Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 27.12.2016. Stājas spēkā 28.12.2016.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 43

protokols Nr. 18, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām“
14.panta trešo daļu un likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” 5.panta pirmo, trešo un ceturto daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību“ (Latvijas Vēstnesis, 2012., Nr.22 (4828), 2013., LV, 246 (5052), 2014., LV, 54 (5114), LV, 218 (5278), LV 30 (5348), 2015., LV, 124 (5442), LV, 239 (5557), LV, 146 (5718)) šādus grozījumus:

1. Izteikt 11.4 punktu šādā redakcijā:

“11.4 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nepiešķir par nekustamo īpašumu, kurā konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi, izņemot 11.2 un 11.5 punktā noteiktos gadījumus, no nākamā mēneša pēc tam, kad nodokļa maksātājs ar Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas lēmumu par šiem pārkāpumiem ir administratīvi sodīts ar naudas sodu, uz laika periodu līdz nodokļa maksātājs, saskaņā ar normatīvajiem aktiem atzīstams par nesodītu par šajā punktā noteikto pārkāpumu ”.

2. Papildināt 22.7.apakšpunkta otro teikumu aiz vārdiem “būvniecības noteikumu pārkāpumi” ar vārdiem: “izņemot 22.6. un 22.8. apakšpunktā noteiktajos gadījumos”.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.43
"Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošos noteikumus Nr.37 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību“, tos precizējot.

Saistošo noteikumu 11.4 punkts un 22.7. apakšpunkts paredz, ka atvieglojumus nepiešķir par nekustamo īpašumu, kurā konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi, un nodokļa maksātājs ar Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas lēmumu par šiem pārkāpumiem ir administratīvi sodīts ar naudas sodu, uz laika periodu līdz nodokļa maksātājs, saskaņā ar normatīvajiem aktiem atzīstams par nesodītu par šajā punktā noteikto pārkāpumu.

11.4 punktu un 22.7. apakšpunktu nepieciešams precizēt, lai neveidotos situācija, kad par vienu pārkāpumu, par kuru izdoti divi dažādi administratīvie akti, būtu jāpieņem divi lēmumi saskaņā ar 11.2 un 11.4 punktu vai 11.4 un 11.5 punktu.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai precīzi definētu kritērijus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu atcelšanai.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Līdzšinējās administratīvās procedūras nemainās.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas, jo saistošo noteikumu regulējums saistīts ar lēmumu pieņemšanas kārtību, kas skar Jūrmalas pilsētas domi.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF