Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 9.jūnijāNr. 317

protokols Nr. 10, 39. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97
“Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta
mērķa 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda
projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie
pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313 „Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskais atbalsta mērķis „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums “Deinstitucionalizācija”” (turpmāk – MK noteikumi) 7., 8. un 17.punktu, balstoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.5. “Kvalitatīvs sociālais atbalsts” rīcības virzienu R3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība”, Nr.187 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”, ņemot vērā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.janvāra rīkojumu Nr.1.1-14/20 “Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi pašvaldībā” izveidotās darba grupas priekšlikumus, kā arī pamatojoties uz 2015.gada 24.augustā starp Rīgas plānošanas reģionu, reģistrācijas Nr.90002222018 (turpmāk – Projekta īstenotājs), un Jūrmalas pilsētas pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) noslēgto Nodomu protokolu Nr.1.2-16/1353, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumu Nr.564 “Par dalību darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskais atbalsta mērķis „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums “Deinstitucionalizācija””, 2016.gada 29.decembrī starp Projekta īstenotāju un pašvaldību noslēgto Sadarbības līgumu par ES struktūrfondu projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu” Nr.2.2-16.8/1818 (turpmāk – Līgums) un Labklājības ministrijas 2017.gada 6.februāra vēstuli Nr.17-N/1362 “Par ieviešanas un vadības funkciju deleģēšanu”, Rīgas plānošanas reģiona sagatavotus atbalsta plānus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums), šādus grozījumus:

1. Izteikt lēmuma 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Noteikt pašvaldības kā projekta sadarbības partnera projekta kopējās izmaksas 1 512 560,00 EUR (viens miljons pieci simti divpadsmit tūkstoši pieci simti sešdesmit euro un 00 centi) apmērā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

7.1. attiecināmo izmaksu summa 914 800,00 EUR (deviņi simti četrpadsmit tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi) apmērā, kas 100% apmērā ir Projekta īstenotāja finansējums, no kura Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% un valsts budžeta finansējums 15%;

7.2. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz pašvaldība, 597 760 EUR (pieci simti deviņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro) apmērā, tai skaitā:

7.2.1. ar projekta koordinēšanu saistītie izdevumi ne ilgāk kā līdz 2017.gada 31.decembrim –11 607,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši seši simti septiņi euro un 00 centi);

7.2.2. projekta pēctecības nodrošināšanai atbilstoši MK noteikumu prasībām nodrošināt ilgtspēju katram sniegtajam pakalpojumam ne ilgāk kā vienu gadu no pakalpojuma kompensācijas izmaksas termiņa beigām, nepārsniedzot neattiecināmo izmaksu summu - 586 153,00 EUR ( pieci simti astoņdesmit seši tūkstoši simts piecdesmit trīs euro un 00 centi) 6 gadu periodā (līdz 2022. gada 31. decembrim).”

2. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 9.jūnija lēmumam Nr.317

(protokols Nr.10, 39.punkts)

Projekta

"Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde

Funkcionālās klasifikācijas kods: 10.920

Kopējās projekta izmaksas no 2017.gada līdz 2022.gadam: 1 512 560 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 914 800 EUR (deviņi simti četrpadsmit tūkstoši astoņsimt euro), no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums 85% un Valsts budžeta finansējums 15%, neattiecināmās izmaksas 597 760 EUR (pieci simti deviņdesmit trīs tūkstoši četri simti septiņi euro), kuras 100% apmērā tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta

Pozīcija / gads

2017.gads

2018.gads

2019.gads

2020.gads

2021.gads

2022.gads

Kopā
2017. - 2022.gads

Ilgtspējas nodrošināšana katru gadu, sākot no 2023.gada

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

6 467

20 913

22 026

65 866

102 233

235 840

294 856

395 144

360 066

307 300

1 573 707

232 799

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

570

5 742

6 727

15 378

18 142

20 382

30 407

37 423

no pašvaldības budžeta

570

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

5 742

6 727

15 378

18 142

20 382

30 407

37 423

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

5 742

8 283

32 109

46 134

8 291

6 722

61 147

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

725

2 176

4 352

4 354

11 607

29 887

180 301

180 301

195 664

597 760

232 799

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm (17.2.0.0.)

9 884

11 932

22 676

44 492

212 171

240 105

194 461

149 358

74 213

914 800

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

6 467

20 913

22 026

65 866

102 233

235 840

294 856

395 144

360 066

307 300

1 573 707

232 799

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

5 897

15 171

15 299

50 488

86 855

217 698

274 474

364 737

322 643

246 153

1 512 560

232 799

Atlikums perioda beigās, t.sk:

570

5 742

6 727

15 378

15 378

18 142

20 382

30 407

37 423

61 147

61147

kases apgrozības līdzekļi

570

5 742

6 727

15 378

15 378

18 142

20 382

30 407

37 423

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

61 147

61 147


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF