Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 364

protokols Nr. 14, 12. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524
“Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības
iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2.
pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” īstenošanā”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmu 2014.-2022.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”, 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II. nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu “Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena “R3.2.3. Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” 156.aktivitāti “Papildus atbalsts talantīgo skolotāju piesaistei” un “R3.2.4. Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” 168.aktivitāti “Interešu izglītības attīstība dabaszinātņu jomā, pedagogu piesaiste”, kā arī Jūrmalas izglītības attīstības koncepciju 2015.-2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” un kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.550 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” un Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu”, nosakot darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, II. sējuma 2.daļas “Rīcības plāns” 5.nodaļas “Rīcības plāns” rīcības virziena 3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” rīcību Nr.1 “Papildus atbalsts talantīgo skolotāju piesaistei” un rīcības virziena 3.2.4. “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” rīcību Nr.1 “Interešu izglītības attīstība dabaszinātņu jomā, pedagogu piesaiste”, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumu Nr.589 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas noteikumi” 18.punktā noteikto un apstiprināto atbalsta pasākumu plānu nākamajam periodam un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Aizstāt 4.punktā skaitļus un vārdus “2021.gada 31.augustam” ar skaitļiem un vārdiem “2023.gada 31.augustam”

2. Papildināt 5.punktu ar 5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.3. par periodu no 2021.gada 1.septembra (trešā kārta) 182447,47 euro (viens simts astoņdesmit divi tūkstoši četri simti četrdesmit septiņi euro un 47 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, kas 100% apmērā ir VISC finansējums, no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% un valsts budžeta finansējums ir 15%.”

3. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Projekta priekšfinasējumu līdz 9816,82 euro (deviņi tūkstoši astoņi simti sešpadsmit euro un 82 centi) jeb līdz 3% apmēram no 5.1.punktā minētajām izmaksām segt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta, priekšfinansējumu līdz 4873,84 euro (četri tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs euro un 84 centi) jeb līdz 1.12% apmēram no 5.2.punktā minētajām izmaksām segt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada budžeta un priekšfinansējumu līdz 18244.75 euro (astoņpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit četri euro un 75 centi) jeb līdz 10% apmēram no 5.3.punktā minētajām izmaksām segt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023.gada budžeta.”

4. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļai organizēt sadarbības līguma par projekta pirmās un otrās un trešās kārtas īstenošanu noslēgšanu ar VISC.”

5. Aizstāt lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF