Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 14.jūnija 27.nolikumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 17.augusta 17.nolikumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2017.gada 23.martāNr. 9

protokols Nr. 6, 26. punkts

Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta
pirmās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada
4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas
pašvaldības nolikums” 18.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Bērnu tiesību aizsardzības komisija (turpmāk – komisija) ir starpinstitucionāla koleģiāla sadarbības un konsultatīvā padomdevēja institūcija, kas izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) lēmumu.

2. Komisija ir izveidota, lai nepieciešamības gadījumā izskatītu jautājumus, kas saistīti ar bērnu tiesību aizsardzību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

3. Komisija savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus, ANO Konvenciju par bērna tiesībām, domes lēmumus, domes priekšsēdētāja rīkojumus un šo nolikumu.

II. Komisijas darba organizācija

4. Komisija darbojas šādā 11 locekļu sastāvā no valsts, nevalstiskām un pašvaldības institūcijām: Grozīts ar domes 2017.gada 17.augusta 17.nolikumu

4.1. domes Labklājības pārvaldes deleģēts sociālais darbinieks;

4.2. domes Labklājības pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas vadītājs;

4.3. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājs;

4.4. domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļas referents, speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos atbilstoši amata aprakstam;

4.5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas vecākais inspektors darbā ar nepilngadīgajiem;

4.6. Izglītības iestāžu atbalsta personāla metodiskās apvienības vadītājs;

4.7. domes Labklājības pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas psihologs;

4.8. Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Rīgas Centra komitejas Sociālā centra “Kauguri” projekta vadītājs;

4.9. Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” Dienas centra romu tautības Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem nodaļas vadītājs;

4.10. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa kārtības policijas nodaļas vecākais inspektors. Grozīts ar domes 2018.gada 14.jūnija 27.nolikumu

4.11. domes Labklājības pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas sociālais darbinieks. Papildināts ar domes 2017.gada 17.augusta 17.nolikumu

5. Komisijas locekļi no sava vidus ievēl priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru.

6. Komisijas darbu organizē un vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā, komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

7. Komisijas sēdes notiek pēc nepieciešamības, ja ir saņemts valsts vai pašvaldības institūcijas iesniegums, bet ne retāk kā vienu reizi trīs mēnešos.

8. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs.

8.1. Komisijas sēdes protokolā ieraksta:

8.1.1. kad sēdi atklāj un slēdz;

8.1.2. kur, kurā gadā, mēnesī, dienā un stundā sēde notiek;

8.1.3. sēdes darba kārtību;

8.1.4. sēdes vadītāja un protokolētāja vārdu un uzvārdu;

8.1.5. sēdē piedalījušos komisijas locekļu skaitu, vārdu un uzvārdu;

8.1.6. sēdē klāt neesošo komisiju locekļu vārdu, uzvārdu un neierašanās iemeslu;

8.1.7. to personu uzvārdu, amatu, kuram sēdē dots vārds;

8.1.8. iesniegtos priekšlikumus un pieprasījumus;

8.1.9. citas ziņas, kas būtu jāieraksta protokolā.

8.2. Ikviens komisijas loceklis ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa izteiktas viedoklis tiktu ierakstīts protokolā. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un sekretārs ne vēlāk kā piektajā dienā pēc sēdes.

8.3. Komisijas sēdes protokolus paraksta komisijas priekšsēdētājs un sekretārs.

9. Komisijas locekļi par piedalīšanos komisiju sēdēs un citu pienākumu pildīšanu atbilstoši domes iekšējiem normatīvajiem aktiem var saņemt atlīdzību.

III. Komisijas uzdevumi un tiesības

10. Komisijai ir šādi uzdevumi:

10.1. izskatīt problēmsituācijas, kas saistītas ar iespējamo bērnu tiesību nenodrošināšanu vai bērnu tiesības aizsardzības likuma neievērošanu;

10.2. noteikt tālākās rīcības virzienu problēmsituācijas risinājumam;

10.3. sniegt ieteikumus problēmusituācijas risināšanā iesaistītajām personām vai institūcijām;

10.4. izskatīt jautājumu komisijas sēdē, pēc domes Izglītības pārvaldes iesnieguma, gadījumos, kad nav panākts pozitīvs rezultāts.

11. Komisijai savas kompetences ievaros ir tiesības:

11.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldības iestādēm problēmsituācijas risināšanai nepieciešamo informāciju;

11.2. pieaicināt personas vai citu institūciju pārstāvjus;

11.3. iesniegt priekšlikumus domei un tās institūcijām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.

12. Komisija savās darbībā ievēro konfidencialitātes un profesionālās ētikas principus.

IV. Noslēguma jautājumi

13. Komisijas darbība tiek izbeigta ar domes lēmumu.

14. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

14.1. domes 2001.gada 4.jūlija nolikums Nr.33 “Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums”;

14.2. domes 2009.gada 13.augusta lēmums Nr.656 “Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju”.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe