Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 9.jūnijāNr. 307

protokols Nr. 10, 29. punkts

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes
daļu nomas tiesību izsoles organizēšanu

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15.panta otro daļu vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijā esošajiem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi) 9.punktam ūdenstilpi šo noteikumu 2.punktā minētajiem izmantošanas veidiem, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā pašvaldība.

Lielupes ūdenstilpes un ūdenstilpes piegulošās teritorijas visā tās garumā pašvaldība nodrošina apsaimniekošanu, kā arī nodrošina to publiski pieejamu un sakoptu. Tādēļ izvērtējot lietderību Lielupes ūdenstilpes un tās teritorijas izmantošanā un pakalpojumu gan pie ūdeņiem, gan uz ūdeņiem attīstība ir atbalstāma iznomājot Lielupes piekrasti, lai veicinātu to turpmāku sakopšanu un uzturēšanu, vienlaicīgi nodrošinot publisku pieejamību ūdenstilpei un iespēju paplašināt ūdenstilpē pieejamos pakalpojumus.

Noteikumu 34.2.apakšpunktā noteikts, ka ūdenstilpes nomas konkursu rīko, ja uz ūdenstilpes nomu šo noteikumu 2.5., 2.7., 2.8., 2.9., 2.11. un 2.12.apakšpunktā minētajiem izmantošanas veidiem ir pieteicies viens vai vairāki pretendenti un ūdenstilpi ir paredzēts izmantot komerciāliem mērķiem, izņemot gadījumos, ja atbilstoši teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā noteiktajā funkcionālajā zonā atļautajam, ūdenstilpi piegulošās zemes vienības robežās vēlas iznomāt attiecīgās zemes īpašnieks.

Jūrmalas pilsētas domē saņemti vairāki iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām par ūdenstilpes nomu. Iesniedzēji nav ūdenstilpei piegulošo zemesgabalu īpašnieki, līdz ar to atbilstoši Noteikumu 34.2.apakšpunktam un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija nolikuma Nr.11 “Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību” 3.1.apakšpunkta nosacījumiem, organizējama nomas tiesību izsole.

Nomas mērķa realizācijai un Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršana, vēlams ir veikt krasta stiprinājumus un izvietot labiekārtojuma elementus, to uzsākot un veicot teritorijas izmantošanu, jāievēro vairāku normatīvo aktu prasības. Tādēļ nomas līguma termiņu vēlams noteikt ne mazāk kā 10 gadi ar iespēju nomniekam realizēt gan nomas mērķi, gan veikt krasta stiprinājuma un/vai labiekārtojuma elementu izbūvi, saskaņojot labiekārtojuma projektu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 15.panta otro daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 2.punktu, 9.punktu un 34.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija nolikuma Nr.11 “Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību” 3.1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmuma Nr.386 „Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību” 1. un 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2017.gada 14.marta sēdes lēmumu Nr.7 (protokols Nr.8-2-3/3) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 24.aprīļa lēmumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Organizēt zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļu nomas tiesību izsoli uz nomas termiņu līdz 2027.gada 31.decembrim.

2. Apstiprināt iznomājamo zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļu sarakstu (1.pielikums).

3. Apstiprināt zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļu nomas tiesību izsoles noteikumus (2.pielikums).

Priekšsēdētāja

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 9.jūnija lēmumam Nr.307

(protokols Nr.10, 29.punkts)

Zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļu saraksts*

N. p.k.

Adrese

Kadastra apzīmējums

Izmantošanas veids

Kopējā platība m2

Saskaņā ar 19.07.2012. DL Nr.386

Nosacītā nomas maksa gadā (neieskaitot PVN) EUR -izsoles sākumcena

Drošības nauda EUR (50% apmērā)

Izsoles solis EUR (10% apmērā)

1

Lielupe, pretim zemesgabalam Dubulti 3520

13000104003

Laivu, jahtu un kuteru piestātnes izveidošana un krastmalas labiekārtošana

2322

0,57 EUR/m2

1324

662

133

2

Bražciems 1001, nogabals starp 7 km un 8 km

13000061001

Publiskas peldvietas un laivu piestātnes izveidošana

240

0,71 EUR/m2

171

86

18

3

Priedaine 2406, nogabals starp 4 km un 5 km

13000052406

Laivu, jahtu un kuteru piestātnes izveidošana un krastmalas labiekārtošana

164

0,71 EUR/m2

117

59

12

4

Priedaine 2406, pretim zemes vienībai Priedaine 0203

13000052406

Laivu piestātnes izveidošana un sacensību organizēšana

682

0,71 EUR/m2

485

243

49

* Zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļu sarakstam pievienoti plāni: 1 2 3 42.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 9.jūnija lēmumam Nr.307

(protokols Nr.10, 29.punkts)

Zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļu nomas tiesību izsoles noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļu nomas tiesību izsoles noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome (turpmāka – Dome) rīko zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļu nomas tiesību izsoli (turpmāk – Izsole), saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” un Domes 2012.gada 19.jūlija nolikumu Nr.11 “Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību”.

1.2. Noteikumi attiecas uz Domes 2017.gada __.______ lēmuma Nr.___ “Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļu nomas tiesību izsoles organizēšanu” 1.pielikumā apstiprinātajā sarakstā iekļautajām zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļām (turpmāk – ūdenstilpes daļa).

1.3. Ūdenstilpes daļa tiek iznomāta laivu piestātnes izveidošanai un tiesībām veikt krasta stiprinājumus un/vai realizēt labiekārtojuma projektu atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam.

1.4. Izsoles veids ir mutiska izsole ar pretendentu atlasi un augšupejošu soli.

1.5. Izsoles mērķis par iespējami augstāku nosacīto nomas maksu izsoles uzvarētājam nodot ūdenstilpes daļas nomas tiesības.

1.6. Izsolīts tiek ūdenstilpes daļu nomas maksas apmērs (lielums) par nomājamās ūdenstilpes daļas vienu kalendāro gadu. Par pirmo nomas gadu tiek uzskatīts laika periods no līguma noslēgšanas brīža līdz 2017.gada 31.decembrim. Nomas maksa maksājama 50% apmērā no nomas maksas par 2017.gadu un pilnā apmērā par 2018.gadu, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).

1.7. Izsoles nosacītā cena (turpmāk – Sākumcena) ir aprēķināta atbilstoši Domes 2012.gada 19.jūlija lēmumam Nr.386 “Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību”, noapaļojot Sākumcenu uz augšu līdz veselam skaitlim euro.

1.8. Ūdenstilpes daļas nomas tiesības tiek izsolītas līdz 2027.gada 31.decembrim.

1.9. Reģistrācijas maksa (turpmāk – reģistrācijas maksa) Izsolei noteikta 50,00 euro.

1.10. Drošības nauda (turpmāk – drošības nauda) par piedalīšanos Izsolē noteikta 50% no Sākumcenas, noapaļojot drošības naudu uz augšu līdz veselam skaitlim euro.

1.11. Izsoles solis noteikts 10% apmērā no Sākumcenas, noapaļojot izsoles soli uz augšu līdz veselam skaitlim euro.

1.12. Ar Noteikumiem un Ūdenstilpes daļas nomas līguma projektu izsoles pretendents var iepazīties Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā (turpmāk – Pašvaldības īpašumu nodaļa) Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465.kabinetā un Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, sadaļā - Pašvaldība, Izsoles.

1.13. Pašvaldības īpašumu nodaļa sludinājumu par Izsoli publicē Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā, sludinājumā norādot:

1.13.1. Ūdenstilpes daļas nosaukumu, kadastra apzīmējumu, platību;

1.13.2. Iznomāšanas mērķi;

1.13.3. Ūdenstilpes daļas iznomāšanas veidu;

1.13.4. Sākumcenas apmēru;

1.13.5. Iznomāšanas termiņu;

1.13.6. Izsoles pretendentu pieteikšanās noteikumus.

2. Izsoles sagatavošanas kārtība

2.1. Izsoli atbilstoši Noteikumu 4.nodaļā minētajiem nosacījumiem organizē un rīko Domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija (turpmāk – Komisija).

2.2. Pretendentu atlasi veic Komisija, izvērtējot iesniegtos izsoles pieteikumus. Ja uz vienu ūdenstilpes daļu ir pieteicies un atlasīts vismaz viens pretendents, tiek rīkota Izsole sludinājumā norādītajā laikā un vietā.

2.3. Domes Centralizētā grāmatvedība pārbauda Izsoles pretendentu veiktos reģistrācijas maksas un drošības naudas maksājumus.

3. Izsoles dalībnieki, to reģistrācijas kārtība

3.1. Pēc sludinājuma publicēšanas Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā pretendentam, kurš vēlas nomāt ūdenstilpes daļu, personīgi vai ar pilnvarotas personas starpniecību, Domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms Izsoles dienas, jāiesniedz Izsoles pieteikums. Pieteikums jāsagatavo atbilstoši 1.pielikumā iekļautajam paraugam.

3.2. Pretendentam uz Izsoles pieteikuma iesniegšanas brīdi nedrīkst būt neizpildītas saistības pret Domi:

3.2.1. neizpildīti maksājumi par Domes administrētajiem līgumiem;

3.2.2. nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

3.3. Reģistrācijas maksa Izsoles pretendentam jāiemaksā līdz Izsoles pieteikuma iesniegšanai Domes kontā LV20PARX0002484571019, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22 ar norādi „Lielupes ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles reģistrācijas maksa”, norādot konkrētās ūdenstilpes daļas nosaukumu.

3.4. Drošības nauda Izsoles pretendentam jāiemaksā līdz Izsoles pieteikuma iesniegšanai Domes kontā LV20PARX0002484571019, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22, ar norādi “Drošības nauda par piedalīšanos Lielupes ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsolē”, norādot konkrētās ūdenstilpes daļas nosaukumu.

3.5. Izsoles pieteikums iesniedzams un reģistrācijas maksa un drošības nauda ir maksājama par katru ūdenstilpes daļu atsevišķi.

3.6. Pretendentiem, kuri vēlas reģistrēties uz Izsoli, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

3.6.1. Domei adresēts Izsoles pieteikums, obligāti norādot saziņai e-pasta adresi un kontakttālruni;

3.6.2. plānotās saimnieciskās darbības apraksts;

3.6.3. drošības naudas samaksu apliecinošs dokuments;

3.6.4. izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

3.6.5. pilnvarotās personas, ja pretendentu pārstāv pilnvarotā persona, pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot klātienē oriģinālu.

3.7. Izsoles pretendents netiek reģistrēts, ja:

3.7.1. beidzies pieteikšanās termiņš uz izsoli;

3.7.2. nav iesniegti visi Noteikumos minētie dokumenti.

3.8. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem tā, lai tiem būtu juridisks spēks saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu starptautisko līgumu noteikumiem.

3.9. Izsoles pretendents ir atbildīgs par iesniegto dokumentu un tajos uzrādīto ziņu patiesumu. Dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Domei iesniegtie dokumenti Izsoles pretendentiem atpakaļ netiek izsniegti.

3.10. Jebkuras prasības mainīt Noteikumu nosacījumus no Izsoles pretendenta puses tiek uzskatītas par atteikumu nomāt ūdenstilpes daļu saskaņā ar Noteikumiem.

3.11. Saņemtie Izsoles pieteikumi tiek reģistrēti Domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, norādot Izsoles pieteikuma reģistrācijas numuru un saņemšanas datumu.

3.12. Komisija līdz Izsoles dienai sagatavo un apstiprina Izsoles dalībnieku sarakstu, kuri ir izpildījuši izsoles priekšnoteikumus, proti, tie ir iesnieguši Noteikumos minētos dokumentus noteiktajā termiņā, pārskaitījuši reģistrācijas maksu un drošības naudu (turpmāk - Dalībnieki). Dalībnieku sarakstā, norādot šādas ziņas:

3.12.1. izsolāmo ūdenstilpes daļu;

3.12.2. Dalībnieka kārtas reģistrācijas numuru un datumu;

3.12.3. Dalībnieka – juridiskas personas nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru;

3.12.4. Dalībnieka – fiziskas personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.12.5. Dalībnieka pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu.

3.13. Komisijas locekļi, kā arī citas personas, kuras saskaņā ar amata pienākumiem vai atsevišķu uzdevumu piedalās Izsolē (tās organizēšanā, rīkošanā), nedrīkst paši būt ne izsoles pretendenti, ne Dalībnieki, kā arī nedrīkst būt citu izsoles pretendentu vai Dalībnieku pārstāvji.

3.14. Dome un Komisija līdz Izsoles sākumam nedrīkst izpaust Dalībnieku skaitu un jebkādas ziņas par Dalībniekiem.

4. Nomas tiesību izsoles norise

4.1. Izsoli saskaņā ar Noteikumiem vada Komisijas priekšsēdētājs vai cits viņa nozīmēts Komisijas loceklis (turpmāk – Izsoles vadītājs).

4.2. Dalībnieka vai tā pilnvarotās personas identitāti Komisijas protokolists pārbauda pēc personu apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) un izsniedz Dalībniekam solīšanas karti ar numuru. Dalībnieka solīšanas karšu numura secība atbilst Dalībnieku sarakstā norādītajam kārtas numuram.

4.3. Izsoles laikā filmēt un fotografēt vai veikt skaņu ierakstus bez Komisijas atļaujas ir aizliegts.

4.4.  Starp izsoles Dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles gaitu un rezultātus.

4.5. Dalībnieki pirms Izsoles parakstās Dalībnieku sarakstā, ka ir iepazinušies ar Noteikumiem.

4.6. Izsoles gaitu protokolē Komisijas protokolists.

4.7. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu un uzvārdu un katra Komisijas locekļa vārdu un uzvārdu, nomājamās ūdenstilpes daļu un platību, paziņo tās Sākumcenu, saskaņā ar Noteikumos noteikto, izsoles soli – par kādu cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu (turpmāk – Izsoles solis).

4.8. Izsoles vadītājs pārliecinās par Dalībnieku ierašanos pēc Dalībnieku saraksta un, ja konstatē, ka uz Izsoli ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki, tiek uzsākta Izsole. Ja Izsoles vadītājs konstatē, ka kāds no reģistrētajiem Dalībniekiem nav ieradies uz Izsoli, uzskatāms, ka Dalībnieks ir atteicies no dalības Izsolē.

4.9. Ja uz Izsoli reģistrēsies tikai viens Dalībnieks, ūdenstilpes daļas nomas tiesības tiks izsolītas vienīgajam reģistrētajam Dalībniekam, ja tas nosolīs vienu soli no Sākumcenas.

4.10. Uzsākot Izsoli, Komisijas vadītājs lūdz Dalībniekus apstiprināt gatavību nomāt ūdenstilpes daļu par izsoles Sākumcenu.

4.11. Solīšana notiek tikai pa vienam Izsoles solim.

4.12. Ja neviens reģistrētais Dalībnieks neizdara solījumu, tad Izsoli atzīst par nenotikušu.

4.13. Izdarot solījumu, Dalībnieks solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru, apstiprinot, ka viņš palielina solīto cenu par Izsoles soli. Katrs šāds solījums Dalībniekam līdz ūdenstilpes daļas nomas tiesību iegūšanai ir saistošs apliecinājums nomāt ūdenstilpes daļu par nosolīto cenu.

4.14. Dalībnieku solītās cenas Izsoles vadītājs paziņo mutvārdos un izsoles protokolists ieraksta izsoles solīšanas gaitas sarakstā (turpmāk – Izsoles gaitas saraksts), kamēr vien turpinās pārsolīšana.

4.15. Ja vairāki Dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, Komisijas vadītājs turpina Izsoli paaugstinot pēdējo solīto cenu par Izsoles soli. Ja neviens no Dalībniekiem vairs nepiedāvā augstāku cenu, ūdenstilpes daļa tiek iznomāta Dalībniekam ar mazāko solīšanas kartes numuru.

4.16. Kad neviens no Dalībniekiem vairs nepiedāvā augstāku cenu, Komisijas vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo solīto cenu, katru reizi to fiksējot ar āmura piesitienu. Pēc trešā āmura piesitiena ūdenstilpes daļa tiek iznomāta Dalībniekam, kas solījis pēdējo augstāko cenu (turpmāk – Izsoles uzvarētājs).

4.17. Izsoles vadītājs paziņo, ka solīšana ir pabeigta, nosauc augstāko nosolīto cenu un Izsoles uzvarētāju, kas ieguvis tiesības slēgt ūdenstilpes daļas nomas līgumu. Komisijas vadītājs pasludina Izsoli par slēgtu.

4.18. Komisijas vadītājs uzaicina Izsoles uzvarētāju ar savu parakstu Dalībnieku sarakstā un Izsoles gaitas sarakstā apliecināt tajos norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Tad Izsoles gaitas sarakstā parakstās visi Komisijas locekļi. Ar šo brīdi ūdenstilpes daļas nomas maksa tiek uzskatīta par noteiktu.

4.19. Ja Izsoles uzvarētājs neparakstās Dalībnieku sarakstā un Izsoles gaitas sarakstā, uzskatāms, ka viņš atteicies nomāt ūdenstilpes daļu par nosolīto cenu.

4.20. Ja iestājas Noteikumu 4.19.apakšpunktā minētie apstākļi, Komisijas vadītājs par Izsoles uzvarētāju pasludina to Dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu.

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana un nomas līguma slēgšana

5.1. Protokolu paraksta visi Komisijas locekļi.

5.2. Pēc izsoles protokola parakstīšanas Pašvaldības īpašumu nodaļa izskatīšanai tuvākajā Domes sēdē sagatavo Domes lēmuma projektu par Izsoles rezultātu apstiprināšanu (turpmāk – Lēmums par rezultātiem).

5.3. Pašvaldības īpašumu nodaļa piecu darba dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas publicē šo informāciju Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

5.4. Trīs nedēļu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas un ūdenstilpes daļas nomas maksas veikšanas, Pašvaldības īpašumu nodaļa piedāvā slēgt Ūdenstilpes daļas nomas līgumu (2.pielikums) Izsoles uzvarētājam.

5.5. Ja Izsoles uzvarētājs Noteikumos noteiktajos termiņos neveic nomas maksas samaksu, neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka Izsoles uzvarētājs no ūdenstilpes daļas nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

5.6. Ja Izsoles uzvarētājs atsakās slēgt ūdenstilpes daļas nomas līgumu, Pašvaldības īpašumu nodaļa piedāvā ūdenstilpes daļas nomas līgumu slēgt tam izsoles Dalībniekam, kurš nosolīja nākamo augstāko cenu. Divu darba dienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas Pašvaldības īpašumu nodaļa publicē šo informāciju Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

5.7. Ja izsoles Dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, divu nedēļu laikā pēc piedāvājuma saņemšanas dienas piekrīt nomāt ūdenstilpes daļu par paša nosolīto augstāko cenu un samaksā nosolīto pirmā gada nomas maksu 50% apmērā un nākamā kalendārā gada nomas maksu pilnā apmērā, Pašvaldības īpašumu nodaļa sagatavo ūdenstilpes daļas nomas līgumu septiņu darba dienu laikā. Pēc Ūdenstilpes daļas nomas līguma parakstīšanas publicē šo informāciju Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

5.8. Ja nākamais Dalībnieks, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atsakās nomāt ūdenstilpes daļu, nākamajiem Dalībniekiem netiek piedāvāts slēgt Ūdenstilpes daļas nomas līgumu, un izsoli atzīst par nenotikušu.

5.9. Sūdzības par Komisijas darbību Dalībnieki var iesniegt Domei rakstveidā ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc Izsoles.

6. Maksājumu veikšana

6.1. Nomas maksa, 50% apmērā no nomas maksas par 2017.gadu un pilnā apmērā par 2018.gadu, papildus maksājot PVN, samaksājama līdz Ūdenstilpes daļas nomas līguma noslēgšanai, bet ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no Lēmuma par Izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas dienas. Noteikumu 3.4.apakšpunktā samaksātā drošības nauda tiek atskaitīta no pirmā izrakstītā nomas maksas un PVN rēķina.

6.2. Par kārtējo kalendāro gadu sākot no 2019.gada (no 1.janvāra līdz 31.decembrim) nomas maksa, papildus maksājot PVN, jāsamaksā ne vēlāk kā līdz 10.februārim.

6.3. Maksāšanas līdzeklis par ūdenstilpes daļas nomu ir euro (100% apmērā).

6.4. Pretendentiem, kurus Komisija nav apstiprinājusi par Izsoles Dalībniekiem atbilstoši Noteikumiem vai kuri nav piedalījušies attiecīgajā Izsolē, vai pretendents nav atzīts par Izsoles uzvarētāju, drošības naudu atmaksā pēc attiecīgā Ūdenstilpes daļas nomas līguma noslēgšanas ar Izsoles uzvarētāju, pamatojoties uz pretendenta vai Dalībnieka iesniegumu.

6.5. Noteikumos noteikto reģistrācijas maksu Izsoles pretendentiem un Dalībniekiem neatmaksā.

6.6. Drošības naudu par piedalīšanos Izsolē Izsoles uzvarētājam neatmaksā, ja Izsoles uzvarētājs vai Dalībnieks, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu kļūst par Izsoles uzvarētāju, neparaksta Ūdenstilpes daļas nomas līgumu vai ir atteicies no tā noslēgšanas.

6.7. Drošības naudu neatmaksā Noteikumu 4.12, 4.19., 5.5., 5.8. un 6.6.apakšpunktā noteiktajos gadījumos.

7. Nenotikusi, spēkā neesoša un atkārtota izsole

7.1. Komisija izsoli atzīst par nenotikušu:

7.1.1. ja izsolei nav pieteicies un/vai reģistrējies neviens pretendents;

7.1.2. ja neviens no izsolei reģistrētiem Dalībniekiem neizdara solījumu;

7.1.3. ja izsoles uzvarētājs atsakās slēgt Ūdenstilpes daļas nomas līgumu.

7.2. Komisija izsoli atzīst par spēkā neesošu:

7.2.1. ja tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda pretendenta piedalīšanās Izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

7.2.2. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās Izsolē vai iepriekš sarunāta rīcība starp Dalībniekiem Izsoles procesā;

7.2.3. ja ūdenstilpes daļas nomas tiesības nosolījusi persona, kurai nav tiesību piedalīties Izsolē;

7.2.4. ja Izsole notikusi vietā un laikā, kas neatbilst publikācijā norādītajai vietai un laikam.

7.3. Pretenzijas, ka ir bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās Izsolē, var pieteikt Dalībnieki, iesniedzot attiecīgus pierādījumus. Pretenzijas jāiesniedz rakstveidā Domei ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc Izsoles.

7.4. Ja Komisija Izsoli atzinusi par nenotikušu vai spēkā neesošu, kā arī, ja ūdenstilpes daļas nomas tiesības ir nosolītas, bet nav noslēgts Ūdenstilpes daļas nomas līgums, var tikt rīkota atkārtota izsole.

7.5. Ja atkārtota izsole notiek tādēļ, ka ir bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās Izsolē, atkārtotajā izsolē nevar piedalīties tie Dalībnieki, starp kuriem šī noruna pastāvējusi. Šie Dalībnieki solidāri sedz atkārtotās izsoles organizācijas izdevumus un Domes, kā arī citu Dalībnieku zaudējumus.

8. Komisijas tiesības un pienākumi

8.1. Komisijai ir šādi pienākumi:

8.1.1. izvērtēt pretendentu pieteikumu atbilstību Noteikumiem;

8.1.2. organizēt Izsoli;

8.1.3. atbildēt uz pretendentu jautājumiem.

8.2. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par:

8.2.1. pretendentu reģistrēšanu vai nereģistrēšanu Izsolei;

8.2.2. izsoles pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu vai izsoļu izbeigšanu;

8.2.3. Izsoles pārtraukšanu;

8.2.4. atkārtotas izsoles rīkošanu.

9. Pielikumi

9.1. 1.pielikums - Pieteikuma veidlapas paraugs.

9.2. 2.pielikums - Ūdenstilpes daļas nomas līguma projekts.


1.pielikums Zemes vienības Lielupe, Jūrmalā,

ūdenstilpes daļu nomas tiesību izsoles noteikumi

DOC


2.pielikums Zemes vienības Lielupe,

Jūrmalā, ūdenstilpes daļu nomas tiesību izsoles noteikumi

ŪDENSTILPES DAĻAS NOMAS LĪGUMS Nr.____________

2017.gada_____________ Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000056357, tās priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” (turpmāk – Iznomātājs), no vienas puses, un

______________________, reģ. Nr./pers.kods_________, tā _____________(turpmāk – Nomnieks), no otras puses, abi kopā saukti – Puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada _________ lēmumu Nr.____ “ ______________________” (2.pielikums), savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums).

1. Līguma priekšmets

1.1. Iznomātājs iznomā un Nomnieks pieņem nomā _______ __________ __________, Jūrmalā, ūdenstilpes daļu (upes posms starp __ km un __km) ___m2 platībā (turpmāk – objekts), saskaņā ar Līguma 1.pielikumā pievienoto plānu.

1.2. Objekta izmantošanas mērķis ir rekreācijai (atpūtas uz ūdeņiem un peldvietu organizēšanai) vai ūdens transportlīdzekļu piestātnes izveidošanai.

2. Pušu saistības

2.1. Iznomātājs apņemas:

2.1.1. nodot Nomniekam objektu ar nodošanas – pieņemšanas aktu nomas lietošanā no Līguma spēkā stāšanās brīža;

2.1.2. sniegt Nomniekam atbalstu Līguma īstenošanā un ar savu rīcību vai cita nomas līguma noslēgšanu nepieļaut tādu trešās personas darbību, kas varētu kaitēt Nomniekam;

2.1.3. nodod objektu nomai tādā stāvoklī, kādā tas ir uz Līguma slēgšanas brīdi.

2.2. Nomnieks apņemas:

2.2.1. nodrošināt objekta lietošanu atbilstoši Līguma nosacījumiem;

2.2.2. izstrādāt un saskaņot nomātās teritorijas labiekārtojuma projektu;

2.2.3. jebkuras darbības objektā organizēt, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes saistošos noteikumus, kuri nosaka teritorijas, namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības noteikumus;

2.2.4. nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un pašvaldības dienestu prasību ievērošanu;

2.2.5. atļaut Iznomātāja pārstāvjiem veikt objekta pārbaudi un nodrošināt Nomnieka  pārstāvju piedalīšanos pārbaudes aktu sastādīšanā un to parakstīšanā;

2.2.6. netraucēt objektā veikt izpētes darbus, kas saskaņoti ar Iznomātāju;

2.2.7. kopt un uzturēt ūdenstilpes piegulošo teritoriju;

2.2.8. nodrošināt bezmaksas tauvas joslas (krastmalas) lietošanu: kājāmgājēju, zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai un izpētei, robežapsardzībai, vides aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai;

2.2.9. nodrošināt brīvu pieeju pie ūdenstilpes (objekta), lai to varētu izmantot: atpūtai (t.sk. peldēšanos ūdeņos), kultūrvēsturiskās ainavas un dabas objektu apskatei, dzeramā ūdens apgādei, rekreācijai un makšķerēšanai, rūpnieciskai zvejai.

2.2.10. ievērot Jūrmalas pilsētas domes, Babītes novada un Rīgas domes apstiprinātos 201_.gada ___.______________ Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus, vai analogu normatīvo aktu (Līguma 2.pielikums) un Jūrmalas pilsētas domes saistošos noteikumus, kuri nosaka Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu, un izmantot objektu tikai Līgumā paredzētajam mērķim;

2.2.11. atbilstoši kompetencei, nodrošināt objekta uzraudzību, pārņemt no Iznomātāja un turpmāk īstenot: kārtības nodrošināšanu tauvas joslā un piegulošajā zemesgabalā, piesārņojuma noplūdes gadījumu konstatāciju ūdenstilpē, zivju bojāejas un slāpšanas novēršanas organizēšanu un ziņošanu Iznomātājam un kompetentām valsts institūcijām;

2.2.12. objektā nepieļaut trešo personu nelikumīgu darbību, kā arī informēt Iznomātāju par zemes īpašnieku (lietotāju) vai citu ūdenstilpju nomnieku nelikumīgu rīcību, kas kaitē vai var kaitēt ūdenstilpes hidrobioloģiskajam stāvoklim un videi;

2.3. Nomniekam nav tiesību, bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas, iznomāt trešajām personām vai citādi apgrūtināt (slēgt sadarbības vai cita veida līgumus) objektu vai tā daļu.

2.4. Nomniekam aizliegts iznomātajā ūdenstilpes daļā būvēt (arī ierīkot vai uzstādīt) būves kā patstāvīgus īpašuma objektus .

2.5. Nomnieks var veikt nomājamās ūdenstilpes daļas krasta stiprinājumus atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam.

2.6. Organizējot atrakcijas, publiskus pasākumus utml. aktivitātes uz ūdens, Nomnieks ir atbildīgs par Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu, drošības un glābšanas pasākumu organizēšanu un nodrošināšanu.

2.7. Iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt no Nomnieka paskaidrojumus par objekta stāvokli.

2.8. Iznomātājam ir tiesības tauvas joslā vai piegulošajā zemesgabalā izvietot pašvaldības norādes, labiekārtojuma objektus.

3. Maksājumi un norēķinu veikšanas kārtība

3.1. Puses vienojas par objekta kalendāra gada nomas maksu _________ EUR (_________ euro un __ centi) apmērā, kas ir vienāda ar izsoles nosolīto cenu, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

3.2. Nomas maksu 50% apmērā no nomas maksas par 2017.gadu un pilnā apmērā par 2018.gadu Nomnieks ir samaksājis līdz Līguma noslēgšanai, pamatojoties uz Iznomātāja izrakstīto rēķinu.

3.3. Par kārtējo kalendāro gadu, sākot no 2019.gada, objekta nomas maksa un PVN (turpmāka kopā – nomas maksājumi) tiek samaksāti ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 10.februārim ar pārskaitījumu Iznomātāja kontā: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, akciju sabiedrība „Citadele banka”, SWIFT kods: PARXLV22; kontā LV51PARX0002484575117.

3.4. Maksājumu dokumentos Nomniekam jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija, lai Iznomātājs saprastu, par ko maksājums tiek veikts.

3.5. Nomniekam ir pienākums savlaicīgi saņemt rēķinus un veikt nomas maksājumus. Ja Nomnieks nav saņēmis Iznomātāja izsūtīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Iznomātājs ir saņēmis maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.6. Ja maksājumi tiek kavēti, Nomnieks maksā nokavējuma procentus 0,1 (nulle komats viens procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.

Līgumā noteiktie kārtējie maksājumi tiek uzskatīti par apmaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un nokavējuma procentu nomaksāšanas.

Ja Nomniekam ir nomas maksājumu parāds, tad Nomnieka kārtējo maksājumu saskaņā ar Civillikuma 1843.pantu vispirms ieskaita procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo nomas maksas parādu.

3.7. Nomnieks maksā Jūrmalas pilsētas pašvaldības un valsts budžetā visus Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļu maksājumus.

4. Līguma spēkā stāšanās kārtība un darbības laiks

4.1. Līgums stājas spēkā pēc Pušu abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

4.2. Iznomātājs nodod Nomniekam nomā objektu no Līguma spēkā stāšanās brīža līdz 2027.gada 31.decembrim.

5. Līguma grozījumi un izbeigšana

5.1. Grozīt Līguma noteikumus var tikai pēc abpusējas vienošanās. Līguma grozījumi stājas spēkā, ja tie ir rakstiski noformēti un abu Pušu parakstīti.

5.2. Līgums var tikt izbeigts pēc Nomnieka pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to Iznomātājam ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš. Šādā gadījumā Nomniekam ir pienākums maksāt nomas maksu līdz Līguma izbeigšanai. Nomas maksa tiek aprēķināta kalendārā gada nomas maksu dalot ar 365 dienām un reizinot ar dienu skaitu līdz Līguma izbeigšanai.

5.3. Iznomātājs Līguma darbību vienpusēji var izbeigt 10 (desmit) dienas iepriekš brīdinot, ja:

5.3.1. Nomnieks nepilda vai pārkāpj Līguma nosacījumus, izmanto objektu pretēji Līgumā noteiktajiem mērķiem, veic būvniecību vai objektu izvietošanu bez saskaņota projekta un/vai neievērojot būvniecības regulējošo normatīvo aktu prasības;

5.3.2. Nomnieks vairāk par mēnesi ir aizkavējis objekta nomas maksas maksājumus un tos nesamaksā divu nedēļu laikā pēc atgādinājuma saņemšanas no Iznomātāja;

5.3.3. saskaņā ar vides aizsardzības institūcijas atzinumu vai zinātniskajiem ieteikumiem veiktie valsts institūciju zivju resursu aizsardzības pasākumi, ūdenstilpes un tās piekrastes joslas hidroekoloģiskais stāvoklis dara neiespējamu Līguma turpmāku izpildi;

5.3.4. Nomnieks bojā vai posta objektu vai arī izmanto objektu mērķiem, kādiem tas nav paredzēts;

5.3.5. Līguma neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod Iznomātājam pamatu uzskatīt, ka viņš nevar paļauties uz Nomnieka saistību izpildīšanu nākotnē.

5.4. Ja Iznomātājs vienpusēji atkāpjas un izbeidz Līgumu saskaņā ar 5.3.apakšpunktu, Nomnieks atlīdzina Iznomātājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 3 (trīs) mēnešu nomas maksājumu summas apmērā divu nedēļu laikā, saskaņā ar Iznomātāja izrakstīto rēķinu.

5.5. Iznomātājam ir tiesības izbeigt Līgumu, rakstiski informējot Nomnieku 6 (sešus) mēnešus iepriekš, un pieprasīt demontēt izvietotās ūdenstilpes labiekārtojuma elementus un atbrīvot objektu, ja tas nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. Izvietotās ūdenstilpes labiekārtojuma elementi tiek demontēti par Nomnieka līdzekļiem, ja objekts nepieciešams Iznomātāja funkciju veikšanai.

5.6. Objekts jānodod ar nodošanas un pieņemšanas aktu, sakārtotā stāvoklī, atbrīvotam no atkritumiem un Nomnieka piederošām lietām.

5.7. Jebkādi neaizvākti priekšmeti pēc Līguma izbeigšanās tiek uzskatīti par pamestiem, kurus Iznomātājs ir tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem.

5.8. Jebkādi apstākļi un Līguma izbeigšana nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nenomaksāšanai.

6. Atbildība un strīdu izšķiršanas kārtība

6.1. Nomnieks atlīdzina Iznomātājam radušos materiālos zaudējumus, kas tam vai trešajām personām radušās Nomnieka vainas dēļ;

6.2. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.

6.3. Par katru Līguma noteikuma pārkāpšanas gadījumu Iznomātājam ir tiesības piemērot Nomniekam līgumsodu 100 EUR (viens simts euro) apmērā.

6.4. Iznomātājs ir tiesīgs piemērot Nomniekam maksu par faktisko objekta lietošanu divkāršā apmērā no Līgumā noteikto nomas maksājumu apmēra dienā (gada nomas maksājumi/365) par katru kavējuma dienu, kā arī pieprasīt Nomniekam segt visa veida izdevumus, kādi Iznomātājam radīsies, ja Līguma darbībai beidzoties, Nomnieks kavē objekta nodošanu vai nodod to neatbilstošā kārtībā.

6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Nomnieku no Līguma saistību pienācīgas izpildes.

6.6. Pušu strīdi tiek izskatīti, tiem savstarpēji vienoties, bet, ja nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.7. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ, piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas ierobežo vai aizliedz Līgumā paredzēto darbību. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas dēļ viena Puse rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās, ko apliecina kompetenta institūcija, un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu. Minēto apstākļu iestāšanās jāpierāda tai Pusei, kura uz tiem atsaucas.

7. Citi noteikumi

7.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

7.2. Ja kāda no Pusēm maina Līgumā minēto rekvizītus, tai 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra Puse.

7.3. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz Līgumā norādītajām Pušu adresēm, kur to pienākums ir sūtījumus saņemt.

7.4. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti Līgumā, Puses piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

7.5. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz ______ lapām, no kuriem viens atrodas pie Iznomātāja, otrs pie Nomnieka.

7.6. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi:

7.6.1. 1.pielikums – ūdenstilpes daļas plāns uz 1 lapas;

7.6.2. 2.pielikums - uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada _________ lēmuma Nr._____ “ ______________________” noraksts uz ____ lapas/ām.

7.6.3. 3.pielikums – 201_.gada __.________ Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi uz __ lapām.

7.6.4. 4.pielikums – Nodošans – pieņemšanas akts uz 1 lapas

8. Pušu rekvizīti un paraksti

Iznomātājs

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmalā, LV-2015

_____________________________

R.Sproģe

Nomnieks

____________________

Reģistrācijas Nr./personas kods_____

__________, _______, LV-_____

_____________________

__________


4.pielikums

2017.gada _______________

Ūdenstilpes daļas nomas līgumam

Nr.________________________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalā 2016.gada ___ _______

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada ____________ lēmumu Nr.____ “____________” un savstarpēji 2017.gada _________ noslēgto Ūdenstilpes daļas nomas līgumu Nr.____________,

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, nodod lietošanā un

________________, reģistrācijas Nr. ___________, tās _______________ ______________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar _______________, pieņem lietošanā:

zemes vienības ___________, kadastra apzīmējums 1300 ______________ ūdenstilpes daļu, Jūrmalā, __________ m2 platībā.

NODOD

_________________________

R.Sproģe

PIEŅEM

_________________________

______________


Lejupielāde: DOC un PDF