Stājas spēkā 27.11.2018.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2018.gada 22.novembrīNr. 43

protokols Nr. 16, 28. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu
un likumu “Par pašvaldību budžetiem” 16.
un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2018.gadam 101 690 843 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

82 450 097

euro

154

euro

kārtējā gada izdevumi

95 801 287

euro

1 890

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-13 351 190

euro

-1 736

euro

Finansēšana

13 351 190

euro

1 736

euro

Atlikums gada sākumā

13 112 254

euro

1 736

euro

Atlikums gada beigās

966 444

euro

0

euro

Aizņēmumi

6 126 602

euro

Aizņēmumu atmaksa

4 887 787

euro

Pamatkapitāla palielinājums

33 435

euro

2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000543728, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.3.1., ar šo saistošo noteikumu 93.pielikumu.

4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.3.1., ar šo saistošo noteikumu 43.pielikumu.

5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.7., 13. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 3., 87. un 23.pielikumu.

6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.-2020.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.9. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4. un 21.pielikumu.

7. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.-2020.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.10. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 44. un 21.pielikumu.

8. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Ostas būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.04.1.13. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 5. un 22.pielikumu.

9. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.14.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā/2018.gada aktivitātes” tāmi Nr.04.1.14., ar šo saistošo noteikumu 45.pielikumu.

10. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.18.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” tāmi Nr.04.1.18., ar šo saistošo noteikumu 46.pielikumu.

11. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

12. Izteikt saistošo noteikumu 3.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.3.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, tajā skaitā:

3.3.4.1. projekta “Laivu, dzinēju un kvadricikla iegāde zivju resursu aizsardzībai” tāmi Nr.04.4.1.;

3.3.4.2. projekta “Motocikla, multikoptera (drona) un ķermeņa kameras iegāde zivju resursu aizsardzībai” tāmi Nr.04.4.2.;”

13. Pievienot saistošo noteikumu 3.3.4.2.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, projekta “Motocikla, multikoptera (drona) un ķermeņa kameras iegāde zivju resursu aizsardzībai” tāmi Nr.04.4.2., ar šo saistošo noteikumu 47.pielikumu.

14. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1., ar šo saistošo noteikumu 48.pielikumu.

15. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.6., 6. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 49., 83. un 84.pielikumu.

16. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7. un 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 74. un 115.pielikumu.

17. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi”, vienotais reģistrācijas Nr.90010691331, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1., ar šo saistošo noteikumu 50.pielikumu.

18. Aizstāt saistošo noteikumu 3.6.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” tāmi Nr.07.1.4., ar šo saistošo noteikumu 94.pielikumu.

19. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 7. un 22.pielikumu.

20. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 11.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 51. un 86.pielikumu.

21. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi” tāmi Nr.08.1.6. un 17.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 52. un 88.pielikumu.

22. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.7. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 53. un 89.pielikumu.

23. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta veida attīstība” tāmi Nr.08.1.8. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 54. un 89.pielikumu.

24. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.2.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Integrācija kultūras aspektā” tāmi Nr.08.2.4. un 31.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 55. un 92.pielikumu.

25. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.2.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Sociālā integrācija” tāmi Nr.08.2.5. un 31.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 56. un 92.pielikumu.

26. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.2.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Integrācijas rīcības virzieni izglītības jomā” tāmi Nr.08.2.6. un 31.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 57. un 92.pielikumu.

27. Izteikt saistošo noteikumu 3.7.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7.3. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai, vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, tajā skaitā:

3.7.3.1. programmas “Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” tāmi Nr.08.3.1.;

3.7.3.2. projekta “KAS slēpjas aiz grāmatas?” tāmi Nr.08.3.2.;”

28. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.3.1.apakšpunkta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, programmas “Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” tāmi Nr.08.3.1., ar šo saistošo noteikumu 58.pielikumu.

29. Pievienot saistošo noteikumu 3.7.3.2.apakšpunktam Jūrmalas Centrālās bibliotēkas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, projekta “KAS slēpjas aiz grāmatas?” tāmi Nr.08.3.2., ar šo saistošo noteikumu 59.pielikumu.

30. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Iestādes uzturēšanas un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 60.pielikumu.

31. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 61. un 90. pielikumu.

32. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.5.1., ar šo saistošo noteikumu 62.pielikumu.

33. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Centralizētie pasākumi vispārējās izglītības jomā” tāmi Nr.09.1.2. un 9.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 112. un 85.pielikumu.

34. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm” tāmi Nr.09.1.4. un 9.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 63. un 85.pielikumu.

35. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūrizglītības un vides izglītības pasākumi” tāmi Nr.09.1.5. un 9.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 64. un 85.pielikumu.

36. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pasākumi kvalitatīvas un daudzveidīgas izglītības attīstībai un atbalstam” tāmi Nr.09.1.7. un 9.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 65. un 85.pielikumu.

37. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8., 4. un 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 8., 22. un 115.pielikumu.

38. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.10. un 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 113. un 115.pielikumu.

39. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” tāmi Nr.09.1.13., ar šo saistošo noteikumu 66.pielikumu.

40. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.1.19.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.1.19. projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” tāmi Nr.09.1.19.”

41. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.1.19.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” tāmi Nr.09.1.19., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

42. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 95.pielikumu.

43. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.1., ar šo saistošo noteikumu 67.pielikumu.

44. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas “Iestādes uzturēšanas, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošināšana” tāmi Nr.09.4.1., ar šo saistošo noteikumu 68.pielikumu.

45. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.5.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Proti un dari” tāmi Nr.09.4.5., ar šo saistošo noteikumu 69.pielikumu.

46. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1., ar šo saistošo noteikumu 10.pielikumu.

47. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.6.1.apakšpunkta Jūrmalas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1., ar šo saistošo noteikumu 11.pielikumu.

48. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu.

49. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.7.2.apakšpunkta Ķemeru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.2., ar šo saistošo noteikumu 96.pielikumu.

50. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.8.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu.

51. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu.

52. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.10.1.apakšpunkta Jūrmalas Mākslas skola, vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, programmas “Iestādes uzturēšana interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.1., ar šo saistošo noteikumu 70.pielikumu.

53. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.11.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1., ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu.

54. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.11.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.2., ar šo saistošo noteikumu 97.pielikumu.

55. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.12.1.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 71.pielikumu.

56. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.13.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Austras koks”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249140, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.1., ar šo saistošo noteikumu 98.pielikumu.

57. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.14.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.1., ar šo saistošo noteikumu 99.pielikumu.

58. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.15.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.1., ar šo saistošo noteikumu 100.pielikumu.

59. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.16.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.1., ar šo saistošo noteikumu 101.pielikumu.

60. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.17.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Madara”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249314, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.1., ar šo saistošo noteikumu 102.pielikumu.

61. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.18.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.1., ar šo saistošo noteikumu 103.pielikumu.

62. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.19.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249136, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.19.1., ar šo saistošo noteikumu 104.pielikumu.

63. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.20.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa”, vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.1., ar šo saistošo noteikumu 72.pielikumu.

64. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.21.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.1., ar šo saistošo noteikumu 105.pielikumu.

65. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.22.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251357, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.1., ar šo saistošo noteikumu 16.pielikumu.

66. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.23.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1., ar šo saistošo noteikumu 106.pielikumu.

67. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.24.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1., ar šo saistošo noteikumu 17.pielikumu.

68. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.24.2.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.2., ar šo saistošo noteikumu 107.pielikumu.

69. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.25.1.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1., ar šo saistošo noteikumu 108.pielikumu.

70. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.25.2.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.2., ar šo saistošo noteikumu 109.pielikumu.

71. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.26.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1., ar šo saistošo noteikumu 73.pielikumu.

72. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.27.1.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1., ar šo saistošo noteikumu 18.pielikumu.

73. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.28.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1., ar šo saistošo noteikumu 110.pielikumu.

74. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.29.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1., ar šo saistošo noteikumu 19.pielikumu.

75. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.30.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1., ar šo saistošo noteikumu 20.pielikumu.

76. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.31.1.apakšpunkta Jūrmalas vakara vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051646, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.32.1., ar šo saistošo noteikumu 75.pielikumu.

77. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.32.apakšpunkta LATVIJAS STARPTAUTISKĀ SKOLA, vienotais reģistrācijas Nr.40008006745, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.33.1., ar šo saistošo noteikumu 111.pielikumu.

78. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.1. un 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 114. un 115.pielikumu.

79. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā” tāmi Nr.10.2.2. un 29.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 76. un 91.pielikumu.

80. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Atbalsts ģimenēm ar bērniem” tāmi Nr.10.2.4. un 27.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 77. un 24.pielikumu.

81. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējais citur nekvalificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” 27.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu.

82. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” tāmi Nr.10.2.11., ar šo saistošo noteikumu 78.pielikumu.

83. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Dienas centrs pensijas vecuma personām un invalīdiem” tāmi Nr.10.3.3., ar šo saistošo noteikumu 79.pielikumu.

84. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Nakts patversme” tāmi Nr.10.3.5., ar šo saistošo noteikumu 80.pielikumu.

85. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Mājas aprūpes un pavadoņa pakalpojumu nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.6., ar šo saistošo noteikumu 81.pielikumu.

86. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.4.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90001868844, programmas “Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās” tāmi Nr.10.4.1., ar šo saistošo noteikumu 82.pielikumu.

87. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados 2018.gadam šādā apmērā – 6 484 929 euro saskaņā ar 33.pielikumu.”.

88. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 33.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 25.pielikumu.

89. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

18.6.2.0. 10 647 euro;

19.3.0.0. 418 662 euro;

21.3.9.9. 900 euro;

21.4.9.9. 8 922 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

06.600.7230 1 661 euro;

08.230.7230 89 euro;

09.210.7230 21 111 euro;

09.510.7230 15 528 euro;

09.600.7230 10 647 euro;

10.400.7230 4 283 euro;

10.910.7230 3 023 euro;

Atlikums gada beigās 378 589 euro;”

90. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 2.novembra, 5.novembra, 8.novembra, 13.novembra rīkojumu Nr.1.1-14/349, Nr.1.1-14/351, Nr.1.1-14/360, Nr.1.1-14/370 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 26-42. pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-2 XLSX

Pielikums Nr.3-25, 43-115 XLSX

Pielikums Nr.26-42 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF