Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2019.gada 26.septembrīNr. 465

protokols Nr. 13, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2019.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.270 “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi””, kas stājās spēkā 2019.gada 1.septembrī, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumu Nr.468 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 2.pielikumā (Jūrmalas Alternatīvās skolas darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

7.

Apkopējs

5,00

430

2150

1.1.2. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

12.

Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa

1,00

847

847

1.2. Lēmuma 23.pielikumā (Jūrmalas Mežmalas vidusskolas darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

12.

Apkopējs

12,00

430

5160

1.2.2. Svītrot 17.amata vienību – koncertmeistars.

1.3. Lēmuma 36.pielikumā (Jūrmalas Kultūras centra darbinieku skaita saraksts):

1.3.1. Papildināt ar 40.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

40.1

Repetitors (BTDK “Zītariņi”, BG deju studija)

0,50

847

424

1.3.2. Papildināt ar 81.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

81.1

Repetitors (BDK “Vizmiņa”)

0,50

847

424

1.3.3. Papildināt ar 90.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

90.

Tehniskais strādnieks

1,00

430

430

1.4. Lēmuma 1.- 2.pielikumu izteikt jaunā redakcijā (lēmuma 1.-2.pielikums).

1.5. Lēmuma 4.- 23.pielikumu izteikt jaunā redakcijā (lēmuma 3.- 22.pielikums).

1.6. Lēmuma 25.-28.pielikumu izteikt jaunā redakcijā (lēmuma 23.- 26.pielikums).

1.7. Lēmuma 39.pielikumu izteikt jaunā redakcijā (lēmuma 27.pielikums).

2. Lēmuma 1.2., 1.4., 1.5., 1.6. un 1.7.apakšpunkts piemērojams ar 2019.gada 1.septembri.

3. Lēmuma 1.1. un 1.3.apakšpunkts stājas spēkā 2019.gada 1.oktobrī.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


1.-27.pielikums PDF