Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2017.gada 23.martāNr. 100

protokols Nr. 6, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, kā arī pamatojoties uz 2017.gada 23.marta saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”” Paskaidrojumu raksta sadaļas 2.punkta 1.apakšpunktā aprakstīto nepieciešamību reorganizēt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļu, to sadalot divās jaunās nodaļās, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts):

1.1. Likvidēt 71.amata vienību – Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītāja amatu;

1.2. Likvidēt 72.amata vienību – Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītāja vietnieka amatu;

1.3. Izteikt 70.-77.punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

70.

4.2.STRATĒĢISKĀS PLĀNOŠANAS NODAĻA

71.

Nodaļas vadītājs

1,00

1917

1917

72.

Eksperts energoefektivitātes jautājumos/energopārvaldnieks

1,00

1287

1287

73.

Eksperts stratēģiskās plānošanas jautājumos

2,00

1174

2348

Kopā

4,00

5552

74

4.2.1 UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAS NODAĻA

75

Nodaļas vadītājs

1,00

1917

1917

76

Vecākais eksperts uzņēmējdarbības jautājumos

1,00

1382

1382

77

Eksperts uzņēmējdarbības jautājumos

1,00

1174

1174

77.1

Sabiedriskā transporta plānotājs

1,00

1287

1287

Kopā

4,00

5760

2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 18.aprīli.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe