Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 27

protokols Nr. 10, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu
un likumu “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2018.gadam 101 353 933 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

82 027 289

euro

100

euro

kārtējā gada izdevumi

94 793 729

euro

1 836

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-12 766 440

euro

-1 736

euro

Finansēšana

12 766 440

euro

1 736

euro

Atlikums gada sākumā

13 112 254

euro

1 736

euro

Atlikums gada beigās

1 658 581

euro

0

euro

Aizņēmumi

6 212 554

euro

Aizņēmumu atmaksa

4 887 787

euro

Pamatkapitāla palielinājums

12 000

euro

2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.01.1.2., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.2.3.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.3., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.2.5.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Pašvaldības budžeta norēķini ar valsts budžetu” tāmi Nr.01.2.5., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu.

6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.3.1., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

7. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.7. un 13.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 58. un 63.pielikumu.

8. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.-2020.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.9. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 7. un 26.pielikumu.

9. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.19.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Karte visiem” tāmi Nr.04.1.19., ar šo saistošo noteikumu 59.pielikumu.

10. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.3.4.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Līdzfinansējuma nodrošināšana konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu īstenošanai” tāmi Nr.04.3.4., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu.

11. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Vides aizsardzības veicināšanas pasākumu vadība, regulēšana, uzraudzība” tāmi Nr.05.1.3. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 9. un 30.pielikumu.

12. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.6. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 10. un 27.pielikumu.

13. Aizstāt saistošo noteikumu 3.6.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums” tāmi Nr.07.1.3. un 30.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 11. un 32.pielikumu.

14. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.7. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 12. un 29.pielikumu.

15. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.2.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Integrācijas projektu īstenošana” tāmi Nr.08.2.1. un 31.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 13. un 33.pielikumu.

16. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.2.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Sociālā integrācija” tāmi Nr.08.2.5. un 31.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 14. un 33.pielikumu.

17. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.3.apakšpunkta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, programmas “Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” tāmi Nr.08.3.1., ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu.

18. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pasākumi kvalitatīvas un daudzveidīgas izglītības attīstībai un atbalstam” tāmi Nr.09.1.7. un 9.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 16. un 28.pielikumu.

19. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 60. un 62.pielikumu.

20. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.3.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.3. ar šo saistošo noteikumu 17.pielikumu.

21. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1. ar šo saistošo noteikumu 18.pielikumu.

22. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.12.1.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1. ar šo saistošo noteikumu 19.pielikumu.

23. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.25.1.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1. ar šo saistošo noteikumu 20.pielikumu.

24. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.25.2.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.2. ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu.

25. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.26.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1. ar šo saistošo noteikumu 22.pielikumu.

26. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.28.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1. ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu.

27. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.1. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 61. un 62.pielikumu.

28. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1., ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu.

29. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējie citur nekvalificētie sociālās aizsardzības pasākumi” tāmi Nr.10.2.6. un 28.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 25. un 31.pielikumu.

30. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 33.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu.

31. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

18.6.2.0. 10 647 euro;

19.3.0.0. 412 369 euro;

21.3.9.9. 900 euro;

21.4.9.9. 8 833 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

06.600.7230 1 661 euro;

09.210.7230 16 359 euro;

09.510.7230 15 528 euro;

09.600.7230 10 647 euro;

10.400.7230 4 283 euro;

10.910.7230 3 023 euro;

Atlikums gada beigās 377 048 euro;”

32. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 20.jūnija, 28.jūnija, 29.jūnija, 1.jūlija, 13.jūlija, 17.jūlija, 23.jūlija rīkojumu Nr.1.1-14/246, Nr.1.1-14/250, Nr.1.1-14/254, Nr.1.1-14/263, Nr.1.1-14/267, Nr.1.1-14/272, Nr.1.1-14/277 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 35-57. un 64-68.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi Nr.1 un Nr.2 XLSX

Pielikumi Nr.3-34 un Nr.58-63 XLSX

Pielikumi Nr.35-57 un Nr.64-68 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF