Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 30.marta 155.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2017.gada 26.oktobrīNr. 516

protokols Nr. 18, 73. punkts

Par pašvaldībai piederošajās daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās esošajām dzīvojamo un
nedzīvojamo telpu grupām piekrītošajām
zemesgabala domājamām daļām

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 8.1daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.augusta saistošo noteikumu Nr.22 “Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību” 2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.37 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”, kā arī Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 11.oktobra atzinumu (protokola Nr.1.2-30/5), lai veiktu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinus un piemērotu nodokļa atvieglojumus pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrniekiem un nomniekiem, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt pašvaldībai piederošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošajām dzīvojamām un nedzīvojamām telpu grupām piekrītošās zemesgabala domājamās daļas šādām dzīvojamām mājām:

1.1. Līču ielā 2, Jūrmalā (1.pielikums);

1.2. Raiņa ielā 62, Jūrmalā (2.pielikums);

1.3. Nometņu ielā 2A, Jūrmalā (3.pielikums);

1.4. Skolas ielā 44, Jūrmalā (4.pielikums);

1.5. Slokas ielā 63 k-3, Jūrmalā (5.pielikums);

1.6. Valkas ielā 3, Jūrmalā (6.pielikums).

2. Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai, pamatojoties uz pieņemtajiem Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem slēdzot dzīvojamo telpu īres līgumus, norādīt tajos dzīvojamai telpai piekrītošo zemesgabala domājamo daļu atbilstoši šī lēmuma pielikumos noteiktajam, kā arī šī lēmuma 1.punktā minēto dzīvojamo māju īrniekus, ar kuriem dzīvojamo telpu īres līgums noslēgts pirms šī lēmuma spēkā stāšanās, informēt par dzīvojamai telpai piekrītošām zemesgabala domājamām daļām.

3. Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai, nododot nedzīvojamās telpas lietojumā vai valdījumā, norādīt nedzīvojamai telpai piekrītošo zemesgabala domājamo daļu atbilstoši šī lēmuma pielikumos noteiktajam, kā arī informēt pašreizējos 1.punktā minēto dzīvojamo māju nedzīvojamo telpu lietotājus un valdītājus par attiecīgajai nedzīvojamai telpai piekrītošo zemesgabala domājamo daļu.

4. Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai par dzīvojamās mājās Līču ielā 2, Jūrmalā, esošajām dzīvojamo telpu grupām piekrītošajām zemesgabala domājamām daļām (1.pielikums) nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu veikt par periodu no 2016.gada 1.janvāra.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLSX Grozīts ar domes 2023.gada 30.marta 155.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF