Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 15.septembra 443.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2019.gada 19.decembra 657.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 21.februāra 49.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2018.gada 14.jūnijāNr. 299

protokols Nr. 9, 21. punkts

Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie
pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta
Nr.9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas
reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.gadam”
2.redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 35.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumu Nr.564 “Par dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1.pasākuma “Deistitucionalizācija” projektā”, 2016.gada 29.decembrī starp Rīgas plānošanas reģionu un Jūrmalas pilsētas pašvaldību noslēgto Sadarbības līgumu “Par ES struktūrfonda projektu Nr. 9.2.2.1./15/I/002 “Denstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.5 “Kvalitatīvs sociālais atbalsts” rīcības virziena R3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība” aktivitātēm Nr.216 “Sociālās atbalsta infrastruktūras attīstība”, Nr. 220 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība” un Nr. 223 “Kvalitatīva sociālās palīdzības nodrošināšana un sociālā atbalsta sniegšana”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.gadam 2.redakcijas stratēģisko daļu (turpmāk DI plāns) saskaņā ar pielikumu. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 443.lēmumu

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei:

2.1. nodrošināt DI plāna realizēšanu Jūrmalas pašvaldībā;

2.2. plāna ietverto infrastruktūras objektu izveidi un attīstību nodrošināt sadarbībā ar Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļu;

2.3. pēc DI plāna spēkā stāšanās, sagatavot priekšlikumus Jūrmalas pilsētas attīstības plānošanas dokumentu grozījumiem un iesniegt tos izvērtēšanai Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai, lai nodrošinātu dokumentu savstarpējo sasaisti;

2.4. līdz 2019.gada 1.aprīlim un 2020.gada 1.aprīlim sagatavot un iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai uzraudzības ziņojumu par DI plānā noteikto pasākumu un aktivitāšu īstenošanu, kā arī mērķu un rezultātu sasniegšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums DOC Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 49.lēmumu Ir grozījumi ar domes 2019.gada 19.decembra 657.lēmumu Ir grozījumi ar domes 2022.gada 15.septembra 443.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF