Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2018.gada 18.decembrīNr. 603

protokols Nr. 17, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādu grozījumus:

1.1. Lēmuma 15.pielikumā (Bērnu un jauniešu interešu centra darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

13.

Vecākais lietvedis

1,00

847

847

1.1.2. izteikt 15.punkta atsauci šādā redakcijā:

“*Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmuma Nr.364 “Par dalību Sociālā fonda finansētā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā” 3.punktā noteikto projekta īstenošanas laiku, bet ne ilgāk kā līdz 2020.gada 31.decembrim”.

1.2. Izteikt Lēmuma 21.pielikumā (Jūrmalas mākslas skolas darbinieku skaita saraksts) 6.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

6.

Izglītības metodiķis

1,00

785

785

1.3. Izteikt Lēmuma 30.pielikumā (Jūrmalas Bāriņtiesas darbinieku skaita saraksts) 3.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

3.

Bāriņtiesas loceklis

4,00

996

3984

1.4. Izteikt Lēmuma 33.pielikumu šādā redakcija:

Pašvaldības iestādes “Sprīdītis” darbinieku skaita saraksts

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (EUR)

Amatalga (EUR)

1

Direktors

1.00

1629

1 629

2

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

1.00

927

929

3

Galvenais grāmatvedis

1.00

1012

1 012

4

Lietvedis

0.75

847

635

5

Automobiļa vadītājs

1.00

764

764

6

Medicīnas māsa

1.00

847

847

7

Tehniskais strādnieks

1.00

430

430

8

Noliktavas pārzinis

1.00

642

642

9

Pavārs

1.5

564

846

10

Sētnieks

1.00

430

430

11

Interešu izglītības skolotājs

0.25

797

199

Bērnu nams

12

Sociālais audzinātājs

9.00

682

6 138

13

Sporta organizators

0.25

800

200

14

Sociālā darba organizators

1.00

929

929

15

Sociālais darbinieks

1.00

929

929

ACB "Paspārne"

16

Sociālais pedagogs

2.50

682

1 705

17

Sociālais darbinieks

1.00

929

929

18

Sociālais aprūpētājs

2.50

517

1 293

19

Psihologs

1.00

929

929

20

Apkopējs

1.00

430

430

Kopā mēnesī

29.75

21 845

1.5. Papildināt Lēmuma 34.pielikumu (Jūrmalas pilsētas muzeja darbinieku skaita saraksts) ar 30.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

30.

Apkopējs

1,00

430

430

2. Pašvaldības iestādei “Sprīdītis” līdz 2019.gada 31.martam iesniegt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram izvērtējumu par pašvaldības iestādes “Sprīdītis” apstiprināto amata vienību skaitu atbilstoši veicamajam darba apjomam un amatu vienību skaita optimizāciju.

3. Izteikt Lēmuma 1. - 23.pielikumu un 25. - 42.pielikumu jaunā redakcijā atbilstoši šī lēmuma 1.- 41.pielikumam.

4. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.

5. Ar 2019.gada 1.februāri likvidēt 1.4.apakšpunktā 8. - 11.punktā minētās amata vienības.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi Nr.1-34 XLS

Pielikums Nr.35 XLS

Pielikums Nr.36 XLS

Pielikums Nr.37 XLS

Pielikums Nr.38 XLS

Pielikums Nr.39 XLS

Pielikums Nr.40 XLS

Pielikums Nr.41 XLS