Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 16.decembra 602.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 26.augusta 403.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 26.novembra 651.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 29.augusta 411.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 14.decembra 589.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 9.jūnija 317.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2017.gada 16.februārīNr. 97

protokols Nr. 5, 65. punkts

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā
atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā
fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie
pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313 “Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums “Deinstitucionalizācija”” (turpmāk – MK noteikumi) 7., 8. un 17.punktu, balstoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.5. “Kvalitatīvs sociālais atbalsts” rīcības virzienu R3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība”, Nr.187 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”, ņemot vērā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.janvāra rīkojumu Nr.1.1-14/20 “Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi pašvaldībā” izveidotās darba grupas priekšlikumus, kā arī pamatojoties uz 2015.gada 24.augustā starp Rīgas plānošanas reģionu, reģistrācijas Nr.90002222018 (turpmāk – Projekta īstenotājs), un Jūrmalas pilsētas pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) noslēgto Nodomu protokolu Nr.1.2-16/1353, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumu Nr.564 “Par dalību darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums “Deinstitucionalizācija””, 2016.gada 29.decembrī starp Projekta īstenotāju un pašvaldību noslēgto Sadarbības līgumu par ES struktūrfondu projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu” Nr.2.2-16.8/1818 (turpmāk – Līgums) un Labklājības ministrijas 2017.gada 6.februāra vēstuli “Par ieviešanas un vadības funkciju deleģēšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija”” projektā Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (turpmāk - projekts) partnerībā ar finansējuma saņēmēju - projekta vadošo partneri– Projekta īstenotāju.

2. Noteikt projekta mērķi – palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu skaitu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1 attīstīti un pilnveidoti sabiedrībā balstītie pakalpojumi personām ar ierobežotām spējām sevi aprūpēt;

3.2 nodrošināta ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamība mērķa grupām;

3.3 divus gadus finansēta sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniegšana sabiedrībā dzīvojošām personām, saņemot Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējumu;

3.4 dalība Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošanā, ar mērķi attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā (ieguldījumi infrastruktūrā ir iespējami tikai pēc deinstitucionalizācijas plāna izstrādes).

4. Noteikt, ka pašvaldība kā sadarbības partneris ir tiesīga pārtraukt Līgumu, pārtraukšanas gadījumā neatmaksājot Projekta īstenotājam projekta īstenošanas laikā no Projekta īstenotāja saņemto un ieguldīto finansējumu, kas radies mērķa grupas personām sniedzot sociālos pakalpojumus projekta ietvaros. Grozīts ar domes 2017.gada 14.decembra 589.lēmumu

5. Uzdot Labklājības pārvaldei pēc Projekta īstenotāja deinstitucionalizācijas plāna publiskai apspriešanai 1.redakcijas saņemšanas divu nedēļu laikā izvērtēt projekta efektivitāti un sagatavot atzinumu par projekta lietderību un efektivitāti izskatīšanai Jūrmalas pilsētas pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupā un profilējošajā komitejā. Grozīts ar domes 2017.gada 14.decembra 589.lēmumu

6. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2016.gada 29.decembra līdz 2023.gada 31.decembrim. Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 602.lēmumu

7. Noteikt pašvaldības kā projekta sadarbības partnera projekta kopējās izmaksas 925 136,00 euro (deviņi simti divdesmit pieci tūkstoši viens simts trīsdesmit seši euro un 00 centi) apmērā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā: Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 602.lēmumu

7.1. attiecināmo izmaksu summa 802 792,00 eur (astoņi simti divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit divi euro un 00 centi) apmērā, kas 100% apmērā ir Projekta īstenotāja finansējums, no kura Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% un valsts budžeta finansējums ir 15%;

7.2. neattiecināmo izmaksu summa - ar projekta koordinēšanu saistītie izdevumi 122 041, 00 euro (viens simts divdesmit divi tūkstoši četrdesmit viens euro un 00 centi) tiek segta no Projekta īstenotāja pārskaitītajiem naudas līdzekļiem par pakalpojuma organizēšanu saistītajām izmaksām (administrēšanu 15% apmērā) un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta;

7.3. neattiecināmo izmaksu summa, kura tiek segta no iepriekš neklasificētiem pašu ieņēmumiem, 303,00 euro (trīs simti trīs euro un 00 centi) apmērā.

8. Projekta priekšfinansējumu 654 175,00 euro (seši simti piecdesmit četri tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci euro un 00 centi) apmērā nodrošināt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta projekta attiecināmo izmaksu segšanai saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. Noteikt, ka projekta īstenotāja pārskaitītā priekšfinansējuma kompensācija tiek ieskaitīta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžetā. Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 602.lēmumu

9. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 7.punktā norādītā finansējuma apjoms.

10. Pēc projekta īstenošanas termiņa beigām, izvērtējot pašvaldības budžeta iespējas, lemt par projekta pakalpojumu nodrošināšanu par ikgadējo summu, kas nepārsniedz 232 799,00 EUR (divi simti trīsdesmit divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 00 centi).

11. Projekta mērķa grupas personām, kuras būs atstājušas valsts ilgstošas aprūpes institūcijas un uzsākušas dzīvi sabiedrībā, projekta pēctecību nodrošināt atbilstoši MK noteikumu prasībām, piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

12. Līgumā noteikto projekta darbību īstenošanas un vadības funkcijas, tai skaitā projekta konta atvēršanu, finansējuma saņemšanu un maksājumu veikšanu, grāmatvedības uzskaiti un materiālo vērtību iekļaušanu bilancē, iepirkumu organizēšanu un līgumu slēgšanu, darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar projektā iesaistītiem darbiniekiem, tai skaitā atbildību par projekta mērķa un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei.

13. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai. Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 411.lēmumu

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Pielikums PDF Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 602.lēmumu