Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 443

protokols Nr. 14, 38. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 14. jūnija lēmumā Nr. 299
“Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie
pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta
Nr. 9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas
reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam”
2. redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25. novembra lēmumu Nr. 564 “Par dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deistitucionalizācija” projektā” un 2016. gada 29. decembrī starp Rīgas plānošanas reģionu un Jūrmalas pilsētas pašvaldību noslēgto Sadarbības līgumu “Par ES struktūrfonda projektu Nr. 9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu” ir izstrādāta un ar Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 14. jūnija lēmumu Nr. 299 “Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta Nr. 9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam” 2. redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) apstiprināta “Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam” 2. redakcijas stratēģiskā daļa (turpmāk - DI plāns).

DI plāna spēkā esošā redakcija paredz, ka Jūrmalas pašvaldība DI plāna ietvaros Jūrmalas valstspilsētā nodrošinās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību, izveidojot:

1. grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūru astoņām personām ar garīga rakstura traucējumiem pašvaldībai piederošā īpašumā Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā (DI plāna 3. sadaļas “Rīcības plāns” 2. tabulas 2.1.9. punkts);

2. sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru (dienas aprūpes centra (tai skaitā konsultācijām un individuālam atbalstam), “atelpas brīža” un specializēto darbnīcu pakalpojumam) 30 (trīsdesmit) personām ar garīga rakstura traucējumiem Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” Centra “Ķemeri” ēkā Dūņu ceļš 2, Jūrmalā (DI plāna 3. sadaļas “Rīcības plāns” 2. tabulas 2.1.10. punkts).

Minētās infrastruktūras izveidi, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu” noteiktajam, tiek plānots veikt īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031), (turpmāk – Projekts).

Atbilstoši starp Jūrmalas pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr. 90000812928, (turpmāk – CFLA) 2020. gada 17. janvārī noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.1.1/19/I/031 2. pielikuma “Projekta iesnieguma “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” veidlapa un tās pielikumi (Projekta laika grafiks, Finansēšanas plāns, Projekta budžeta kopsavilkums)” 3. pielikumam “Projekta budžeta kopsavilkums”, kopējās projekta īstenošanai noteiktās izmaksas ir 1 474 774.71 euro (viens miljons četri simti septiņdesmit četri tūkstoši septiņi simti septiņdesmit četri euro, 71 cents), tai skaitā:

1. projekta attiecināmās izmaksas 1 412 590.00 euro (viens miljons četri simti divpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro, 00 centi), kur:

1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85 %, jeb 1 200 701,50 euro (viens miljons divi simti tūkstoši septiņi simti viens euro, 50 centi);

1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 15 %, jeb 211 888.50 euro (divi simti vienpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi euro, 50 centi), no tā:

1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 2,25 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas jeb 31 783.28 euro (trīsdesmit viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit trīs euro, 28 centi);

1.2.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 12,75 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas jeb 180 105.22 euro (viens simts astoņdesmit tūkstoši viens simts pieci euro, 22 centi).

2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība ir 62 184.71 euro (sešdesmit divi tūkstoši viens simts astoņdesmit četri euro, 71 cents).

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) 2022. gada 7. jūlijā tika saņemta Rīgas plānošanas reģiona (turpmāk – RPR) 2022. gada 7. jūlija vēstule “Par iespēju veikt grozījumus Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plānā iekļaujot jaunu pakalpojumu vietu izveidi un pretendējot uz papildus finansējumu” (Administrācijas lietvedības reģistrācijas Nr. 1.1-19/22S-12232), saskaņā ar kuru RPR, sadarbībā ar Labklājības ministriju informēja Administrāciju, ka, ņemot vērā trīs pašvaldību rosinātos grozījumus DI plānā ir samazinājies Rīgas plānošanas reģionā jaunizveidojamo vietu skaits plānotajā pakalpojumu infrastruktūrā, kā rezultātā ir atbrīvojusies nesadalīta finansējuma kvota un RPR aicināja pašvaldības, tostarp - Administrāciju izvērtēt iespēju projekta ietvaros paplašināt jaunizveidojamo pakalpojumu infrastruktūru, iekļaujot papildus vietas personām ar garīga rakstura traucējumiem un attiecīgi projekta ietvaros saņemot papildus finansējumu.

Administrācijas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa, sadarbībā ar Jūrmalas Labklājības pārvaldi, Jūrmalas Sociālo pakalpojumu centru “Jaundubulti” un Jūrmalas Sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” Centru “Ķemeri” (turpmāk – Centrs “Ķemeri”), pamatojoties uz RPR vēstulē norādīto, vērtēja lietderību projekta ietvaros palielināt plānoto vietu skaitu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai un secināja, ka ir aktualizējusies nepieciešamība attīstīt un Centrā “Ķemeri” pieejamo pakalpojumu – specializētās darbnīcas, jo līdzšinējās specializēto darbnīcu aktivitātes klientiem tiek piedāvātas jau ilgstoši, kā rezultātā mazinās klientu interese izmantot piedāvāto pakalpojumu.

Atsaucoties uz Centra “Ķemeri” iniciatīvu, projekta ietvaros būtu lietderīgi specializēto darbnīcu pakalpojuma attīstīšanai un daudzveidošanai izveidot projekta ietvaros attīstāmajā infrastruktūrā keramikas darbnīcu, kas līdzšinējā DI plānā un projektā netiek paredzēts, tādejādi projekta ietvaros palielinot plānoto vietu skaitu specializēto darbnīcu pakalpojumam par četrām vietām, papildus DI plānā jau paredzētajām divām specializēto darbnīcu vietām.

Saskaņā ar Labklājības ministrijas e-pasta vēstulē, kas Administrācijas lietvedības reģistrā reģistrēta 2022. gada 5. septembrī ar reģistrācijas Nr. 1.1-19/22S-15380, sniegto informāciju, realizējot ieceri par specializēto darbnīcu pakalpojuma pilnveidi, veidojot keramikas darbnīcas pakalpojumu, projekta ietvaros Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums tiks palielināts par 185 000.00 euro (viens simts astoņdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi), kopējo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu sastādot 1 385 701.50 euro (viens miljons trīs simti astoņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti viens euro, 50 centi).

Pamatojoties uz iepriekš minēto un, lai nodrošinātu Centra “Ķemeri” piedāvātā pakalpojuma – specializētās darbnīcas pakalpojuma daudzveidošanu, piesaistītu papildus Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu projektā noteikto darbību īstenošanai, kā arī, pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumu Nr. 871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 11. punktu un 39.1 punktu un, ievērojot 2021. gada 28. oktobra Jūrmalas pilsētas domes lēmumā Nr. 476 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu” noteikto, pamatojoties uz kuru starp Administrāciju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (reģistrācijas Nr. 90000812928) 2022. gada 21. jūnijā tika noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.1.1/19/I/031 Nr. 2 projekta īstenošanas termiņš tiek noteikts 2023. gada 31. decembris, kā arī, ņemot vērā, ka DI plāna redakcija no Administrācijas neatkarīgu apstākļu dēļ tiek periodiski precizēta un DI plāna aktuālā redakcija ir pieejama Rīgas plānošanas reģiona tīmekļa vietnē, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izteikt Lēmuma 1. punktu šādā redakcijā:

“1. Apstiprināt Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu Attīstības Padomes apstiprināto aktuālo DI plānu stratēģisko daļu 2017.-2020. gadam. (pieejams https://rpr.gov.lv/di-plans/).”

2. Izveidot četras papildus vietas specializēto darbnīcu pakalpojuma attīstīšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem un ierosināt veikt DI plānā šādus grozījumus:

2.1. visā tekstā vārdus “Jūrmalas pilsēta” aizstāt ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsēta”;

2.2. aizstāt 3. sadaļas “Rīcības plāns” 2. tabulas ailē “Jūrmala” skaitli “1 474 774.71” ar skaitli “1 692 421.77”;

2.3. izteikt 3. sadaļas “Rīcības plāns” 2. tabulas 2.1.9. punkta 5. kolonnu “Īstenošanas termiņš periodos” šādā redakcijā: “Līdz 2023. gada 31. decembrim”;

2.4. aizstāt 3. sadaļas “Rīcības plāns” 2. tabulas 2.1.10. punkta 1. kolonnā “Plānotā darbība: pasākums / rīcība” skaitli “30” ar skaitli “34”;

2.5. aizstāt 3. sadaļas “Rīcības plāns” 2. tabulas 2.1.10. punkta 2. kolonnā “Darbības pamatojums” skaitli “30” ar skaitli “34”, un skaitli un vārdus “2 jaunas vietas specializētās darbnīcās” ar skaitli un vārdiem “6 jaunas vietas specializētās darbnīcās”;

2.6. aizstāt 3. sadaļas “Rīcības plāns” 2. tabulas 2.1.10. punkta 3. kolonnā “Sasniedzamie rezultāti” skaitli “30” ar skaitli “34”;

2.7. izteikt 3. sadaļas “Rīcības plāns” 2. tabulas 2.1.10. punkta 5. kolonnu “Īstenošanas termiņš periodos” šādā redakcijā: “Līdz 2023. gada 31. decembrim”;

2.8. aizstāt 4. sadaļas “Nepieciešamais finansējums” 3. tabulas ailē “Jūrmala”:

2.8.1. 2. kolonnā skaitli “1 474 774.71” ar skaitli “1 692 421.77”;

2.8.2. 3. un 4. kolonnā skaitli “1 412 590.00” ar skaitli “1 630 237.06”;

2.8.3. 5. kolonnā skaitli “1 200 701.50” ar skaitli “1 385 701.50”;

2.8.4. 6. kolonnā skaitli “180 105.22” ar skaitli “207 855.22”;

2.8.5. 7. kolonnā skaitli “31 783.28” ar skaitli “36 680.34”;

2.9. aizstāt 5. sadaļas “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izvietojuma plāns” 5.2. apakšsadaļas “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izvietojuma plāns bērniem ārpusģimenes aprūpē un bērniem ar FT” 4. tabulas sadaļas “Jūrmala”:

2.9.1. 2. ailes 1. kolonnā skaitli “30” ar skaitli “34”;

2.9.2. 2. ailes 4. kolonnā vārdus un skaitli “specializēto darbnīcu pakalpojums 2 personām” ar vārdiem un skaitli “specializēto darbnīcu pakalpojums 6 personām”.

2.10. aizstāt DI plāna pielikuma “Pakalpojumu indikatīvās uzturēšanas izmaksas gadā pašvaldību griezumā” sadaļas “Jūrmala” 2. ailes 2. kolonnā “Vietu skaits” skaitli “30” ar skaitli “34”.

3. Svītrot Lēmuma pielikumu.

4. Uzdot Jūrmalas Labklājības pārvaldes vadītajam, atbilstoši Sociālo pakalpojumu attīstības padomes 2018. gada 12. jūnija lēmumā Nr. 2 “Kārtība, kādā Sociālo pakalpojumu attīstības padome izskata un apstiprina grozījumus plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānos” noteiktajai kārtībai veikt visas nepieciešamās darbības šī lēmuma 2. punktā minēto grozījumu veikšanai DI plānā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF