Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 14.decembrīNr. 589

protokols Nr. 20, 32. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97
“Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā
atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā
fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie
pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313 „Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) 7., 8., 17. un 19.1 punktu, balstoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.5. “Kvalitatīvs sociālais atbalsts” rīcības virziena R3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība” aktivitātēm Nr.216 “Sociālā atbalsta infrastruktūras attīstība” un Nr.220 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumu Nr.564 “Par dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” projektā”, 2016.gada 29.decembrī starp Rīgas plānošanas reģionu, reģistrācijas Nr.90002222018, un Jūrmalas pilsētas pašvaldību noslēgto sadarbības līgumu “Par ES struktūrfondu projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu” Nr.2.2-16.8/1818, Labklājības ministrijas 2017.gada 6.februāra vēstuli Nr.17-N/1362 “Par ieviešanas un vadības funkciju deleģēšanu”, lai nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ieviešanu pašvaldībā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums), šādus grozījumus:

1. Dzēst Lēmuma 4.punktā vārdus “līdz Projekta īstenotāja deinstitucionalizācijas plāna apstiprināšanai, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.decembrim,”.

2. Izteikt Lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Uzdot Labklājības pārvaldei pēc Projekta īstenotāja deinstitucionalizācijas plāna publiskai apspriešanai 1.redakcijas saņemšanas divu nedēļu laikā izvērtēt projekta efektivitāti un sagatavot atzinumu par projekta lietderību un efektivitāti izskatīšanai Jūrmalas pilsētas pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupā un profilējošajā komitejā.”.

3. Izteikt Lēmuma 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Noteikt pašvaldības kā projekta sadarbības partnera projekta kopējās izmaksas 1 602 232 EUR (viens miljons seši simti divi tūkstoši divi simti trīsdesmit divi euro un 00 centi) apmērā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

7.1. attiecināmo izmaksu summa 914 800,00 EUR (deviņi simti četrpadsmit tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi) apmērā, kas 100% apmērā ir Projekta īstenotāja finansējums, no kura Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% un valsts budžeta finansējums 15%;

7.2. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz pašvaldība, 687 432,00 EUR (seši simti astoņdesmit septiņi tūkstoši četri simti trīsdesmit divi euro un 00 centi) apmērā, tai skaitā:

7.2.1. ar projekta koordinēšanu saistītie izdevumi līdz 2022.gada 31.decembrim – 101 279,00 EUR (simtu viens tūkstotis divi simti septiņdesmit deviņi euro un 00 centi);

7.2.2. projekta pēctecības nodrošināšanai atbilstoši MK noteikumu prasībām nodrošināt ilgtspēju katram sniegtajam pakalpojumam ne ilgāk kā vienu gadu no pakalpojuma kompensācijas izmaksas termiņa beigām, nepārsniedzot neattiecināmo izmaksu summu - 586 153,00 EUR ( pieci simti astoņdesmit seši tūkstoši simts piecdesmit trīs euro un 00 centi) 6 gadu periodā (līdz 2022. gada 31. decembrim).”.

4. Aizstāt Lēmuma 8.punktā skaitli un vārdus “61 147,00 EUR (sešdesmit viens tūkstotis simtu četrdesmit septiņi euro un 00 centi)” ar skaitli un vārdiem “67 303,00 EUR (sešdesmit septiņi tūkstoši trīs simti trīs euro un 00 centi)”.

5. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 14.decembra lēmuma Nr.589

(Protokols Nr.20, 32.punkts)

Projekta

"Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde

Funkcionālās klasifikācijas kods: 10.920

Kopējās projekta izmaksas no 2017.gada līdz 2022.gadam: 1 602 232 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 914 800 EUR (deviņi simti četrpadsmit tūkstoši astoņsimt euro), no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums 85% un Valsts budžeta finansējums 15%, neattiecināmās izmaksas 687 432EUR (seši simti astoņdesmit septiņi tūkstoši četri simti trīsdesmit divi euro), kuras 100% apmērā tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta

Pozīcija / gads

2017.gads

2018.gads

2019.gads

2020.-2022.gads

Kopā
2017. - 2022.gads

Ilgtspējas nodrošināšana katru gadu, sākot no 2023.gada

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

21 697

84 438

84 423

84 362

84 423

277 603

336 762

1 075 267

1 668 817

232 799

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

274

19 988

20 025

20 030

274

20 041

22 197

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

274

19 988

20 025

20 030

274

20 041

22 197

no Eiropas Savienības fonda

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

6467

54 143

54 143

6 693

67 303

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

8866

4 594

4 597

4 539

4 605

18 335

48 227

611 286

686 714

232 799

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm (17.2.0.0.)

6364

25 427

59 838

59 798

59 788

204 851

261 801

441 784

914 800

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

21 697

84 438

84 423

84 362

84 423

277 603

336 762

1 075 267

1 668 817

232 799

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

21 423

64 450

64 398

64 332

64 382

257 562

314 565

1 008 682

1 602 232

232 799

Atlikums perioda beigās, t.sk:

274

19 988

20 025

20 030

20 041

20 041

22 197

66 585

66585

kases apgrozības līdzekļi

274

19 988

20 025

20 030

20 041

20 041

22 197

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

66 585

66 585


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF