Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 411

protokols Nr. 12, 16. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97
“Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā
atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas
Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija
un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”
īstenošanu”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313 „Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 7., 8., 17. un 19.1.punktu, balstoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.5. “Kvalitatīvs sociālais atbalsts” rīcības virziena R3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība” aktivitātēm Nr.216 “Sociālā atbalsta infrastruktūras attīstība” un Nr.220 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumu Nr.564 “Par dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” projektā”, 2016.gada 29.decembrī starp Rīgas plānošanas reģionu, reģistrācijas Nr.90002222018, un Jūrmalas pilsētas pašvaldību noslēgto sadarbības līgumu “Par ES struktūrfondu projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu” Nr.2.2-16.8/1818, lai nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ieviešanu pašvaldībā, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikuma Nr.28 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 139.11.pantu un Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas atzinumu (protokola Nr.1.2-25/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 7.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“7. Noteikt pašvaldības kā projekta sadarbības partnera projekta kopējās izmaksas 1 604 807,00 EUR (viens miljons seši simti četri tūkstoši astoņi simti septiņi euro un 00 centi) apmērā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā: ”

2. Izteikt Lēmuma 7.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“7.2. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz pašvaldība, 690 007,00 EUR (seši simti deviņdesmit tūkstoši septiņi euro un 00 centi) apmērā, tai skaitā:

7.2.1 ar projekta koordinēšanu saistītie izdevumi līdz 2022.gada 31.decembrim – 103 854,00 EUR (viens simts trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit četri euro un 00 centi)”.

3. Aizstāt Lēmuma 13.punktā vārdus “Projektu ieviešanas nodaļai” ar vārdiem “Projektu nodaļai”.

4. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 29.augusta lēmumam Nr.411

(protokols Nr.12, 16.punkts)

Projekta

Projekts "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde

Funkcionālās klasifikācijas kods: 10.920

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 1604807 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 914 800,00 EUR, no kurām Eiropas sociālā fonda finansējums 85% un Valsts budžeta finansējums 15%, neattiecināmās izmaksas 690 007 EUR apmērā tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

Pozīcija / gads

2017.g.

2018.g.

2019. gads

2020.gads

2021.g.

2022.g.

Kopā

1.cet.

2.cet.

3.cet.

4.cet.

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

20 550

69 301

35 142

36 107

48 105

70 684

143 804

353 172

515 178

685 451

1672110

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

3 878

24 366

22 843

17 628

5 763

24 366

29 034

29 034

29 034

no pašvaldības budžeta

3878

8 203

5 142

1 016

1 226

8 203

3 359

3 359

3 359

no valsts budžeta

0

no Eiropas Savienības fonda

16 163

17 701

16 612

4 537

16 163

25 675

25 675

25 675

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

4759

24275

0

38 269

67 303

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

9010

17635

3 967

15 002

18 969

108 090

184 542

351 761

690 007

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

6781

23513

10 776

13 264

26 510

49 919

100 469

216 048

301 602

266 387

914 800

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

20 550

69 301

35 142

36 107

48 105

70 684

143 804

353 172

515 178

685 451

1 672 110

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

16672

44935

12 299

18 479

42 342

41 650

114 770

324 138

486 144

618 148

1 604 807

Atlikums perioda beigās, t.sk:

3878

24366

22843

17628

5763

29034

29034

29 034

29 034

67 303

67 303

kases apgrozības līdzekļi

3878

24366

22 843

17 628

5 763

29 034

29 034

29 034

29 034

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

67 303

67303


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF