Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 24

protokols Nr. 9, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu
un likumu “Par pašvaldību budžetiem”
16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2018.gadam 101 349 139 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

82 022 495

euro

100

euro

kārtējā gada izdevumi

94 737 404

euro

1 836

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-12 714 909

euro

-1 736

euro

Finansēšana

12 714 909

euro

1 736

euro

Atlikums gada sākumā

13 112 254

euro

1 736

euro

Atlikums gada beigās

1 710 112

euro

0

Aizņēmumi

6 212 554

euro

Aizņēmumu atmaksa

4 887 787

euro

Pamatkapitāla palielinājums

12 000

euro

2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas "Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana" tāmi Nr.03.3.1., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.04.1.3., ar šo saistošo noteikumu 47.pielikumu.

5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Ar ārējo sakaru attīstību saistītās starptautiskās un institucionālās sadarbības aktivitātes” tāmi Nr.04.1.5. un 5.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4. un 29.pielikumu.

6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.-2020.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.10., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu.

7. Svītrot saistošo noteikumu 3.3.1.11.apskšpunktu.

8. Svītrot saistošo noteikumu 3.3.1.12.apskšpunktu.

9. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.3.1.19.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.3.1.19. Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "Karte visiem" tāmi Nr.04.1.19.;”

10. Pievienot saistošo noteikumu 3.3.1.19.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "Karte visiem" tāmi Nr.04.1.19., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

11. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu.

12. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.3.3.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Apropriācijas rezerve” tāmi Nr.04.3.3., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu.

13. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.3.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, projekta "Laivu, dzinēju un kvadricikla iegāde zivju resursu aizsardzībai" tāmi Nr.04.4.1.;”

14. Pievienot saistošo noteikumu 3.3.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, projekta "Laivu, dzinēju un kvadricikla iegāde zivju resursu aizsardzībai" tāmi Nr.04.4.1., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

15. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana” tāmi Nr.05.1.1. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 10. un 31.pielikumu.

16. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Vides aizsardzības veicināšanas pasākumu vadība, regulēšana, uzraudzība” tāmi Nr.05.1.3. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 11. un 31.pielikumu.

17. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.2.1.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens", vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, programmas “Notekūdeņu apsaimniekošana (meliorācijas sistēmas apsaimniekošana)” tāmi Nr.05.2.1., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu.

18. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.2.2.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens", vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, programmas “Notekūdeņu apsaimniekošana (lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana)” tāmi Nr.05.2.2., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu.

19. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.3. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 48. un 49.pielikumu.

20. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi”, vienotais reģistrācijas Nr.90010691331, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1., ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu.

21. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3. un 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 34. un 39.pielikumu.

22. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 11.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 15. un 30.pielikumu.

23. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.7. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 35. un 38.pielikumu.

24. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta veida attīstība” 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 38.pielikumu.

25. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 16. un 32.pielikumu.

26. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.3.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki” tāmi Nr.08.4.3., ar šo saistošo noteikumu 17.pielikumu.

27. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 39.pielikumu.

28. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.9. un 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 36. un 39.pielikumu.

29. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.1.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.1.16. Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls" tāmi Nr.09.1.16.;”

30. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.1.16.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls" tāmi Nr.09.1.16., ar šo saistošo noteikumu 18.pielikumu.

31. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1. ar šo saistošo noteikumu 22.pielikumu.

32. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošinājums” tāmi Nr.09.4.1. ar šo saistošo noteikumu 19.pielikumu.

33. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.8.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.8.3. Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, projekta "Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas Brīvprātīgā Darba starpniecību" tāmi Nr.09.8.3.;”

34. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.8.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, projekta "Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas Brīvprātīgā Darba starpniecību" tāmi Nr.09.8.3., ar šo saistošo noteikumu 20.pielikumu.

35. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.14.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.1. ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu.

36. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.14.2.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.2. ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu.

37. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.18.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.1. ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu.

38. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.18.2.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.2. ar šo saistošo noteikumu 25.pielikumu.

39. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.23.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1. ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu.

40. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.25.1.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1. ar šo saistošo noteikumu 27.pielikumu.

41. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.28.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1. ar šo saistošo noteikumu 28.pielikumu.

42. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.1. un 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 37. un 39.pielikumu.

43. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados 2018.gadam šādā apmērā – 6 493 215 euro saskaņā ar 33.pielikumu.”.

44. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 33.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 33.pielikumu.

45. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 412 369 euro;

21.3.9.9. 900 euro;

21.4.9.9. 8 462 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

06.600.7230 1 661 euro;

09.210.7230 16 359 euro;

09.510.7230 15 528 euro;

10.400.7230 4 283 euro;

10.910.7230 2 652 euro;

Atlikums gada beigās 377 048 euro;”

46. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 1.jūnija, 5.jūnija, 8.jūnija rīkojumu Nr.1.1-14/219, Nr.1.1-14/225, Nr.1.1-14/233 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 40-46. pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-2 XLS

Pielikums Nr.3-39 un 47-49 XLS

Pielikums Nr.40-46 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF