.6.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi" tāmi Nr.08.6.3. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 10. un 19.pielikumu.

25. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.6.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, projekta “Jūrmalas pilsētas muzeja izstāde “Bērns Kūrortā”” tāmi Nr.08.6.4., ar šo saistošo noteikumu 11.pielikumu.

26. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.1., ar šo saistošo noteikumu 60.pielikumu.

27. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu.

28. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.10.1.apakšpunkta Jūrmalas Mākslas skolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, programmas “Iestādes uzturēšanas ,interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.1., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu.

29. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.17.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Madara”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.1., ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu.

30. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.23.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.8.23.4. projekta “Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanās procesā” tāmi Nr.09.23.4.;”.

31. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.23.4.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, projekta “Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanās procesā” tāmi Nr.09.23.4., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu.

32. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.32.1.apakšpunkta Jūrmalas vakara vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051646, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.32.1., ar šo saistošo noteikumu 61.pielikumu.

33. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.1.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.900000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1., ar šo saistošo noteikumu 62.pielikumu.

34. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.3.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.900000594245, programmas “Atbalsts gados veciem cilvēkiem” tāmi Nr.10.2.3. un 29.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 63. un 47.pielikumu.

35. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.4.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.900000594245, programmas “Atbalsts ģimenēm ar bērniem” tāmi Nr.10.2.4., 28. un 29.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 64., 91. un 47.pielikumu.

36. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.5.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.900000594245, programmas “Mājokļa atbalsts” tāmi Nr.10.2.5. un 28.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 65. un 91.pielikumu.

37. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.7.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.900000594245, programmas “Pārējais citur nekvalificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” tāmi Nr.10.2.7., 28. un 29.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 66., 91. un 47.pielikumu.

38. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.1.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1., ar šo saistošo noteikumu 67.pielikumu.

39. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.2.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Veselības aprūpes pieejamības palielināšana pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem” tāmi Nr.10.3.2., ar šo saistošo noteikumu 68.pielikumu.

40. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.3.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Dienas centrs” tāmi Nr.10.3.3., ar šo saistošo noteikumu 69.pielikumu.

41. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.4.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Zupas virtuves pakalpojumu nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.4., ar šo saistošo noteikumu 70.pielikumu.

42. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.5.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Nakts patversme” tāmi Nr.10.3.5., ar šo saistošo noteikumu 71.pielikumu.

43. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.6.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Mājas aprūpes un pavadoņu pakalpojuma nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.6., ar šo saistošo noteikumu 72.pielikumu.

44. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.7.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Invalīdu pārvadāšanas nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.7., ar šo saistošo noteikumu 73.pielikumu.

45. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.8.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Dienas nodarbinātības centrs - specializētā darbnīca” tāmi Nr.10.3.8., ar šo saistošo noteikumu 74.pielikumu.

46. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.9.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Dienas aprūpes centrs personām ar garīgās veselības traucējumiem, īpašuma Dūņu ceļš 2 apsaimniekošana” tāmi Nr.10.3.9., ar šo saistošo noteikumu 75.pielikumu.

47. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.10.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā” tāmi Nr.10.3.10., ar šo saistošo noteikumu 76.pielikumu.

48. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.4.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90001868844, programmas “Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās” tāmi Nr.10.4.1., ar šo saistošo noteikumu 16.pielikumu.

49. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas, vienotais reģistrācijas Nr.90000091456, programmas “Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana” tāmi Nr.10.5.1., ar šo saistošo noteikumu 17.pielikumu.

50. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.9.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.9.6. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vienotais reģistrācijas Nr. 90010991438, tajā skaitā:

2.9.6.1. programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.6.1.;

2.9.6.2. programmas “Veselības aprūpes pieejamības palielināšana pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem” tāmi Nr.10.6.2.;

2.9.6.3. programmas “Dienas centrs” tāmi Nr.10.6.3.;

2.9.6.4. programmas “Zupas virtuves pakalpojumu nodrošināšana” tāmi Nr.10.6.4.;

2.9.6.5. programmas “Nakts patversme” tāmi Nr.10.6.5.;

2.9.6.6. programmas “Mājas aprūpes un pavadoņu pakalpojuma nodrošināšana” tāmi Nr.10.6.6.;

2.9.6.7. programmas “Invalīdu pārvadāšanas nodrošināšana” tāmi Nr.10.6.7.;

2.9.6.8. programmas “Dienas nodarbinātības centrs - specializētā darbnīca” tāmi Nr.10.6.8.;

2.9.6.9. programmas “Dienas aprūpes centrs personām ar garīgās veselības traucējumiem, īpašuma Dūņu ceļš 2 apsaimniekošana” tāmi Nr.10.6.9.;

2.9.6.10. programmas “Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā” tāmi Nr.10.6.10.;”.

51. Pievienot saistošo noteikumu 2.9.6.1.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vienotais reģistrācijas Nr. 90010991438, programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.6.1., ar šo saistošo noteikumu 77.pielikumu.

52. Pievienot saistošo noteikumu 2.9.6.2.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vienotais reģistrācijas Nr. 90010991438, programmas “Veselības aprūpes pieejamības palielināšana pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem” tāmi Nr.10.6.2., ar šo saistošo noteikumu 78.pielikumu.

53. Pievienot saistošo noteikumu 2.9.6.3.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vienotais reģistrācijas Nr. 90010991438, programmas “Dienas centrs” tāmi Nr.10.6.3., ar šo saistošo noteikumu 79.pielikumu.

54. Pievienot saistošo noteikumu 2.9.6.4.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vienotais reģistrācijas Nr. 90010991438, programmas “Zupas virtuves pakalpojumu nodrošināšana” tāmi Nr.10.6.4., ar šo saistošo noteikumu 80.pielikumu.

55. Pievienot saistošo noteikumu 2.9.6.5.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vienotais reģistrācijas Nr. 90010991438, programmas “Nakts patversme” tāmi Nr.10.6.5., ar šo saistošo noteikumu 81.pielikumu.

56. Pievienot saistošo noteikumu 2.9.6.6.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vienotais reģistrācijas Nr. 90010991438, programmas “Mājas aprūpes un pavadoņu pakalpojuma nodrošināšana” tāmi Nr.10.6.6., ar šo saistošo noteikumu 82.pielikumu.

57. Pievienot saistošo noteikumu 2.9.6.7.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vienotais reģistrācijas Nr. 90010991438, programmas “Invalīdu pārvadāšanas nodrošināšana” tāmi Nr.10.6.7., ar šo saistošo noteikumu 83.pielikumu.

58. Pievienot saistošo noteikumu 2.9.6.8.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vienotais reģistrācijas Nr. 90010991438, programmas “Dienas nodarbinātības centrs - specializētā darbnīca” tāmi Nr.10.6.8., ar šo saistošo noteikumu 84.pielikumu.

59. Pievienot saistošo noteikumu 2.9.6.9.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vienotais reģistrācijas Nr. 90010991438, programmas “Dienas aprūpes centrs personām ar garīgās veselības traucējumiem, īpašuma Dūņu ceļš 2 apsaimniekošana” tāmi Nr.10.6.9., ar šo saistošo noteikumu 85.pielikumu.

60. pievienot saistošo noteikumu 2.9.6.10.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vienotais reģistrācijas Nr. 90010991438, programmas “Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā” tāmi Nr.10.6.10., ar šo saistošo noteikumu 86.pielikumu;

61. izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

12.3.9.9. 287 euro;

19.3.0.0. 1 652 388 euro;

21.3.5.2. 1 741 euro;

21.3.9.9. 350 euro;

21.4.9.9. 56 486 euro;

23.5.1.0. 844 euro;

F22010010 800 euro;

03.110.7230 52 509 euro;

04.230. atlikums gada beigās 14 260 euro;

04.510.7230 1 569 762 euro;

04.730.7230 9 500 euro;

04.730. atlikums gada beigās 25 180 euro;

04.900.7230 17 647 euro;

04.900. atlikums gada beigās 900 euro;

06.600.7230 712 euro;

08.210.7230 33 euro;

08.230.7230 1 042 euro;

08.620. atlikums gada beigās 539 euro;

09.100.7230 433 euro;

09.100. atlikums gada beigās 1 741 euro;

09.210. atlikums gada beigās 11 907 euro;

09.510.7230 943 euro;

09.510. atlikums gada beigās 3 875 euro;

10.200.7230 924 euro;

10.400. atlikums gada beigās 37 euro;

10.910.7230 952 euro.”;

62. Papildināt saistošos noteikumus ar 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Noteikt, ka Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” iepriekšējo gadu pamatkapitāla atlikumu 5 661.50 EUR apmērā izlieto mākslinieku skatuves krēslu iegādei”.

63. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”” Nr.20 1.37.apakšpunktā izdarītos grozījumus.

64. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 19.septembra, 23.spetembra, 29.septembra, 30.spetembra, 7.oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/261, Nr.1.1-14/265, Nr.1.1-14/271, Nr.1.1-14/272, Nr.1.1-14/284 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 46. pielikumu.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Pielikumi Nr.1-2 XLSX

Pielikumi Nr.3-19 XLSX

Pielikumi Nr.20-46 XLSX

Pielikumi Nr.47-91 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF