Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 26.oktobrīNr. 494

protokols Nr. 18, 51. punkts

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu
Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2017.gada 13.jūnija iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr. 14-3/3238, par zemes vienības Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 1101 (turpmāk – zemes vienība) sadales apstiprināšanu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2993 nostiprinātas Vārds, Uzvārds, personas kods, un Vārds, Uzvārds, personas kods. Nekustamais īpašums Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 15352 m2 platībā, kadastra numurs 1300 009 1101, administratīvā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1101 001, klubs - ēdnīca ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1101 002.

Zemes vienība pamatojoties uz Aizsargjoslas likuma 6.panta pirmo daļu atrodas Rīgas jūras līča krasta kāpas aizsargjoslā.

Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Apbūves noteikumi) 21.punkts nosaka, ka zemes vienību dalīšana Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā pamatojuma tikai izstrādājot detālplānojumu.

Detālplānojums “Detālplānojums zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā”, kas apstiprināts saskaņā ar Domes 2017.gada 23.marta lēmumu Nr.154 (protokols Nr.6, 68.punkts) „Par detālplānojuma zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā apstiprināšanu” (turpmāk – detālplānojums), kas ietver zemes vienības sadali, izveidojot divas patstāvīgas 5262 m2 un 10090 m2 lielas zemes vienības.

Zemes vienība nav apgrūtināta ar kredītsaistībām. Par zemes vienības īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā nav izdarīta aizlieguma atzīme un uz to nav atklājies mantojums.

Zemes vienībai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902) 15352 m2 platībā.

Pamatojoties uz NĪVKIS uz zemes vienības atrodas administratīvā ēka (kadastra apzīmējums 1300 009 1101 001) un klubs-ēdnīca (kadastra apzīmējums 1300 009 1101 002).

Ievērojot Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas 2011.gada 23.augusta lēmumu Nr.1294 saskaņā ar kuru ir akceptēto “Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Jūrmala, Ērgļu iela 2A” tehniskais projekts (turpmāk – tehniskais projekts) un, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes 2011.gada 25.augusta lēmumu Nr.1311saskaņā ar kuru līdz 2018.gada 27.februārim ir izdota būvatļauja, šobrīd ir uzsākta klubs - ēdnīca ēkas (kadastra apzīmējums 1300 009 1101 002) rekonstrukcija, paredzot to pārveidot par dzīvojamo māju.

Tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, ar kuru zemes vienība atradās Jauktā atpūtas un dzīvojamā teritorijā Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā (JK) ar plānoto izmantošanu: savrupmāja.

Detālplānojuma risinājumā noteikts, ka plānotajā zemes vienībā Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma īpašnieks vai nomnieks ir tiesīgs turpināt ēkas pārbūvi atbilstoši likumīgi uzsāktajai teritorijas atļautajai izmantošanai, nepalielinot esošo būvju apjomu, gadījumos, kad esošā apbūve pārsniedz šajos noteikumos noteiktos apbūves parametrus. Detālplānojumā noteikti apbūves rādītāji likumīgi uzsāktai izmantošanai savrupmājas būvniecībai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “ Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 2.punktu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka zemes vienībai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 17.3.1.apakšpunktu lietošanas mērķi ierosina , ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim.

Pamatojoties uz Noteikumu Nr.496 2.pielikumā norādīto, apbūvētai zemes vienībai, uz kuras, esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir “vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve” – zemei zem šīm ēkām nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

Zemes vienības īpašnieki ir vienojušies par kopīpašnieku nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ērgļu ielā 2A lietošanas kārtību un reālo sadali, vienošanās apliecināta 2013.gada 2.septembrī pie zvērinātas notāres Agras Šelbes.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 8., 17.3.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 14. un 17.1punktu, 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 4.4.47.4.apakšpunktu, 13., 21.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumu Nr.154 “Par detālplānojuma zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā apstiprināšanu” apstiprināto detālplānojumu un 2017.gada 11.oktobra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-30/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, ar kopējo platību 15352 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 5262 m2 platībā un piešķirot adresi Ērgļu iela 2B, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 009 0119.

2. Noteikt, ka zemes vienības Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 10090 m2, kadastra apzīmējums 1300 009 0120, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienībai Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

4. Zemes vienībai Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 2993 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1, 2.1. un noteikt jaunus nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

4.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija ( kods: 7311010300);

4.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija (7311010100);

4.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods: 7312050201);

4.4. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010602).

5. Uzdot zemes vienības Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Izveidot zemes vienību Ērgļu iela 2B, Jūrmalā, ar kopējo platību 5262 m2, kadastra apzīmējums 1300 009 0119, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

7. Noteikt, ka zemes vienībai Ērgļu ielā 2B, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods: 0902).

8. Noteikt zemes vienībai Ērgļu ielā 2B, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

8.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija ( kods: 7311010300);

8.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija (7311010100);

8.3. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010602);

8.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods: 7312050201);

8.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (kods: 7312010300);

8.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (kods 7312010101);

8.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (7312080101).

9. Uzdot zemes vienības Ērgļu ielā 2B, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

10. Piešķirt adresi administratīvai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1101 001, kas atrodas uz atdalītās zemes vienības, no Ērgļu iela 2A, Jūrmala, uz adresi Ērgļu iela 2B, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF