Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2018.gada 23.augustāNr. 393

protokols Nr. 11, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr.30 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta nolikumu Nr.31 „Attīstības pārvaldes nolikums”, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta nolikumu Nr.32 „Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 22.pielikumā (Jūrmalas mūzikas vidusskolas darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

6.

Profesionālās ievirzes izglītības skolotājs

14.162

700

9913

1.1.2. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

11.

Apkopējs

6,00

430

2580

1.2. Lēmuma 32.pielikumā (Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. Papildināt ar 2.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

2.1

Juriskonsults

1,00

1106

1106

1.2.2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

3.

Jurists

1,00

1030

1030

1.2.3. Papildināt ar 3.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

3.1

Jurists (līdz 2019.gada 27.decembrim)

6,00

1030

6180

1.2.4. Papildināt ar 21.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

21.1

Vecākais lietvedis

1,00

875

875

1.2.5. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

22.

Lietvedis

5,00

797

3985

1.2.6. Papildināt ar 22.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

22.1

Lietvedis (līdz 2019.gada 27.decembrim)

13,00

797

10361

1.3. Lēmuma 35.pielikumā (Jūrmalas centrālās bibliotēkas darbinieku skaita saraksts):

1.3.1. Papildināt ar 3.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

3.1

Projektu vadītājs

1,00

952

952

1.3.2. Papildināt ar 3.2punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

3.2

Vecākais lietvedis

1,00

797

797

1.3.3. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

8.

Apkopējs

2,00

430

860

1.3.4. Svītrot 38.punktu.

1.4. Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas dome darbinieku skaita saraksts):

1.4.1. Izteikt 3.2.sadaļu un 38.-40.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

3.2. MĀRKETINGA NODAĻA

38.

Nodaļas vadītājs

1,00

2038

2038

39.

Vadītāja vietnieks

1,00

1917

1917

40.

Vecākais projektu vadītājs

3,00

1382

4146

40.1

Projektu vadītājs

1,00

1287

1287

40.2

Tūrisma informācijas centra vadītājs

1,00

1382

1382

40.3

Tūrisma informācijas centra speciālists

2,00

1174

2348

Kopā

9,00

13653

1.4.2. Svītrot 44.amata vienību - Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists.

1.4.3. Svītrot 3.4.sadaļu - Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļa.

1.4.4. Likvidēt 52.amata vienību – Attīstības pārvaldes vecākais referents.

1.4.5. Izteikt 4.3.sadaļu un 59.-62.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

4.3.TŪRISMA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAS NODAĻA

59.

Nodaļas vadītājs

1,00

2038

2038

60.

Vadītāja vietnieks

1,00

1917

1917

61.

Vecākais eksperts

4,00

1382

5528

62.

Eksperts

2,00

1287

2574

Kopā

8,00

12057

1.5. Lēmuma 38.pielikumā (Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” darbinieku skaita saraksts):

1.5.1. Papildināt ar 12.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

12.1

Medicīnas māsa (līdz 2019.gada 27.decembrim)

0,50

797

399

1.5.2. Papildināt ar 17.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

17.1

Sociālais rehabilitētājs (līdz 2019.gada 27.decembrim)

0,50

642

321

1.5.3. Likvidēt 19.amata vienību – Sociālo pakalpojumu daļas Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas interešu pulciņa vadītājs.

2. Lēmuma 1.1., 1.2. un 1.3.punkts stājas spēkā 2018.gada 3.septembrī.

3. Lēmuma 1.4.punkts stājas spēkā 2018.gada 1.novembrī.

4. Lēmuma 1.5.punkts stājas spēkā 2018.gada 1.oktobrī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis