Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2017.gada 12.janvārīNr. 2

protokols Nr. 1, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 2.pielikumā (Jūrmalas Alternatīvās skolas darbinieku skaita saraksts) izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

18.

Izglītības psihologs

0,25

680

170

1.2. Lēmuma 16.pielikumā (Sporta skolas darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

2

Direktora vietnieks izglītības jomā

2,00

1120

2240

1.2.2. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

6

Izglītības metodiķis

1,00

750

750

1.2.3. izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

15

Vecākais sporta treneris

2,10

725

1523

1.2.4. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

16.

Sporta treneris (profesionāla ievirze)

10,00

700

7000

1.3. Lēmuma 21.pielikumā (Jūrmalas mākslas skolas darbinieku skaita saraksts):

1.3.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

2

Direktora vietnieks (izglītības jomā)

1,00

1120

1120

1.3.2. izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

10

Profesionālās ievirzes izglītības skolotājs

1,13

700

791

1.3.3. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

14

Struktūrvienības vadītājs

0,20

880

176

1.3.4. izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

15

Izglītības iestādes bibliotekārs

0,25

680

170

1.3.5. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

19

Profesionālās ievirzes izglītības skolotājs

2,13

700

1491

1.4. Lēmuma 22.pielikumā (Jūrmalas mūzikas vidusskolas darbinieku skaita saraksts):

1.4.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

2

Direktora vietnieks (izglītības jomā)

1,00

1000

1000

1.4.2. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

4

Grāmatvedis

1,00

574

574

1.4.3. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

6

Profesionālās ievirzes izglītības skolotājs

8,70

700

6090

1.4.4. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

13

Izglītības iestādes bibliotekārs

1,00

680

680

1.4.5. papildināt ar jaunu punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

13.1

Izglītības metodiķis

1,00

750

750

1.4.6. izslēgt 15.punktu;

1.4.7. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

16

Profesionālās ievirzes izglītības skolotājs

4,50

700

3150

1.5. Lēmuma 30.pielikumā (Jūrmalas Bāriņtiesas darbinieku skaita saraksts):

1.5.1. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

1.

Priekšsēdētājs

1,00

1382

1382

1.5.2. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

2.

Priekšsēdētāja vietnieks

1,00

1190

1190

1.5.3. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

3.

Bāriņtiesas loceklis

3,00

996

2988

1.6. Izteikt Lēmuma 33.pielikumu (Pašvaldības iestādes “Sprīdītis” darbinieku skaita saraksts) jaunā redakcijā (lēmuma 1.Pielikums).

1.7. Izteikt Lēmuma 36.pielikumu (Jūrmalas Kultūras centra darbinieku skaita saraksts) jaunā redakcijā (lēmuma 2.Pielikums).

1.8. Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts):

1.8.1. izslēgt 46.punktu;

1.8.2. izteikt 54.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

54.

Vecākais sabiedrisko attiecību speciālists

2,00

1382

2764

1.8.3. izteikt 57.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

57.

Fotogrāfs

1,00

1093

1093

1.8.4. izteikt 73.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

73.

Vecākais eksperts uzņēmējdarbības jautājumos

1,00

1382

1382

1.8.5. izteikt 76.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

76.

Eksperts energoefektivitātes jautājumos

1,00

1174

1174

1.8.6. izteikt 163.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

163.

Vecākais finansists

4,00

1382

5528

1.8.7. izteikt 164.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

164.

Finansists

2,00

1174

2348

1.9. Lēmuma 41.pielikumā (Jūrmalas Sporta servisa centra darbinieku skaita saraksts) izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

8.

Tehniskais speciālists

3,00

788

2364

2. Lēmuma 1.-42.pielikuma tabulas sadaļā “Algas likme (euro)” skaitli “370” aizstāt ar skaitli “380”.

3. Jūrmalas Kultūras centram līdz 2017.gada 31.martam iesniegt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram izvērtējumu par Jūrmalas Kultūras centra radošo kolektīvu vadītājiem apstiprināto amatu vienību skaitu atbilstoši faktiski veicamajam darba apjomam.

4. Lēmuma 1.2., 1.3., 1.4. un 2.punkts piemērojams ar 2017.gada 1.janvāri.

5. Lēmuma 1.6. un 1.7.apakšpunkts stājas spēkā ar 2017.gada 1.februāri.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Pielikums Nr.1 XLSX

Pielikums Nr.2 XLSX