Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 16.decembra 602.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 26.augusta 403.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 26.novembra 651.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 29.augusta 411.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 14.decembra 589.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 9.jūnija 317.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2017.gada 16.februārīNr. 97

protokols Nr. 5, 65. punkts

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā
atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā
fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie
pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313 “Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums “Deinstitucionalizācija”” (turpmāk – MK noteikumi) 7., 8. un 17.punktu, balstoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.5. “Kvalitatīvs sociālais atbalsts” rīcības virzienu R3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība”, Nr.187 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”, ņemot vērā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.janvāra rīkojumu Nr.1.1-14/20 “Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi pašvaldībā” izveidotās darba grupas priekšlikumus, kā arī pamatojoties uz 2015.gada 24.augustā starp Rīgas plānošanas reģionu, reģistrācijas Nr.90002222018 (turpmāk – Projekta īstenotājs), un Jūrmalas pilsētas pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) noslēgto Nodomu protokolu Nr.1.2-16/1353, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumu Nr.564 “Par dalību darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums “Deinstitucionalizācija””, 2016.gada 29.decembrī starp Projekta īstenotāju un pašvaldību noslēgto Sadarbības līgumu par ES struktūrfondu projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu” Nr.2.2-16.8/1818 (turpmāk – Līgums) un Labklājības ministrijas 2017.gada 6.februāra vēstuli “Par ieviešanas un vadības funkciju deleģēšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija”” projektā Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (turpmāk - projekts) partnerībā ar finansējuma saņēmēju - projekta vadošo partneri– Projekta īstenotāju.

2. Noteikt projekta mērķi – palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu skaitu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1 attīstīti un pilnveidoti sabiedrībā balstītie pakalpojumi personām ar ierobežotām spējām sevi aprūpēt;

3.2 nodrošināta ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamība mērķa grupām;

3.3 divus gadus finansēta sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniegšana sabiedrībā dzīvojošām personām, saņemot Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējumu;

3.4 dalība Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošanā, ar mērķi attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā (ieguldījumi infrastruktūrā ir iespējami tikai pēc deinstitucionalizācijas plāna izstrādes).

4. Noteikt, ka pašvaldība līdz Projekta īstenotāja deinstitucionalizācijas plāna apstiprināšanai, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.decembrim, kā sadarbības partneris ir tiesīga pārtraukt Līgumu, pārtraukšanas gadījumā neatmaksājot Projekta īstenotājam projekta īstenošanas laikā no Projekta īstenotāja saņemto un ieguldīto finansējumu, kas radies mērķa grupas personām sniedzot sociālos pakalpojumus projekta ietvaros. Grozīts ar domes 2017.gada 14.decembra 589.lēmumu

5. Uzdot Labklājības pārvaldei līdz 2017.gada 1.novembrim izvērtēt projekta efektivitāti un sagatavot atzinuma projektu izskatīšanai profilējošajā komitejā par tālāku Jūrmalas pilsētas pašvaldības dalību projekta īstenošanā. Grozīts ar domes 2017.gada 14.decembra 589.lēmumu

6. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2016.gada 29.decembra līdz 2022.gada 31.decembrim. Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 602.lēmumu

7. Noteikt pašvaldības kā projekta sadarbības partnera projekta kopējās izmaksas 1 508 207,00 EUR (viens miljons pieci simti astoņi tūkstoši divi simti septiņi euro un 00 centi) apmērā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā: Grozīts ar domes 2017.gada 9.jūnija 317.lēmumu Grozīts ar domes 2017.gada 14.decembra 589.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 411.lēmumu Grozīts ar domes 2020.gada 26.novembra 651.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 602.lēmumu

7.1. attiecināmo izmaksu summa 914 800,00 EUR (deviņi simti četrpadsmit tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi) apmērā, kas 100% apmērā ir Projekta īstenotāja finansējums, no kura Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% un valsts budžeta finansējums 15%;

7.2. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz pašvaldība, 593 407,00 EUR (pieci simti deviņdesmit trīs tūkstoši četri simti septiņi euro un 00 centi) apmērā, tai skaitā: Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 411.lēmumu

7.2.1. ar projekta koordinēšanu saistītie izdevumi ne ilgāk kā līdz 2017.gada 31.decembrim – 7 254,00 EUR (septiņi tūkstoši divi simti piecdesmit četri euro un 00 centi);

7.2.2. projekta pēctecības nodrošināšanai atbilstoši MK noteikumu prasībām nodrošināt ilgtspēju katram sniegtajam pakalpojumam ne ilgāk kā vienu gadu no pakalpojuma kompensācijas izmaksas termiņa beigām, nepārsniedzot neattiecināmo izmaksu summu - 586 153,00 EUR ( pieci simti astoņdesmit seši tūkstoši simts piecdesmit trīs euro un 00 centi) 6 gadu periodā (līdz 2022. gada 31. decembrim).

8. Projekta priekšfinansējumu 61 147,00 EUR (sešdesmit viens tūkstotis simtu četrdesmit septiņi euro un 00 centi) apmērā segt no pašvaldības budžeta saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. Noteikt, ka Projekta īstenotāja pārskaitītā priekšfinansējuma kompensācija tiek novirzīta kārtējo projekta attiecināmo izdevumu segšanai. Grozīts ar domes 2017.gada 14.decembra 589.lēmumu Grozīts ar domes 2020.gada 26.novembra 651.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 403.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 602.lēmumu

9. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 7.punktā norādītā finansējuma apjoms.

10. Pēc projekta īstenošanas termiņa beigām, izvērtējot pašvaldības budžeta iespējas, lemt par projekta pakalpojumu nodrošināšanu par ikgadējo summu, kas nepārsniedz 232 799,00 EUR (divi simti trīsdesmit divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 00 centi).

11. Projekta mērķa grupas personām, kuras būs atstājušas valsts ilgstošas aprūpes institūcijas un uzsākušas dzīvi sabiedrībā, projekta pēctecību nodrošināt atbilstoši MK noteikumu prasībām, piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

12. Līgumā noteikto projekta darbību īstenošanas un vadības funkcijas, tai skaitā projekta konta atvēršanu, finansējuma saņemšanu un maksājumu veikšanu, grāmatvedības uzskaiti un materiālo vērtību iekļaušanu bilancē, iepirkumu organizēšanu un līgumu slēgšanu, darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar projektā iesaistītiem darbiniekiem, tai skaitā atbildību par projekta mērķa un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei.

13. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai. Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 411.lēmumu

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 16.februāra lēmumam Nr.97

(protokols Nr.5, 65.punkts)
Grozīts ar domes 2017.gada 9.jūnija 317.lēmumu
Grozīts ar domes 2017.gada 14.decembra 589.lēmumu
Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 411.lēmumu
Grozīts ar domes 2020.gada 26.novembra 651.lēmumu
Grozīts ar domes 2021.gada 26.augusta 403.lēmumu
Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 602.lēmumu

“Deinstucionaližacija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde

Funkcionālās klasifikācijas kods: 10.920

Kopējās projekta izmaksas no 2017.gada līdz 2020.gadam: 1 508 207 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 914 800 EUR (deviņi simti četrpadsmit tūkstoši astoņsimt euro), no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums 85% un Valsts budžeta finansējums 15%, neattiecināmās izmaksas 593 407 EUR (pieci simti deviņdesmit trīs tūkstoši četri simti septiņi euro), kuras 100% apmērā tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta

Pozīcija / gads

2017.gads

2018.gads

2019.gads

2020.gads

2021.gads

2022.gads

Kopā
2017. - 2022.gads

Ilgtspējas nodrošināšana katru gadu, sākot no 2023.gada

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

6 467

20 343

19 850

63 689

97 880

235 840

294 856

395 144

360 066

307 300

1 569 354

232 799

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

5 742

6 727

15 378

18 142

20 382

30 407

37 423

no pašvaldības budžeta

0

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

5 742

6 727

15 378

18 142

20 382

30 407

37 423

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

5 742

8 283

32 109

46 134

8 291

6 722

61 147

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

725

2 176

2 176

2 177

7 254

29 887

180 301

180 301

195 664

593 407

232 799

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

9 884

11 932

22 676

44 492

212 171

240 105

194 461

149 358

74 213

914 800

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

6 467

20 343

19 850

63 689

97 880

235 840

294 856

395 144

360 066

307 300

1 569 354

232 799

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

6 467

14 601

13 123

48 311

82 502

217 698

274 474

364 737

322 643

246 153

1 508 207

232 799

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

5 742

6 727

15 378

15 378

18 142

20 382

30 407

37 423

61 147

61147

kases apgrozības līdzekļi

0

5 742

6 727

15 378

15 378

18 142

20 382

30 407

37 423

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

61 147

61 147


Lejupielāde: DOC un PDF