Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 19

protokols Nr. 7, 12. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
46.pantu un likumu “Par pašvaldību
budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2019.gadam 116 122 245 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

91 561 245

euro

0

euro

kārtējā gada izdevumi

109 024 853

euro

569

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-17 463 608

euro

-569

euro

Finansēšana

17 463 608

euro

569

euro

Atlikums gada sākumā

13 029 650

euro

569

euro

Atlikums gada beigās

1 778 121

euro

0

euro

Aizņēmumi

11 530 781

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 245 096

euro

Pamatkapitāla palielinājums

73 606

euro

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.2.1., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

1.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzturēšana, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.04.1.10. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4. un 30.pielikumu.

1.5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.19.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” tāmi Nr.04.1.19., ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu.

1.6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.20.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” tāmi Nr.04.1.20., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu.

1.7. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 25.pielikumu.

1.8. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.3.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, projekta “Motorlaivas ar jūras spējas kategoriju C un tās aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” tāmi Nr.04.4.1.”

1.9. Pievienot saistošo noteikumu 3.3.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, projekta “Motorlaivas ar jūras spējas kategoriju C un tās aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” tāmi Nr.04.4.1.”, ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu.

1.10. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.6., 12. un 13.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 6., 14. un 15.pielikumu.

1.11. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 7. un 13.pielikumu.

1.12. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras centru un namu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.11. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 8. un 13.pielikumu.

1.13. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.22.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” tāmi Nr.09.1.22., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

1.14. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 27.pielikumu.

1.15. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.2.2.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.2., ar šo saistošo noteikumu 28.pielikumu.

1.16. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1., ar šo saistošo noteikumu 29.pielikumu.

1.17. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.11.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1., ar šo saistošo noteikumu 31.pielikumu.

1.18. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.12.1.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 32.pielikumu.

1.19. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.28.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1., ar šo saistošo noteikumu 33.pielikumu.

1.20. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.1. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 10. un 12.pielikumu.

1.21. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.2. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 11. un 12.pielikumu.

1.22. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, projekta “Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” tāmi Nr.10.2.9., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu.

1.23. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados 2019.gadam šādā apmērā – 6 880 978 euro saskaņā ar 35.pielikumu.”

1.24. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 35.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 16.pielikumu.

1.25. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 1 216 071 euro;

21.3.9.9. 23 199 euro;

21.4.9.9. 6 727 euro;

01.890.7230 61 250 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

06.600.7230 2 261 euro;

09.210.7230 25 871 euro;

09.510.7230 582 euro;

10.400.7230 25 858 euro;

10.910.7230 111 euro;

Atlikums gada beigās 1 125 864 euro;”

2. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” 12.1.apakšpunktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 2.maija, 9.maija, 10.maija un 13.maija rīkojumu Nr.1.1-14/144, Nr.1.1-14/151, Nr.1.1-14/152 un Nr.1.1.-14/154 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 17.-23.pielikumu, tajā skaitā:

2.1. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi”, vienotais reģistrācijas Nr.90010691331, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1., ar šo saistošo noteikumu 17.pielikumu.

2.2. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 26.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 18. un 23.pielikumu.

2.3.  Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.09.1.6. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 19. un 22.pielikumu.

2.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pasākumi kvalitatīvas un daudzveidīgas izglītības attīstībai un atbalstam” tāmi Nr.09.1.7. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 20. un 22.pielikumu.

2.5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90001868844, programmas “Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās” tāmi Nr.10.4.1., ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-2 XLS

Pielikums Nr.3-16, 24-34 XLS

Pielikums Nr.17-23 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF