Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2018.gada 18.oktobrīNr. 35

protokols Nr. 15, 16. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu un
likumu “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2018.gadam 101 895 196 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

82 568 498

euro

154

euro

kārtējā gada izdevumi

95 975 102

euro

1 890

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-13 406 604

euro

-1 736

euro

Finansēšana

13 406 604

euro

1 736

euro

Atlikums gada sākumā

13 112 254

euro

1 736

euro

Atlikums gada beigās

996 982

euro

0

euro

Aizņēmumi

6 212 554

euro

Aizņēmumu atmaksa

4 887 787

euro

Pamatkapitāla palielinājums

33 435

euro

2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Centralizētie pasākumi” tāmi Nr.01.1.3., ar šo saistošo noteikumu 79.pielikumu.

4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Administratīvo ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.01.1.7. un 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 93. un 86.pielikumu.

5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” tāmi Nr.01.1.8., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.2., ar šo saistošo noteikumu 87.pielikumu.

7. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.4. un 22.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4. un 61.pielikumu.

8. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Ar ārējo sakaru attīstību saistītās starptautiskās un institucionālās sadarbības aktivitātes” tāmi Nr.04.1.5. un 5.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 5. un 55.pielikumu.

9. Izteikt saistošo noteikumu 3.3.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.3.1.6. programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.6., 13., 21. un 22.pielikumu.”

10. Pievienot saistošo noteikumu 3.3.1.6.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” 13. un 22.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 59. un 61.pielikumu

11. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.6. un 21.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 6. un 60.pielikumu.

12. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.7., 13., 19. un 22.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 7., 59., 61. un 85.pielikumu.

13. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.18.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” tāmi Nr.04.1.18., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu.

14. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas "Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā" tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

15. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.3.4.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas "Līdzfinansējuma nodrošināšana konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu īstenošanai" tāmi Nr.04.3.4., ar šo saistošo noteikumu 10.pielikumu.

16. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.2.1.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, programmas “Notekūdeņu apsaimniekošana (meliorācijas sistēmas apsaimniekošana)” tāmi Nr.05.2.1., ar šo saistošo noteikumu 88.pielikumu.

17. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.2.2.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, programmas “Notekūdeņu apsaimniekošana (lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana)” tāmi Nr.05.2.2., ar šo saistošo noteikumu 89.pielikumu.

18. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1., ar šo saistošo noteikumu 80.pielikumu.

19. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanās pasākumi” tāmi Nr.06.1.4. un 12.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 11. un 58.pielikumu.

20. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.6. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 12. un 56.pielikumu.

21. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7. un 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 81. un 86.pielikumu.

22. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi”, vienotais reģistrācijas Nr.90010691331, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu.

23. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.1.1., ar šo saistošo noteikumu 90.pielikumu.

24. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.1.2., ar šo saistošo noteikumu 91.pielikumu.

25. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3., 12. un 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 14., 58. un 86.pielikumu.

26. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 11.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 15. un 57.pielikumu.

27. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.3.apakšpunkta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, programmas "Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana" tāmi Nr.08.3.1., ar šo saistošo noteikumu 82.pielikumu.

28. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas "Iestādes uzturēšanas un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana" tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 16.pielikumu.

29. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.3.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas " XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki" tāmi Nr.08.4.3., ar šo saistošo noteikumu 83.pielikumu.

30. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas "Iestādes uzturēšana un muzeju pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana" tāmi Nr.08.6.1., ar šo saistošo noteikumu 17.pielikumu.

31. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.6.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi" tāmi Nr.08.6.2. un 25.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 18. un 62.pielikumu.

32. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.09.1.1., ar šo saistošo noteikumu 92.pielikumu.

33. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.1.12., ar šo saistošo noteikumu 19.pielikumu.

34. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.14.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jaunie gidi” tāmi Nr.09.1.14., ar šo saistošo noteikumu 20.pielikumu.

35. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.17.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” tāmi Nr.09.1.17., ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu.

36. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.18.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” tāmi Nr.09.1.18., ar šo saistošo noteikumu 22.pielikumu.

37. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu.

38. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.2.2.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.2., ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu.

39. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.6.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta "Be active!"/"Esi aktīvs!" tāmi Nr.09.4.6., ar šo saistošo noteikumu 25.pielikumu.

40. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.5.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.5.5., ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu.

41. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.6.1.apakšpunkta Jūrmalas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1., ar šo saistošo noteikumu 27.pielikumu.

42. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1., ar šo saistošo noteikumu 28.pielikumu.

43. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 29.pielikumu.

44. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.9.2.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.2., ar šo saistošo noteikumu 30.pielikumu.

45. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.11.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.11.3., ar šo saistošo noteikumu 31.pielikumu.

46. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.11.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.11.5. projekta "Ja es būtu/ If I were" tāmi Nr.09.11.5.”

47. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.11.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr. 90000051595, projekta "Ja es būtu/ If I were" tāmi Nr.09.11.5., ar šo saistošo noteikumu 32.pielikumu.

48. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.12.1.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 33.pielikumu.

49. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.13.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Austras koks”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249140, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.1., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu.

50. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.14.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.1., ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

51. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.15.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.1., ar šo saistošo noteikumu 36.pielikumu.

52. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.16.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.1., ar šo saistošo noteikumu 37.pielikumu.

53. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.17.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Madara”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249314, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.1., ar šo saistošo noteikumu 38.pielikumu.

54. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.18.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.1., ar šo saistošo noteikumu 39.pielikumu.

55. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.19.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249136, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.19.1., ar šo saistošo noteikumu 40.pielikumu.

56. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.20.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa”, vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.1., ar šo saistošo noteikumu 41.pielikumu.

57. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.21.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.1., ar šo saistošo noteikumu 42.pielikumu.

58. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.22.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251357, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.1., ar šo saistošo noteikumu 43.pielikumu.

59. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.24.3.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.24.3., ar šo saistošo noteikumu 44.pielikumu.

60. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.25.1.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.9000925136, programmas “Iestāžu uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1., ar šo saistošo noteikumu 45.pielikumu.

61. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.27.3.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.27.3., ar šo saistošo noteikumu 46.pielikumu.

62. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.29.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1., ar šo saistošo noteikumu 47.pielikumu.

63. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.29.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Sporta skolas pasākumi” tāmi Nr.09.29.2. un 26.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 48. un 63.pielikumu.

64. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1., ar šo saistošo noteikumu 49.pielikumu.

65. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Atbalsts ģimenēm ar bērniem” tāmi Nr.10.2.4., un 27.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 50.un 64.pielikumu.

66. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējais citur nekvalificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” tāmi Nr.10.2.7., ar šo saistošo noteikumu 51.pielikumu.

67. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs", vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1., ar šo saistošo noteikumu 52.pielikumu.

68. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs", vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Mājas aprūpes un pavadoņa pakalpojumu nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.6., ar šo saistošo noteikumu 53.pielikumu.

69. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs", vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Sociālo pakalpojumu centra "Ķemeri" darbības nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.8., ar šo saistošo noteikumu 54.pielikumu.

70. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.4.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sprīdītis ", vienotais reģistrācijas Nr.90001868844, programmas “Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās” tāmi Nr.10.4.1., ar šo saistošo noteikumu 84.pielikumu.

71. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados 2018.gadam šādā apmērā – 6 486 477 euro saskaņā ar 33.pielikumu.”.

72. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 33.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 65.pielikumu.

73. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

18.6.2.0. 10 647 euro;

19.3.0.0. 414 163 euro;

21.3.9.9. 900 euro;

21.4.9.9. 8 833 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

06.600.7230 1 661 euro;

09.210.7230 21 111 euro;

09.510.7230 15 528 euro;

09.600.7230 10 647 euro;

10.400.7230 4 283 euro;

10.910.7230 3 023 euro;

Atlikums gada beigās 374 090 euro;”

74. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra, 9.oktobra, 11.oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/321, Nr.1.1-14/330, Nr.1.1-14/331, Nr.1.1-14/334 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 66-78. pielikumu.

75. Šo saistošo noteikumu 9., 10. un 11.punkts stājas spēkā 2018.gada 1.novembrī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-2 XLS

Pielikums Nr.3-65 XLS

Pielikums Nr.66-78 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF