Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 26.03.2018. Stājas spēkā 27.03.2018.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 125

protokols Nr. 4, 44. punkts

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26,
Jūrmalā apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2017.gada 23.marta lēmumu Nr.151 “Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.151), zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, ir izstrādāti detālplānojuma grozījumi (turpmāk – detālplānojuma grozījumi), kā izstrādes nepieciešamība noteikta Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 126.punktā.

Detālplānojuma grozījumu izstrāde tika uzsākta ar mērķi veikt grozījumus ar Domes 2010.gada 29.aprīļa lēmumu Nr.321 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 apstiprināšanu” un Domes saistošiem noteikumiem Nr.22 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajā detālplānojuma daļā, kas nav īstenota, paredzot esošās dzīvojamās mājas novietnes maiņu un pārbūves nosacījumus, kā arī jaunas ēkas būvniecību atbilstoši Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam, kurš apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, nosakot apbūves rādītājus un atļauto izmantošanu atbilstoši Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS7) noteiktajam.

Atbilstoši Domes 2017.gada 23.novembra lēmumam Nr.545 “Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” par detālplānojuma grozījumiem ir veikta publiskā apspriešana un saņemti institūciju atzinumi. Publiskās apspriešanas ietvaros netika saņemti iedzīvotāju priekšlikumi par detālplānojuma grozījumu redakciju.

Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un saņemtos institūciju atzinumus un saskaņojumus, konstatēts, ka nav nepieciešams veikt detālplānojuma grozījumu pilnveidošanu.

Detālplānojuma grozījumi zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, izstrādāti atbilstoši izdotajam darba uzdevumam, kas apstiprināts ar Domes Lēmumu Nr.151 un normatīvo aktu prasībām.

Ar detālplānojuma grozījumu ierosinātāju ir saskaņoti administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu nosacījumi.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 119.1.apakšpunktu, izskatot detālplānojuma grozījumu projektu un Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 7.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma grozījumus zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000070105. Ar detālplānojuma grozījumu paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

2. Pašvaldības izpilddirektoram noslēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma grozījumu īstenotāju par detālplānojuma zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000070105, īstenošanu redakcijā, kas pievienota lēmuma pielikumā.

3. Noteikt, ka, atbilstoši saskaņotajiem administratīvā līguma noteikumiem, detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000070105, paredzēto apbūvi jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2028.gada 30.martam.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000070105, apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

5. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000070105, apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000070105, apstiprināšanu publicēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

7. Domes Administratīvi Juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

8. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma grozījumiem zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000070105, apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu detālplānojumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 15.marta lēmumam Nr.125

(protokols Nr.4, 44.punkts)

Līgums Nr.__________

par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā, 2018.gada ______

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs (turpmāk – Dome), no vienas puses,

un detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000070105, īstenotājs Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk – Īstenotājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā – Puses, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada ___________ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, apstiprināšanu”, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada __.______ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā apstiprināšanu”.

1.2. Detālplānojuma īstenošana paredzēta kārtās, ietverot pasākumus:

1.2.1. ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.2.2. piebraucamo ceļu ( nobrauktuvju) uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.2.3. esošo ēku pārbūvi ar novietnes maiņu, un jaunu ēku un būvju projektēšanu un būvniecību, ietverot pasākumus;

1.2.3.1. 1. kārtā realizējama esošās ēkas ar kadastra Nr.13000075311001 pārbūve ar novietnes maiņu, atbilstoši izstrādātajam ēkas pārvietošanas būvprojektam;

1.2.3.2. 2. kārtā realizējama jaunā apjoma būvniecība;

1.2.3.3. būvniecības 1.kārta – esošās ēkas pārbūve (rekonstrukcija un pārvietošana) realizējama un nododama ekspluatācijā pirms 2.kārtas būvniecības pabeigšanas (nodošanas ekspluatācijā).

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotājs apņemas:

2.1.1. veikt Detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar apstiprināto Detālplānojumu, kurā ir norādīti realizējamā Detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita un paredzamie rezultāti;

2.1.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves vai pārbūves īstenošanu uzsākt 4 gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās, Detālplānojumā paredzēto apbūvi vai pārbūvi īstenot līdz 2028.gada 30.martam;

2.1.3. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.1.4. kompensēt zaudējumus, kas Domei radušies Īstenotāja vainas vai neuzmanības dēļ 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas;

2.1.5. nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā īpašnieku maiņas gadījumā informēt jauno īpašnieku par Līgumu, tā saistībām un neizpildes sekām.

2.2. Dome apņemas:

2.2.1. sniegt nepieciešamo Domes rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.2.2. sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā atbilstoši savai kompetencei;

2.3. Ja Īstenotājs neievēro Līgumā noteiktos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Domei ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.4. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.5. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 2.4. punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3. CITI NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Strīdi starp Domi un Īstenotāju par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Līgums sagatavots uz divām lapām un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, otrs- Īstenotājam .

4. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr.: 90000056357

Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-1015

Tālr.: 67093816

e-pasts: pasts@jurmala.lv

________________________

 /E.Stobovs /

Īstenotājs

Vārds Uzvārds

personas kods

Adrese

Tālrunis:***

e-pasts

__________________________

/Vārds Uzvārds /

Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF PDF


Lejupielāde: DOC un PDF