Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2017.gada 20.jūlijāNr. 24

protokols Nr. 14, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
46.pantu un likumu „Par pašvaldību
budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2017.gadam 100 779 935 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

Ieņēmumi

79 211 044

euro

333

euro

Izdevumi

94 072 054

euro

6 046

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-14 861 010

euro

-5 713

euro

Finansēšana

14 861 010

euro

5 713

euro

Atlikums gada sākumā

10 080 291

euro

5 713

euro

Atlikums gada beigās

1 148 837

euro

0

euro

Aizņēmumi

11 482 554

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 402 383

euro

Pamatkapitāla palielinājums

150 615

euro

2. Aizstāt saistošo noteikumu 1.punkta 1. un 2.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 1. un 44.pielikumu.

3. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1., ar šo saistošo noteikumu 2.pielikumu.

4. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.03.1.1., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

5. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums” tāmi Nr.03.1.2., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

6. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.3.1., ar šo saistošo noteikumu 45.pielikumu.

7. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.1., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu.

8. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.2., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

9. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.04.1.3., ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu.

10. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.7. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 8. un 18.pielikumu.

11. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.-2019.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.11. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 46. un 77.pielikumu.

12. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.3.4.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Līdzfinansējuma nodrošināšana konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu īstenošanai” tāmi Nr.04.3.4., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

13. Aizstāt saistošo noteikumu 2.4.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” tāmi Nr.05.1.4. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 47. un 79.pielikumu.

14. Aizstāt saistošo noteikumu 2.4.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.-2019.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.05.1.5. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 48. un 77.pielikumu.

15. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1., ar šo saistošo noteikumu 10.pielikumu.

16. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.4. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 49. un 79.pielikumu.

17. Aizstāt saistošo noteikumu 2.6.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums” tāmi Nr.07.1.3. un 26.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 50. un 85.pielikumu.

18. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.1.1., ar šo saistošo noteikumu 11.pielikumu.

19. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.1.2., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu.

20. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 78.pielikumu.

21. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.7. un 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 51. un 80.pielikumu.

22. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Teātra, koncertzāles un estrāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.13., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu.

23. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.900010478153, programmas “Jūrmalas pilsētas stadiona “Sloka” uzturēšana” tāmi Nr.08.5.2., ar šo saistošo noteikumu 52.pielikumu.

24. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.3.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.900010478153, programmas “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halles uzturēšana” tāmi Nr.08.5.3., ar šo saistošo noteikumu 53.pielikumu.

25. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.4.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.900010478153, programmas “Majoru sporta laukuma uzturēšana” tāmi Nr.08.5.4., ar šo saistošo noteikumu 54.pielikumu.

26. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.5.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.900010478153, programmas “Sporta nama ''Taurenītis'' uzturēšana” tāmi Nr.08.5.5., ar šo saistošo noteikumu 55.pielikumu.

27. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Iestādes uzturēšana un muzeju pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.6.1., ar šo saistošo noteikumu 56.pielikumu.

28. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.6.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.6.3. un 29.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 57. un 86.pielikumu.

29. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pasākumi kvalitatīvas un daudzveidīgas izglītības attīstībai un atbalstam” tāmi Nr.09.1.7. un 22.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 58. un 81.pielikumu.

30. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.10., ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu.

31. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.11., ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu.

32. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošināšana” tāmi Nr.09.4.1., ar šo saistošo noteikumu 59.pielikumu.

33. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.4.3.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Be prepared” tāmi Nr.09.4.3., ar šo saistošo noteikumu 60.pielikumu.

34. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1., ar šo saistošo noteikumu 16.pielikumu.

35. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.4.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, projekta “Atcere – totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” tāmi Nr.09.5.4., ar šo saistošo noteikumu 61.pielikumu.

36. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.8.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1., ar šo saistošo noteikumu 62.pielikumu.

37. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.11.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1., ar šo saistošo noteikumu 63.pielikumu.

38. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.12.1.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 64.pielikumu.

39. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.15.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.1., ar šo saistošo noteikumu 65.pielikumu.

40. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.20.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa”, vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, programmas " Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana" tāmi Nr.09.20.1., ar šo saistošo noteikumu 17.pielikumu.

41. aizstāt saistošo noteikumu 2.8.24.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1., ar šo saistošo noteikumu 66.pielikumu.

42. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.26.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1., ar šo saistošo noteikumu 67.pielikumu.

43. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.27.1.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1., ar šo saistošo noteikumu 68.pielikumu.

44. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.28.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1., ar šo saistošo noteikumu 69.pielikumu.

45. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1., ar šo saistošo noteikumu 70.pielikumu.

46. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Atbalsts ģimenēm ar bērniem” tāmi Nr.10.2.4., 23. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 71., 82. un 83.pielikumu.

47. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējie citur nekvalificētie sociālās aizsardzības pasākumi” tāmi Nr.10.2.6. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 72. un 83.pielikumu.

48. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējais citur nekvalificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” tāmi Nr.10.2.7. un 25.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 73. un 84.pielikumu.

49. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs", vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1., ar šo saistošo noteikumu 74.pielikumu.

50. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs", vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Mājas aprūpes un pavadoņa pakalpojuma nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.5., ar šo saistošo noteikumu 75.pielikumu.

51. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs", vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Sociālo pakalpojumu centra "Ķemeri" darbības nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.7., ar šo saistošo noteikumu 76.pielikumu.

52. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 197 251 euro;

21.3.9.9. 1 euro;

21.4.9.9. 6 390 euro;

F22010000 2 euro;

F22010000 (ziedojumi) 3 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

04.120.7230 1 euro;

04.520.7230 1 euro;

06.600.7230 1 177 euro;

08.620.7230 350 euro;

09.100.7230 4 411 euro;

09.210.7230 7 816 euro;

09.510.7230 696 euro;

10.910.7230 81 euro;

Atlikums gada beigās 184 911 euro.”

53. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 32.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 87.pielikumu.

54. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 21.jūnija, 22.jūnija, 27.jūnija, 5.jūlija, 6.jūlija, 7.jūlija rīkojumu Nr.1.1-14/219, Nr.1.1-14/220, Nr.1.1-14/222, Nr.1.1-14/227, Nr.1.1-14/234, Nr.1.1-14/236, Nr.1.1-14/240 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi Nr.1 un 44 XLSX

Pielikumi Nr.2-18 un 45-87 XLSX

Pielikumi Nr.19-43 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF