Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 19.decembrīNr. 657

protokols Nr. 16, 22. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmuma Nr.299
“Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un
sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”
projekta Nr.9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas
plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna
2017.–2020.gadam” 2.redakcijas stratēģiskās
daļas apstiprināšanu” pielikumā

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumu Nr.564 “Par dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1.pasākuma “Deistitucionalizācija” projektā” un 2016.gada 29.decembrī starp Rīgas plānošanas reģionu un Jūrmalas pilsētas pašvaldību noslēgto Sadarbības līgumu “Par ES struktūrfonda projektu Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Denstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu” ir izstrādāta un ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumu Nr.299 “Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta Nr.9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.gadam” 2.redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu” apstiprināta “Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.gadam” 2.redakcijas stratēģiskā daļa (turpmāk - DI plāns).

DI plāna spēkā esošā redakcija paredz, ka Jūrmalas pašvaldība DI plāna ietvaros Jūrmalas pilsētā nodrošinās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību, izveidojot:

1. grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūru 8 (astoņām) personām ar garīga rakstura traucējumiem pašvaldībai piederošā zemes vienībā Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā (DI plāna 3.sadaļas “Rīcības plāns” 2.tabulas 2.1.9.punkts);

2. sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru (dienas aprūpes centra (tai skaitā konsultācijām un individuālam atbalstam), “atelpas brīža” un specializēto darbnīcu pakalpojumam) 30 (trīsdesmit) personām ar garīga rakstura traucējumiem Sociālo pakalpojumu centra “Ķemeri” ēkās Dūņu ceļš 2, Jūrmalā (DI plāna 3.sadaļas “Rīcības plāns” 2.tabulas 2.1.10.punkts);

3. rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūru 63 (sešdesmit trīs) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem PII “Podziņa” telpās un teritorijā Lībiešu ielā 21, Jūrmalā (DI plāna 3.sadaļas “Rīcības plāns” 2.tabulas 2.1.11.punkts);

4. ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma infrastruktūru 8 (astoņiem) bērniem pašvaldībai piederošā zemes vienībā un ēkās Sēravotu ielā 9, Jūrmalā (DI plāna 3.sadaļas “Rīcības plāns” 2.tabulas 2.1.12.punkts);

5. jauniešu mājas pakalpojuma infrastruktūru 8 (astoņiem) jauniešiem pašvaldībai piederošā zemes vienībā un ēkās Sēravotu ielā 9, Jūrmalā (DI plāna 3.sadaļas “Rīcības plāns” 2.tabulas 2.1.13.punkts).

Minētās infrastruktūras izveidi, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.111 “Par dalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” noteiktajam, tiek plānots veikt īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr.9.3.1.1/19/I/031), (turpmāk – Projekts).

Jūrmalas pilsētas dome 2019.gada 29.martā iesniedza izvērtēšanai projekta iesniegumu un 2019.gada 23.oktobrī saņēma Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas lēmumu Nr.1.1.2-3/19 “Lēmums par projekta iesnieguma “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” Nr.9.3.1.1/19/I/031 nosacījumu izpildi”, saskaņā ar kuru Projekta iesniegums tiek virzīts apstiprināšanai un, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” (turpmāk - MK noteikumi Nr.784) 25.punkta nosacījumiem, 30 darbdienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās, t.i. – līdz 2019.gada 4.decembrim ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) bija noslēdzama Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu. Atbilstoši MK noteikumu Nr.784 26.punkta nosacījumiem, Jūrmalas pilsētas dome ir lūgusi CFLA un CFLA ar 2019.gada 7.novembra vēstuli Nr.1.1-19/5993 “Par Vienošanās Nr.9.3.1.1/19/I/031 noslēgšanas termiņa pagarināšanu” ir piekritusi pagarināt Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.9.3.1.1/19/I/031 noslēgšanas termiņu līdz 2020.gada 22.janvārim.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 6.oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/323 “Par darba grupas izveidošanu” ir izveidota darba grupa, kas veikusi “Ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras pieejamību” (turpmāk – Ziņojums) izstrādi.

Ziņojums ietver rīcības plānu, saskaņā ar kuru pilsētā plānots optimizēt sociālo pakalpojumu sniegšanas procesu un iesaistītās institūcijas, veicot izmaiņas Jūrmalas pilsētas sociālo pakalpojumu organizatoriskajā struktūrā, pārdalot un mainot atbildības jomas starp pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Tāpat Ziņojumā tiek rekomendēts sociālo pakalpojumu nodrošināšanai un attīstīšanai veikt ieguldījumus pilsētā jau esošo infrastruktūras objektu pārbūvē un atjaunošanā, lai nodrošinātu pilsētā esošo infrastruktūras objektu efektīvu izmantošanu ilgtermiņā. Ziņojums atbalstīts ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 12.decembra Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēdes atzinumu Nr.1.2-25/16 ”Par ”Ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras pieejamību” apstiprināšanu”.

Atbilstoši Ziņojumā norādītajam, sociālo pakalpojumu optimizācijas ieceres īstenošanas rezultātā tiek paplašināts PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka”” sniegto pakalpojumu klāsts, turpmāk nodrošinot DI plāna 3.sadaļas “Rīcības plāns” 2.tabulas 2.1.9.punktā un 2.1.10.punktā iekļauto pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumu Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 87.punktā noteiktos ierobežojumus grupu dzīvokļa pakalpojuma nodrošināšanai, PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka”” piegulošā, neapbūvētā īpašuma Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā apbūve grupu dzīvokļu infrastruktūras izveidei nav ieteicama un papildu grupu dzīvokļu infrastruktūras izveide Dūņu ceļā 2, Jūrmalā nav iespējama. Attiecīgi, Jūrmalas pilsētas pašvaldības resursus optimizācijas un sociālo pakalpojumu kvalitātes pilnveides nolūkos, DI plāna 3.sadaļas “Rīcības plāns” 2.tabulas 2.1.9.punktā noteikto grupu dzīvokļa pakalpojuma infrastruktūru personām ar garīga rakstura traucējumiem tiek paredzēts veidot Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā ēkā Hercoga Jēkaba ielā 4 (kadastra Nr.1300 021 6625), savukārt DI plāna 3.sadaļas “Rīcības plāns” 2.tabulas 2.1.10.punktā noteikto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru personām ar garīga rakstura traucējumiem tiek paredzēts turpināt attīstīt Sociālo pakalpojumu centra “Ķemeri” ēkās Dūņu ceļā 2, Jūrmalā.

Jūrmalas pilsētas pašvaldība, īstenojot projektu “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (Nr.9.2.2.1/15/I/002), Jūrmalas pilsētā dzīvojošiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošina plašu rehabilitācijas pakalpojumu klāstu, tos iepērkot no dažādiem pakalpojumu sniedzējiem. Pakalpojumu kvalitāte un pieejamība apmierina pašreizējo pieprasījumu, un būtiska nepieciešamība jaunu pakalpojumu ieviešanai šobrīd nav konstatēta. Ņemot vērā, ka īstenojot DI plāna 3.sadaļas “Rīcības plāns” 2.tabulas 2.1.11.punktā noteikto – attīstot rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūru PII “Podziņa” telpās, būtu nepieciešams veikt ieguldījumus gan esošās infrastruktūras, gan administratīvā resursa pilnveidē, veidojot papildus jaunas speciālistu amata vienības, kas veidotu negatīvu ietekmi uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu, Ziņojumā tiek rekomendēts turpināt pakalpojumu nodrošināšanu ārpakalpojumu ietvaros.

DI plāna 3.sadaļas “Rīcības plāns” 2.tabulas 2.1.12.punkts paredz infrastruktūras izveidi ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma nodrošināšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, savukārt DI plāna 3.sadaļas “Rīcības plāns” 2.tabulas 2.1.13.punkts paredz jauniešu mājas pakalpojuma infrastruktūras izveidi bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem jauniešiem.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.599 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomu” noteikto, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta nolikuma Nr.27 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Sprīdītis” nolikums” 7.1.apakšpunktā un 8.punktā noteiktajam, bērnu un jauniešu mājas, kurās tiek nodrošināti ģimeniskai videi pietuvināti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un jauniešiem, ir izveidotas divās adresēs. Bērnu māja ir izveidota adresē – Ventspils šoseja 20A, Jūrmalā, un Jauniešu māja ir izveidota adresē - Ventspils šoseja 20A k-1, Jūrmalā. Bērnu un jauniešu mājās kopā tiek izmitināti ne vairāk kā 16 bērni un jaunieši.

Vērtējot ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma aktualitāti ilgtermiņā, secināts, ka lēnām, bet dinamikā pieprasījums pēc šī pakalpojuma Jūrmalas pilsētā samazinās. Izvērtējot aktuālo bērnu un jauniešu skaitu, kas šobrīd saņem ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, ievērojot šo bērnu vecumu struktūru, deinstitucionalizācijas procesa pamatnostādnes, kas paredz aktīvu darbu pie ģimeņu atkalapvienošanas un audžu ģimeņu kustības attīstīšanas, Ziņojuma ietvaros tiek rekomendēts neveikt ieguldījumus divu jaunu ēku būvniecībā, bet pakalpojumu turpināt nodrošināt pašreizējās adresēs vai citā īpašumā.

Pamatojoties uz augstāk minēto un Ziņojuma ietvaros izstrādāto rīcības plānu sociālo pakalpojumu centralizācijai un iestāžu restrukturizācijai, Jūrmalas pilsētā plānots:

1. Grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūru 8 (astoņām) personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidot Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā īpašumā Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā, pārbūvējot esošu ēku – būves klasifikācijas kods, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” nosakot 113001 – Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas;

2. Infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu paplašināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem (Dienas aprūpes centra, tai skaitā konsultāciju un individuālā atbalsta, atbalsta grupu, grupu nodarbību, “atelpas brīža” un specializēto darbnīcu pakalpojumu paplašināšanai), atbilstoši DI plāna spēkā esošajai redakcijai, attīstīt Dūņu ceļš 2, Jūrmalā;

3. Neveidot rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūru 63 (sešdesmit trīs) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Lībiešu ielā 21, Jūrmalā, turpinot nodrošināt pakalpojumu sniegšanu līdzšinējā kārtībā – piesaistot pakalpojumu nodrošināšanai ārpakalpojumu sniedzējus;

4. Neveidot ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma infrastruktūru 8 (astoņiem) bērniem Sēravotu ielā 9, Jūrmalā, turpinot nodrošināt pakalpojumu sniegšanu pašreizējā kārtībā (nomātā īpašumā vai perspektīvā - pašvaldības dzīvojamā fonda ietvaros).

5. Neveidot jauniešu mājas pakalpojuma infrastruktūru 8 (astoņiem) jauniešiem Sēravotu ielā 9, Jūrmalā, turpinot nodrošināt pakalpojumu sniegšanu pašreizējā kārtībā (nomātā īpašumā vai perspektīvā - pašvaldības dzīvojamā fonda ietvaros).

Pamatojoties uz augstāk minēto un, lai nodrošinātu racionālu, lietderīgu un ilgtspējīgu Projekta un Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu apguvi, ņemot vērā, ka Projektā paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apmērs ir 1 200 701.50 EUR (viens miljons divi simti tūkstoši septiņi simti viens euro un 50 centi), kā arī, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.871 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 11.punktu, 30.punktu un 39.1punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ierosināt izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmuma Nr.299 “Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta Nr.9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.gadam” 2.redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu” pielikumā šādus grozījumus:

1.1. visā tekstā veikt precizējumus, saskaņā ar kuriem skaidri un nepārprotami ir saprotams, ka Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam ietvaros Jūrmalas pilsētā netiek plānota jaunas infrastruktūras izveide bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, infrastruktūras izveide ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma nodrošināšanai un jauniešu mājas infrastruktūras izveide bez vecāku gādības palikušiem bērniem un, saskaņā ar kuriem tiek nodrošināta visā tekstā, tostarp attēlos un tabulās ietvertās informācijas savstarpēja sasaiste.

1.2. izteikt 3.sadaļas “Rīcības plāns” 2.tabulas 2.1.9.punkta 1.kolonnu šādā redakcijā:

 “Izveidot Grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūru 8 personām ar GRT Jūrmalas pilsētā – Hercoga Jēkaba iela 4, Jūrmala (kadastra Nr.1300 021 6625)”.

1.3. Svītrot 3.sadaļas “Rīcības plāns” 2.tabulas 2.1.11., 2.1.12. un 2.1.13.punktu.

1.4. Svītrot 4.sadaļas “Nepieciešamais finansējums” 3.tabulas sadaļā “Jūrmala” 1., 2., un 3.aili.

1.5. Aizstāt 4.sadaļas “Nepieciešamais finansējums” 3.tabulas sadaļā “Jūrmala”:

1.5.1. 4.ailes 4.kolonnā skaitli “196 371.35” ar skaitli “515 362.42”;

1.5.2. 4.ailes 7.kolonnā skaitli “210 380.69” ar skaitli “552 128.93”;

1.5.3. 7.ailes 4.kolonnā skaitli “318 991.07” ar skaitli “754 069.74”;

1.5.4. 7.ailes 7.kolonnā skaitli “341 748.24” ar skaitli “807 865.89”.

1.6. Izteikt 5.sadaļas “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izvietojuma plāns” 5.2. apakšsadaļas “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izvietojuma plāns bērniem ārpusģimenes aprūpē un bērniem ar FT” 4.tabulas sadaļas “Jūrmala”:

1.6.1. 1.ailes 1.kolonnu šādā redakcijā:

“Grupu dzīvokļa pakalpojuma infrastruktūras izveide personām ar GRT – Hercoga Jēkaba iela 4, Jūrmala”;

1.6.2. 1.ailes 6.kolonnu šādā redakcijā:

“Telpu pārbūve un aprīkošana, teritorijas labiekārtošana”.

1.7. Svītrot 5.sadaļas “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izvietojuma plāns “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izvietojuma plāns” 5.2.apakšsadaļas “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izvietojuma plāns bērniem ārpusģimenes aprūpē un bērniem ar FT” 4.tabulas sadaļas “Jūrmala” 3., 4., un 5. aili.

1.8. Svītrot 6.sadaļas “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo cilvēkresursu analīze” 5.tabulas sadaļā “Jūrmala” 3., 4. un 5.aili.

1.9. aizstāt DI plāna pielikuma “Pakalpojumu indikatīvās uzturēšanas izmaksas gadā pašvaldību griezumā” sadaļas “Jūrmala” 1.ailē vārdus un skaitli “Dzirnavu iela 34” ar vārdiem un skaitli ” Hercoga Jēkaba iela 4”.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītajam, atbilstoši Sociālo pakalpojumu attīstības padomes 2018.gada 12.jūnija lēmumā Nr.2 “Kārtība, kādā Sociālo pakalpojumu attīstības padome izskata un apstiprina grozījumus plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānos” noteiktajai kārtībai veikt visas nepieciešamās darbības šī lēmuma 1.punktā minēto grozījumu veikšanai DI plānā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF