Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2018.gada 16.februārīNr. 9

protokols Nr. 3, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos
Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu un
likumu “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

2. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2018.gadam 101 316 464 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

81 680 227

euro

100

euro

kārtējā gada izdevumi

93 171 947

euro

625

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-11 491 720

euro

-525

euro

Finansēšana

11 491 720

euro

525

euro

Atlikums gada sākumā

13 115 254

euro

525

euro

Atlikums gada beigās

3 285 930

euro

Aizņēmumi

6 520 358

euro

Aizņēmumu atmaksa

4 845 962

euro

Pamatkapitāla palielinājums

12 000

euro

3. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu;

4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.2.5.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Pašvaldības budžeta norēķini ar valsts budžetu” tāmi Nr.01.2.5., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums” tāmi Nr.03.1.2., ar šo saistošo noteikumu 142.pielikumu.

6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.3.1., ar šo saistošo noteikumu 143.pielikumu.

7. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Ar ārējo sakaru attīstību saistītās starptautiskās un institucionālās sadarbības aktivitātes” tāmi Nr.04.1.5. un 5.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4. un 28.pielikumu.

8. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.3.1.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.3.1.17. projekta “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2018” tāmi Nr.04.1.17.”

9. Pievienot saistošo noteikumu 3.3.1.17.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2018” tāmi Nr.04.1.17., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu.

10. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.3.1.18.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.3.1.18. projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT.”

11. Pievienot saistošo noteikumu 3.3.1.18.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” tāmi Nr.04.1.18., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 131.pielikumu.

12. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.2.2.apakšpunkta Jūrmalas ostas pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000518538, projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” tāmi Nr.04.2.2., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

13. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu.

14. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.6. un 6.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 8. un 29.pielikumu.

15. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 9. un 27.pielikumu.

16. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.8. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 10. un 27.pielikumu.

17. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 11. un 27.pielikumu.

18. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 11.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 132. un 136.pielikumu.

19. Dzēst saistošo noteikumu 3.7.1.11.apakšpunktu.

20. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.7.1.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7.1.15. projekta ““Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča Rietumu piekrastē” īstenošanai - Mellužu estrādes ēkas restaurācija un bāra ēkas pārbūve, teritorijas labiekārtojums” tāmi Nr.08.1.14.”

21. Pievienot saistošo noteikumu 3.7.1.15.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta ““Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča Rietumu piekrastē” īstenošanai - Mellužu estrādes ēkas restaurācija un bāra ēkas pārbūve, teritorijas labiekārtojums” tāmi Nr.08.1.14., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu;

22. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Iestādes uzturēšanas un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu.

23. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 14. un 31.pielikumu.

24. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Iestādes uzturēšana un muzeju pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.6.1., ar šo saistošo noteikumu 133.pielikumu.

25. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.6.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.6.2. un 25.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 134. un 137.pielikumu.

26. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūrizglītības un vides izglītības pasākumi” tāmi Nr.09.1.5. un 9.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 15. un 30.pielikumu.

27. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pasākumi kvalitatīvas un daudzveidīgas izglītības attīstībai un atbalstam” tāmi Nr.09.1.7. un 9.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 16. un 30.pielikumu.

28. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.9. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 27. un 135.pielikumu.

29. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.10. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 17. un 27.pielikumu.

30. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšanas un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 18.pielikumu.

31. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošinājums” tāmi Nr.09.4.1., ar šo saistošo noteikumu 19.pielikumu.

32. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.5.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Proti un dari” tāmi Nr.09.4.5., ar šo saistošo noteikumu 20.pielikumu.

33. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.4.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.4.6. projekta “Be active!”/”Esi aktīvs!” tāmi Nr.09.4.6.”

34. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.4.6.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Be active!”/”Esi aktīvs!” tāmi Nr.09.4.6., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu;

35. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.4.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.4.7. projekta “Me.You.Personality”/”Es.Tu.Personība.” tāmi Nr.09.4.7.”

36. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.4.7.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Me.You.Personality”/”Es.Tu.Personība.” tāmi Nr.09.4.7., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 22.pielikumu.

37. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.8.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Iestādes uzturēšanas un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1., ar šo saistošo noteikumu 144.pielikumu.

38. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.12.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu.

39. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.13.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Austras koks”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249140, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.1., ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu.

40. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.21.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.1., ar šo saistošo noteikumu 25.pielikumu.

41. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.25.1.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Iestādes uzturēšanas un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1., ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu.

42. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 33.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 32.pielikumu.

43. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 363 250 euro;

21.3.9.9. 900 euro;

21.4.9.9. 8 462 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

06.600.7230 1 716 euro;

09.210.7230 16 359 euro;

09.510.7230 471 euro;

10.400.7230 3 395 euro;

Atlikums gada beigās 346 471 euro;”

44. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 7.novembra, 8.novembra, 17.novembra, 27.novembra, 6.decembra, 11.decembra, 13.decembra, 18.decembra, 21.decembra, 28.decembra, 29.decembra rīkojumu Nr.1.1-14/350, Nr.1.1-14/352, Nr.1.1-14/362, Nr.1.1-14/365, Nr.1.1-14/377, Nr.1.1-14/379, Nr.1.1-14/387, Nr.1.1-14/395, Nr.1.1-14/399, Nr.1.1-14/407, Nr.1.1-14/413, Nr.1.1-14/421, Nr.1.1-14/423 un 2018.gada 25.janvāra, 31.janvāra, 1.februāra, 6.februāra, 8.februāra, 9.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/32, Nr.1.1-14/33, Nr.1.1-14/40, Nr.1.1-14/46, Nr.1.1-14/47, Nr.1.1-14/52, Nr.1.1-14/62, Nr.1.1-14/66 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119., 120., 121., 122., 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 138., 139., 140., 141. pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-2 XLS

Pielikums Nr.3-32 XLS

Pielikums Nr.33-111 XLS

Pielikums Nr.112-130 XLS

Pielikums Nr.131-144 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF