Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 44

protokols Nr. 18, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un
likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2016.gadam 93 403 732 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

Ieņēmumi

74 248 470

euro

1 530

euro

Izdevumi

84 725 829

euro

15 288

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-10 477 359

euro

-13 758

euro

Finansēšana

10 477 359

euro

13 758

euro

Atlikums gada sākumā

12 265 481

euro

13 758

euro

Atlikums gada beigās

604 492

euro

Aizņēmumi

6 874 493

euro

Aizņēmumu atmaksa

6 185 659

euro

Pamatkapitāla palielinājums

1 872 464

euro

2. Aizstāt saistošo noteikumu 1.punkta 1., 2.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 1., 2.pielikumu;

3. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu;

4. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Ar tiesvedības procesiem saistīti izdevumi” 7.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 105.pielikumu;

5. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.2.2.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā” tāmi Nr.01.2.2., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu;

6. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.2.3.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.3., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu;

7. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.2.4.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Procentu maksājumi Valsts kasei” tāmi Nr.01.2.4., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu;

8. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums” tāmi Nr.03.1.2., ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu;

9. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Glābšanas staciju būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.03.1.3. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 8. un 103.pielikumu;

10. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.3.1., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu;

11. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.7. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 10. un 106.pielikumu;

12. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.-2018.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.8. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 11. un 102.pielikumu;

13. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.-2018.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.18. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 15. un 102.pielikumu;

14. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Ostas būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.04.1.9. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 12. un 103.pielikumu;

15. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Ar ārējo sakaru attīstību saistītās starptautiskās un institucionālās sadarbības aktivitātes” tāmi Nr.04.1.10. un 21.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 13. un 112.pielikumu;

16. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.12. un 5.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 14. un 104.pielikumu;

17. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.3.1.23.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.3.1.23. projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” tāmi Nr.04.1.23.;”;

18. Pievienot saistošo noteikumu 2.3.1.23.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” tāmi Nr.04.1.23., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 16.pielikumu;

19. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 17.pielikumu;

20. Aizstāt saistošo noteikumu 2.4.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” tāmi Nr.05.1.4. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 18. un 109.pielikumu;

21. Aizstāt saistošo noteikumu 2.4.2.4.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, programmas “Pamatkapitāla palielināšana, projekts "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta"” tāmi Nr.05.2.4., ar šo saistošo noteikumu 19.pielikumu;

22. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1., ar šo saistošo noteikumu 20.pielikumu;

23. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.4. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 21. un 109.pielikumu;

24. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas svētku noformējums” tāmi Nr.06.1.5. un 12.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 22. un 108.pielikumu;

25. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.6., 19. un 22.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 111., 153. un 156.pielikumu;

26. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 23. un 103.pielikumu;

27. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.8. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 24. un 103.pielikumu;

28. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.2.apakšpunkta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma”, vienotais reģistrācijas Nr.42803002568, programmas “Pilsētas ielu apgaismojuma nodrošināšana” tāmi Nr.06.2.1., ar šo saistošo noteikumu 25.pielikumu;

29. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.3.apakšpunkta Jūrmalas kapi, vienotais reģistrācijas Nr.90010691331, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1., ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu;

30. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.08.1.3., 4. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 27., 103. un 109.pielikumu;

31. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Muzeja ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.6. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 28. un 103.pielikumu;

32. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras centru un namu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.7. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 29. un 103.pielikumu;

33. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Teātru, koncertzāļu, estrāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.8. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 30. un 103.pielikumu;

34. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi” tāmi Nr.08.1.13. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 31. un 107.pielikumu;

35. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.2.1.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.900000594245, programmas “Integrācijas projektu īstenošana" tāmi Nr.08.2.1. un 27.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 32. un 115.pielikumu;

36. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.2.4.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.900000594245, programmas “Integrācija kultūras aspektā" tāmi Nr.08.2.4. un 27.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 33. un 115.pielikumu;

37. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.2.5.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.900000594245, programmas “Sociālā integrācija" tāmi Nr.08.2.5. un 27.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 34. un 115.pielikumu;

38. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.3.apakšpunkta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, programmas “Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana" tāmi Nr.08.3.1., ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu;

39. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Iestādes uzturēšanas un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 154.pielikumu;

40. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi" tāmi Nr.08.4.2. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 36. un 113.pielikumu;

41. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Iestādes uzturēšana" tāmi Nr.08.5.1., ar šo saistošo noteikumu 37.pielikumu;

42. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Jūrmalas pilsētas stadiona “Sloka” uzturēšana” tāmi Nr.08.5.2., ar šo saistošo noteikumu 38.pielikumu;

43. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.4.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Majoru sporta laukuma uzturēšana” tāmi Nr.08.5.4., ar šo saistošo noteikumu 39.pielikumu;

44. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana" tāmi Nr.08.6.1., ar šo saistošo noteikumu 40.pielikumu;

45. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.4. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 41. un 103.pielikumu;

46. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.6. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 42. un 103.pielikumu;

47. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.7. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 43. un 103.pielikumu;

48. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 44. un 103.pielikumu;

49. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Interešu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.9. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 45. un 103.pielikumu;

50. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā” tāmi Nr.09.1.10. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 46. un 110.pielikumu;

51. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 47.pielikumu;

52. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.2.2.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.2., ar šo saistošo noteikumu 48.pielikumu;

53. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.1., ar šo saistošo noteikumu 49.pielikumu;

54. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.3.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.2., ar šo saistošo noteikumu 50.pielikumu;

55. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošināšana” tāmi Nr.09.4.1., ar šo saistošo noteikumu 51.pielikumu;

56. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.4.3.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “PROTI un DARI” tāmi Nr.09.4.3., ar šo saistošo noteikumu 52.pielikumu;

57. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1., ar šo saistošo noteikumu 53.pielikumu;

58. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1., ar šo saistošo noteikumu 54.pielikumu;

59. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.6.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.2., ar šo saistošo noteikumu 55.pielikumu;

60. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1., ar šo saistošo noteikumu 56.pielikumu;

61. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.7.2.apakšpunkta Ķemeru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.2., ar šo saistošo noteikumu 57.pielikumu;

62. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.8.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1., ar šo saistošo noteikumu 58.pielikumu;

63. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.8.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.2., ar šo saistošo noteikumu 59.pielikumu;

64. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 60.pielikumu;

65. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.9.2.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.2., ar šo saistošo noteikumu 61.pielikumu;

66. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.10.1.apakšpunkta Jūrmalas Mākslas skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.1., ar šo saistošo noteikumu 62.pielikumu;

67. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.11.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1., ar šo saistošo noteikumu 63.pielikumu;

68. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.11.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.2., ar šo saistošo noteikumu 64.pielikumu;

69. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.12.1.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 65.pielikumu;

70. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.13.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Austras koks”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249140, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.1., ar šo saistošo noteikumu 66.pielikumu;

71. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.14.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.1., ar šo saistošo noteikumu 67.pielikumu;

72. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.15.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.1., ar šo saistošo noteikumu 68.pielikumu;

73. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.16.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.1., ar šo saistošo noteikumu 69.pielikumu;

74. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.17.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Madara”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.1., ar šo saistošo noteikumu 70.pielikumu;

75. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.18.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.1., ar šo saistošo noteikumu 71.pielikumu;

76. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.19.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249136, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.19.1., ar šo saistošo noteikumu 72.pielikumu;

77. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.20.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa”, vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.1., ar šo saistošo noteikumu 73.pielikumu;

78. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.21.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.1., ar šo saistošo noteikumu 74.pielikumu;

79. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.22.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251357, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.1., ar šo saistošo noteikumu 75.pielikumu;

80. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.23.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1., ar šo saistošo noteikumu 76.pielikumu;

81. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.23.2.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.2., ar šo saistošo noteikumu 77.pielikumu;

82. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.23.3.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, projekta “Iedvesmojies. Mācies. Radi!” tāmi Nr.09.23.3., ar šo saistošo noteikumu 78.pielikumu;

83. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.24.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1., ar šo saistošo noteikumu 79.pielikumu;

84. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.24.2.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.2., ar šo saistošo noteikumu 80.pielikumu;

85. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.25.1.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1., ar šo saistošo noteikumu 81.pielikumu;

86. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.25.2.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.2., ar šo saistošo noteikumu 82.pielikumu;

87. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.26.1.apakšpunkta Sākumskolas “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1., ar šo saistošo noteikumu 83.pielikumu;

88. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.26.2.apakšpunkta Sākumskolas “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.2., ar šo saistošo noteikumu 84.pielikumu;

89. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.27.1.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1., ar šo saistošo noteikumu 85.pielikumu;

90. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.27.2.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.2., ar šo saistošo noteikumu 86.pielikumu;

91. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.28.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1., ar šo saistošo noteikumu 87.pielikumu;

92. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.29.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1., ar šo saistošo noteikumu 88.pielikumu;

93. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.29.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Sporta skolas pasākumi” tāmi Nr.09.29.2. un 25.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 89. un 114.pielikumu;

94. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.31.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1., ar šo saistošo noteikumu 90.pielikumu;

95. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.31.2.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.2., ar šo saistošo noteikumu 91.pielikumu;

96. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.32.1.apakšpunkta Jūrmalas vakara vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051646, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.32.1., ar šo saistošo noteikumu 92.pielikumu;

97. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.33.apakšpunkta “LATVIJAS STARPTAUTISKĀ SKOLA”, vienotais reģistrācijas Nr.40008006745, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.33.2., ar šo saistošo noteikumu 93.pielikumu;

98. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.4. apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.900000594245, programmas “Atbalsts ģimenēm ar bērniem” 28. un 29.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 116. un 117.pielikumu;

99. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas, vienotais reģistrācijas Nr.90000091456, programmas “Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana” tāmi Nr.10.5.1., ar šo saistošo noteikumu 94.pielikumu;

100. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.4.1.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis”, vienotais reģistrācijas Nr. 90001868844, programmas “Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās” tāmi Nr.10.4.1., ar šo saistošo noteikumu 155.pielikumu;

101. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.6.1., ar šo saistošo noteikumu 95.pielikumu;

102. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.6.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Dienas centrs” tāmi Nr.10.6.3., ar šo saistošo noteikumu 96.pielikumu;

103. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.6.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Nakts patversme” tāmi Nr.10.6.5., ar šo saistošo noteikumu 97.pielikumu;

104. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.6.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Mājas aprūpes un pavadoņu pakalpojuma nodrošināšana” tāmi Nr.10.6.6., ar šo saistošo noteikumu 98.pielikumu;

105. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.6.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Invalīdu pārvadāšanas nodrošināšana” tāmi Nr.10.6.7., ar šo saistošo noteikumu 99.pielikumu;

106. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.6.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Dienas aprūpes centrs personām ar garīgās veselības traucējumiem, īpašuma Dūņu ceļš 2 apsaimniekošana” tāmi Nr.10.6.9., ar šo saistošo noteikumu 100.pielikumu;

107. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.6.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā” tāmi Nr.10.6.10., ar šo saistošo noteikumu 101.pielikumu;

108. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

12.3.9.9. 287 euro;

19.3.0.0. 1 652 388 euro;

21.3.5.2.  1 741 euro;

21.3.9.9. 350 euro;

21.4.9.9.  56 486 euro;

23.5.1.0. 844 euro;

F22010010  800 euro;

03.110.7230 52 509 euro;

04.230. atlikums gada beigās 14 260 euro;

04.510.7230 1 569 762 euro;

04.730.7230  9 500 euro;

04.730. atlikums gada beigās 25 180 euro;

04.900.7230 17 647 euro;

04.900. atlikums gada beigās 900 euro;

06.600.7230 712 euro;

08.210.7230 33 euro;

08.230.7230 1 042 euro;

08.620. atlikums gada beigās 539 euro;

09.100.7230 522 euro;

09.100. atlikums gada beigās 1 652 euro;

09.210. atlikums gada beigās 11 907 euro;

09.510.7230 943 euro;

09.510. atlikums gada beigās 3 875 euro;

10.200.7230 924 euro;

10.400. atlikums gada beigās 37 euro;

10.910.7230 952 euro.”;

109. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 27.oktobra, 1.novembra, 8.novembra, 9.novembra, 14.novembra, 16.novembra, 22.novembra rīkojumu Nr.1.1-14/315, Nr.1.1-14/321, Nr.1.1-14/327, Nr.1.1-14/331, Nr.1.1-14/333, Nr.1.1-14/336, Nr.1.1-14/342 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 118., 119., 120., 121., 122., 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., 132., 133., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 141., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149., 150., 151., 152., 157., 158., 159. pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikumi Nr.1-2 XLSX

Pielikumi Nr.3-117 un Nr.153-156 XLSX

Pielikumi Nr.118-152 un Nr.157-159 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF