Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2018.gada 18.janvārīNr. 1

protokols Nr. 1, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu
un likumu “Par pašvaldību budžetiem” 16.
un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2018.gadam 95 814 439 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

81 378 377

euro

100

euro

kārtējā gada izdevumi

90 443 916

euro

625

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-9 065 539

euro

-525

euro

Finansēšana

9 065 539

euro

525

euro

Atlikums gada sākumā

10 337 708

euro

525

euro

Atlikums gada beigās

511 936

euro

0

euro

Aizņēmumi

4 097 729

euro

Aizņēmumu atmaksa

4 845 962

euro

Pamatkapitāla palielinājums

12 000

euro

2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 4. un 5.pielikumu;

3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.2.3.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.3., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.6. un 21.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.6. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 7. un 14.pielikumu.

6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.7. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 16. un 19.pielikumu.

7. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta veida attīstība” tāmi Nr.08.1.8. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 17. un 19.pielikumu.

8. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 18. un 20.pielikumu.

9. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm” tāmi Nr.09.1.4. un 9.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 8. un 15.pielikumu.

10. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.1.12., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

11. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošinājums” tāmi Nr.09.4.1., ar šo saistošo noteikumu 10.pielikumu.

12. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.3.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Fingerprint of Cultures”/”Kultūras pirkstu nospiedumi” tāmi Nr.09.4.3., ar šo saistošo noteikumu 11.pielikumu.

13. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.4.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Labi!”/”OK!” tāmi Nr.09.4.4., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu.

14. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu.

15. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados 2018.gadam šādā apmērā – 6 391 628 euro saskaņā ar 33.pielikumu.”.

16. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 33.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

17. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 12.janvāra rīkojumu Nr.1.1-14/13 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 21., 22., 23.pielikumu.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Pielikums Nr.1-3; Nr.6-20 XLSX

Pielikums Nr.4-5 XLSX

Pielikums Nr.21-23 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF