Stājas spēkā 19.12.2018.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Ir grozījumi ar domes 2019.gada 19.decembra 56.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2019.gada 31.oktobra 46.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2019.gada 26.septembra 39.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2019.gada 29.augusta 31.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2019.gada 25.jūlija 27.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2019.gada 20.jūnija 22.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2019.gada 23.maija 19.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2019.gada 16.maija 18.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2019.gada 25.aprīļa 17.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2019.gada 18.aprīļa 16.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2019.gada 21.marta 11.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2019.gada 21.februāra 8.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2019.gada 24.janvāra 1.saistošajiem noteikumiem

2018.gada 18.decembrīNr. 44

protokols Nr. 17, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019. gada budžetu

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”,
46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16., 17.pantu

1. Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2019.gadam 108 920 690 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

88 751 984

euro

kārtējā gada izdevumi

103 093 581

euro

538

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-14 341 597

euro

-538

euro

Finansēšana

14 341 597

euro

538

euro

Atlikums gada sākumā

10 618 037

euro

538

euro

Atlikums gada beigās

507 869

euro

0

euro

Aizņēmumi

9 550 131

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 245 096

euro

Pamatkapitāla palielinājums

73 606

euro

3. Apstiprināt 2019.gadā pašvaldības budžeta izpildītāju tāmes un programmu atšifrējumus, tajā skaitā:

3.1. 01 Vispārējie valdības dienesti

3.1.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

3.1.1.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1.;

3.1.1.2. programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.01.1.2.;

3.1.1.3. programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.01.1.3.;

3.1.1.4. programmas “Norēķini par izglītības pakalpojumiem, ko sniedz citas pašvaldības” tāmi Nr.01.1.4.;

3.1.1.5. programmas “Ar tiesvedības procesiem saistīti izdevumi” tāmi Nr.01.1.5. un 21.pielikumu;

3.1.1.6. programmas “Juridiskie pakalpojumi ar pašvaldības darbu saistītos jautājumos” tāmi Nr.01.1.6. un 20.pielikumu;

3.1.1.7. programmas “Administratīvo ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.01.1.7. un 10.pielikumu;

3.1.1.8. projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” tāmi Nr.01.1.8.;

3.1.2. pašvaldības pamatbudžetam , tajā skaitā:

3.1.2.1. programmas “PVN nomaksa” tāmi Nr.01.2.1.;

3.1.2.2. programmas “Iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā” tāmi Nr.01.2.2.;

3.1.2.3. programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.3.;

3.1.2.4. programmas “Procentu maksājumi Valsts kasei” tāmi Nr.01.2.4.;

3.1.2.5. programmas “Pašvaldības budžeta norēķini ar valsts budžetu” tāmi Nr.01.2.5.;

3.2. 03 Sabiedriskā kārtība un drošība:

3.2.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

3.2.1.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.03.1.1.;

3.2.1.2. programmas “Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums” tāmi Nr.03.1.2. un 15.pielikumu;

3.2.1.3. programmas “Nekustamā īpašuma būvniecība, atjaunošana un uzlabošana policijas vajadzībām” tāmi Nr.03.1.3. un 10.pielikumu;

3.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai , vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.2.1.;

3.2.3. pašvaldības pamatbudžetam programmas “Atskaitījumi CSDD par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumu iekasēšanas nodrošināšanu” tāmi Nr.03.3.1.;

3.3. 04 Ekonomiskā darbība

3.3.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

3.3.1.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.1.;

3.3.1.2. programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.04.1.2.;

3.3.1.3. programmas “Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.3. un 8.pielikumu;

3.3.1.4. programmas “Ar ārējo sakaru attīstību saistītās starptautiskās un institucionālās sadarbības aktivitātes” tāmi Nr.04.1.4. un 17.pielikumu;

3.3.1.5. programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.5., 8. un 18.pielikumu;

3.3.1.6. programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.6., 5., 6., 7., 8. un 18.pielikumu;

3.3.1.7. programmas “Pilsētas mežu un publiskās teritorijās esošo koku kopšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.7. un 14.pielikumu;

3.3.1.8. programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2021.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.8. un 3.pielikumu;

3.3.1.9. programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2021.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.9. un 3.pielikumu;

3.3.1.10. programmas “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzturēšana, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.04.1.10. un 15.pielikumu;

3.3.1.11. projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā)/ 2019.gada aktivitātes” tāmi Nr.04.1.11.;

3.3.1.12. projekta “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2018” tāmi Nr.04.1.12.;

3.3.1.13. projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/HEAT” tāmi Nr.04.1.13.;

3.3.1.14. projekta “Karte visiem” tāmi Nr.04.1.14.;

3.3.1.15. projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča piekrastē” tāmi Nr.04.1.15.;

3.3.1.16. projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” tāmi Nr.04.1.16.;

3.3.2. Jūrmalas ostas pārvaldei , vienotais reģistrācijas Nr.90000518538, programmas “Pretplūdu pasākumu veikšana un iestādes uzturēšanas izdevumi” tāmi Nr.04.2.1.;

3.3.3. pašvaldības pamatbudžetam , tajā skaitā:

3.3.3.1. programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1.;

3.3.3.2. programmas “POS termināla nodrošinājums u.c.” tāmi Nr.04.3.2.;

3.3.3.3. programmas “Apropriācijas rezerve” tāmi Nr.04.3.3.;

3.3.3.4. programmas “Līdzfinansējuma nodrošināšana konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu īstenošanai” tāmi Nr.04.3.4.;

3.3.3.5. programmas “Atgriežamās fizisku un juridisku personu pārmaksas pašvaldībai no iepriekšējiem pārskata periodiem” tāmi Nr.04.3.5.;

3.4. 05 Vides aizsardzība

3.4.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

3.4.1.1. programmas “Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana” tāmi Nr.05.1.1. un 9.pielikumu;

3.4.1.2. programmas “Vides aizsardzības pasākumi bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzības jomā” tāmi Nr.05.1.2. un 9.pielikumu;

3.4.1.3. programmas “Vides aizsardzības veicināšanas pasākumu vadība, regulēšana, uzraudzība” tāmi Nr.05.1.3. un 9.pielikumu;

3.4.1.4. programmas “Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” tāmi Nr.05.1.4. un 11.pielikumu;

3.4.1.5. programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2021.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.05.1.5. un 3.pielikumu;

3.4.2. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” , vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, tajā skaitā:

3.4.2.1. programmas “Notekūdeņu apsaimniekošana (meliorācijas sistēmas apsaimniekošana) tāmi Nr.05.2.1.;

3.4.2.2. programmas “Notekūdeņu apsaimniekošana (lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana) tāmi Nr.05.2.2.;

3.5. 06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

3.5.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

3.5.1.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1.;

3.5.1.2. programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.06.1.2.;

3.5.1.3. programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.3., 22. un 24.pielikumu;

3.5.1.4. programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.4. un 11.pielikumu;

3.5.1.5. programmas “Pilsētas svētku noformējums” tāmi Nr.06.1.5. un 24.pielikumu;

3.5.1.6. programmas “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.6., 12. un 13.pielikumu;

3.5.1.7. programmas “Publisku teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7., 4. un 10.pielikumu;

3.5.1.8. projekta “SUNShINE paātrināšana” (Accelerate SUNShINE) tāmi Nr.06.1.8.;

3.5.2. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma” , vienotais reģistrācijas Nr.42803002568, programmas “Pilsētas ielu apgaismojuma nodrošināšana” tāmi Nr.06.2.1.;

3.5.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas kapi” , vienotais reģistrācijas Nr.90010691331, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1.;

3.6. 07 Veselība

3.6.1. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei , vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, tajā skaitā:

3.6.1.1. programmas “Specializēto medicīnisko pakalpojumu līdzfinansējums” tāmi Nr.07.1.1. un 32.pielikumu;

3.6.1.2. programmas “Atkarību profilakses programmu finansējums” tāmi Nr.07.1.2. un 32.pielikumu;

3.6.1.3. programmas “Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums” tāmi Nr.07.1.3. un 32.pielikumu;

3.6.1.4. projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” tāmi Nr.07.1.4.;

3.6.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” , vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Veselības aprūpes pieejamības palielināšana” tāmi Nr.07.2.1.;

3.7. 08 Atpūta, kultūra un reliģija

3.7.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

3.7.1.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.1.1.;

3.7.1.2. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.1.2.;

3.7.1.3. programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3., 4., 10. un 11.pielikumu;

3.7.1.4. programmas “Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” tāmi Nr.08.1.4. un 24.pielikumu;

3.7.1.5. programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 23.pielikumu;

3.7.1.6. programmas “Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi” tāmi Nr.08.1.6. un 19.pielikumu;

3.7.1.7. programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.7. un 25.pielikumu;

3.7.1.8. programmas “Sporta veida attīstība” tāmi Nr.08.1.8. un 25.pielikumu;

3.7.1.9. programmas “Sporta attīstības un publicitātes pasākumi” tāmi Nr.08.1.9. un 25.pielikumu;

3.7.1.10. programmas “Muzeju ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.10. un 10.pielikumu;

3.7.1.11. programmas “Kultūras centru un namu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.11., 4. un 10.pielikumu;

3.7.1.12. programmas “Teātra, koncertzāles un estrāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.12. un 4.pielikumu;

3.7.2. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei , vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, tajā skaitā:

3.7.2.1. programmas “Integrācijas projektu īstenošana” tāmi Nr.08.2.1. un 33.pielikumu;

3.7.2.2. programmas “Nacionālo vērtību stiprināšana” tāmi Nr.08.2.2. un 33.pielikumu;

3.7.2.3. programmas “Etniskā integrācija” tāmi Nr.08.2.3. un 33.pielikumu;

3.7.2.4. programmas “Integrācija kultūras aspektā” tāmi Nr.08.2.4. un 33.pielikumu;

3.7.2.5. programmas “Sociālā integrācija” tāmi Nr.08.2.5. un 33.pielikumu;

3.7.2.6. programmas “Integrācijas rīcības virzieni izglītības jomā” tāmi Nr.08.2.6. un 33.pielikumu;

3.7.2.7. programmas “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana” tāmi Nr.08.2.7. un 33.pielikumu;

3.7.3. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai , vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, tajā skaitā:

3.7.3.1. programmas “Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” tāmi Nr.08.3.1.;

3.7.3.2. projekta “KAS slēpjas aiz grāmatas?” tāmi Nr.08.3.2.;

3.7.4. Jūrmalas Kultūras centram , vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, tajā skaitā:

3.7.4.1. programmas “Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.4.1.;

3.7.4.2. programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 26.pielikumu;

3.7.5. Jūrmalas Sporta servisa centram , vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, tajā skaitā:

3.7.5.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.5.1.;

3.7.5.2. programmas “Jūrmalas pilsētas stadiona “Sloka”“ tāmi Nr.08.5.2.;

3.7.5.3. programmas “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halles uzturēšana” tāmi Nr.08.5.3.;

3.7.5.4. programmas “Majoru sporta laukuma uzturēšana” tāmi Nr.08.5.4.;

3.7.5.5. programmas “Sporta nama “Taurenītis” uzturēšana” tāmi Nr.08.5.5.;

3.7.5.6. programmas “Jūrmalas pludmales centra uzturēšana” tāmi Nr.08.5.6.;

3.7.6. Jūrmalas pilsētas muzejam , vienotais reģistrācijas Nr.40000056408, tajā skaitā:

3.7.6.1. programmas “Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.6.1.;

3.7.6.2. programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.6.2. un 27.pielikumu;

3.7.7. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” , vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, programmas “Kapitālsabiedrības organizēto koncertu pieejamības veicināšana” tāmi Nr.08.7.1.;

3.8. 09 Izglītība

3.8.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

3.8.1.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.09.1.1.;

3.8.1.2. programmas “Centralizētie pasākumi vispārējās izglītības jomā” tāmi Nr.09.1.2. un 16.pielikumu;

3.8.1.3. programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.09.1.3. un 11.pielikumu;

3.8.1.4. programmas “Līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm” tāmi Nr.09.1.4. un 16.pielikumu;

3.8.1.5. programmas “Kultūrizglītības un vides izglītības pasākumi” tāmi Nr.09.1.5. un 16.pielikumu;

3.8.1.6. programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.09.1.6. un 16.pielikumu;

3.8.1.7. programmas “Pasākumi kvalitatīvas un daudzveidīgas izglītības attīstībai un atbalstam” tāmi Nr.09.1.7. un 16.pielikumu;

3.8.1.8. programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8., 4. un 10.pielikumu;

3.8.1.9. programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.9. un 4.pielikumu;

3.8.1.10. programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.10., 4. un 10.pielikumu;

3.8.1.11. programmas “Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.11. un 10.pielikumu;

3.8.1.12. projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.1.12.;

3.8.1.13. projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” tāmi Nr.09.1.13.;

3.8.1.14. projekta “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls” tāmi Nr.09.1.14.;

3.8.1.15. projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” tāmi Nr.09.1.15.

3.8.1.16. projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēkas) energoefektivitātes paaugstināšana” tāmi Nr.09.1.16.;

3.8.1.17. projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” tāmi Nr.09.1.17.;

3.8.1.18. projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” tāmi Nr.09.1.18.;

3.8.1.19. projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” tāmi Nr.09.1.19.;

3.8.2. Jūrmalas Alternatīvajai skolai , vienotais reģistrācijas Nr. 90000051665, tajā skaitā:

3.8.2.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1.;

3.8.2.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.2.;

3.8.3. Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, tajā skaitā:

3.8.3.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.1.;

3.8.3.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.2.;

3.8.4. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram , vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, tajā skaitā:

3.8.4.1. programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošināšana” tāmi Nr.09.4.1.;

3.8.4.2. projekta “Proti un dari” tāmi Nr.09.4.2.;

3.8.4.3. projekta “Be active!”/”Esi aktīvs!” tāmi Nr.09.4.3.;

3.8.4.4. projekta “Me.You.Personality”/”Es.Tu.Personība” tāmi Nr.09.4.4.;

3.8.5. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai , vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, tajā skaitā:

3.8.5.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1.;

3.8.5.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.2.;

3.8.5.3. projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.5.3.;

3.8.5.4. projekta “Skolēnu starptautiskā zinātniskā konference” tāmi Nr.09.5.4.;

3.8.6. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr.9000051519, tajā skaitā:

3.8.6.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1.;

3.8.6.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.2.;

3.8.7. Ķemeru pamatskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, tajā skaitā:

3.8.7.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1.;

3.8.7.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.2.;

3.8.8. Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, tajā skaitā:

3.8.8.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1.;

3.8.8.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.2.;

3.8.8.3. projekta “Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas Brīvprātīgā Darba starpniecību” tāmi Nr.09.8.3.

3.8.9. Majoru vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, tajā skaitā:

3.8.9.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1.;

3.8.9.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.2.;

3.8.9.3. projekta “Vēro, dalies, audz.” tāmi Nr.09.9.3.;

3.8.10. Jūrmalas Mākslas skolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, tajā skaitā:

3.8.10.1. programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.1.;

3.8.10.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.2.;

3.8.11. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, tajā skaitā:

3.8.11.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1.;

3.8.11.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.2.;

3.8.11.3. projekta “Ja es būtu/ If I were” tāmi Nr.09.11.3.

3.8.11.4. projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.11.4.;

3.8.11.5. projekta “Es esmu moderns skolotājs/I am a modern teacher” tāmi Nr.09.11.5.

3.8.12. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1.;

3.8.13. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Austras koks” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249140, tajā skaitā:

3.8.13.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.1.;

3.8.13.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.2.;

3.8.14. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Bitīte” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, tajā skaitā:

3.8.14.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.1.;

3.8.14.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.2.;

3.8.15. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Katrīna” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, tajā skaitā:

3.8.15.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.1.;

3.8.15.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.2.;

3.8.16. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Lācītis” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, tajā skaitā:

3.8.16.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.1.;

3.8.16.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.2.;

3.8.17. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Madara” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249314, tajā skaitā:

3.8.17.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.1.;

3.8.17.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.2.;

3.8.18. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Mārīte” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, tajā skaitā:

3.8.18.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.1.;

3.8.18.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.2.;

3.8.19. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Namiņš” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249136, tajā skaitā:

3.8.19.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.19.1.;

3.8.19.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.19.2.;

3.8.20. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Podziņa” , vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, tajā skaitā:

3.8.20.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.1.;

3.8.20.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.2.;

3.8.21. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, tajā skaitā:

3.8.21.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.1.;

3.8.21.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.2.;

3.8.22. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” , vienotais reģistrācijas Nr.90009251357, tajā skaitā:

3.8.22.1. programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.1.;

3.8.22.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.2.;

3.8.23. Pumpuru vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr. 90000051542, tajā skaitā:

3.8.23.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1.;

3.8.23.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.2.;

3.8.23.3. projekta “Mācies zaļāk-pārbīdi klases robežas” tāmi Nr.09.23.3.;

3.8.23.4. projekta “Mediji vieno un šķir” tāmi Nr.09.23.4.;

3.8.24. Jūrmalas sākumskolai “Atvase” , vienotais reģistrācijas Nr. 90001175873, tajā skaitā:

3.8.24.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1.;

3.8.24.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.2.;

3.8.24.3. projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.24.3.;

3.8.25. Sākumskolai “Ābelīte” , vienotais reģistrācijas Nr. 90009251361, tajā skaitā:

3.8.25.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1.;

3.8.25.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.2.;

3.8.26. Jūrmalas sākumskolai “Taurenītis” , vienotais reģistrācijas Nr. 90000051699, tajā skaitā:

3.8.26.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1.;

3.8.26.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.2.;

3.8.27. Slokas pamatskolai , vienotais reģistrācijas Nr. 90000051612, tajā skaitā:

3.8.27.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1.;

3.8.27.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.2.;

3.8.27.3. projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.27.3.;

3.8.28. Jūrmalas pilsētas internātpamatskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1.;

3.8.29. Jūrmalas Sporta skolai , vienotais reģistrācijas Nr. 90009249367, tajā skaitā:

3.8.29.1. programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1.;

3.8.29.2. programmas “Sporta skolas pasākumi” tāmi Nr.09.29.2. un 28.pielikumu;

3.8.30. Vaivaru pamatskolai , vienotais reģistrācijas Nr. 90000783949, tajā skaitā:

3.8.30.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.30.1.;

3.8.30.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.30.2.;

3.8.30.3. projekta “Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtība iekļaujoša mācību procesa veicināšanai” tāmi Nr.09.30.3.;

3.8.31. Jūrmalas vakara vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr. 90000051646, tajā skaitā:

3.8.31.1. programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1.;

3.8.31.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.2.;

3.8.32. “LATVIJAS STARPTAUTISKĀ SKOLA” , vienotais reģistrācijas Nr.40008006745, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.32.1.;

3.9. 10 Sociālā aizsardzība

3.9.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

3.9.1.1. programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.1., 4. un 10.pielikums;

3.9.1.2. programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.2. un 4.pielikums;

3.9.2. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei , vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, tajā skaitā:

3.9.2.1. programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1.;

3.9.2.2. programmas “Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā” tāmi Nr.10.2.2., 30. un 31.pielikumu;

3.9.2.3. programmas “Atbalsts gados veciem cilvēkiem” tāmi Nr.10.2.3., 30. un 31.pielikumu;

3.9.2.4. programmas “Atbalsts ģimenēm ar bērniem” tāmi Nr.10.2.4., 29. un 30.pielikumu;

3.9.2.5. programmas “Mājokļa atbalsts” tāmi Nr.10.2.5., 29., 30. un 31.pielikumu;

3.9.2.6. programmas “Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi” tāmi Nr.10.2.6. un 30.pielikumu;

3.9.2.7. programmas “Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” tāmi Nr.10.2.7., 29., 30. un 31.pielikumu;

3.9.2.8. programmas “Dienas aprūpes centru bērniem pakalpojuma nodrošināšana” tāmi Nr.10.2.8.;

3.9.2.9. projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” tāmi Nr.10.2.9.;

3.9.2.10. projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” tāmi Nr.10.2.10.;

3.9.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” , vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, tajā skaitā:

3.9.3.1. programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1.;

3.9.3.2. programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.2.;

3.9.3.3. programmas “Dienas centrs pensijas vecuma personām un invalīdiem” tāmi Nr.10.3.3.;

3.9.3.4. programmas “Zupas virtuves pakalpojumu nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.4.;

3.9.3.5. programmas “Nakts patversme” tāmi Nr.10.3.5.;

3.9.3.6. programmas “Mājas aprūpes un pavadoņu pakalpojuma nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.6.;

3.9.3.7. programmas “Invalīdu pārvadāšanas nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.7.;

3.9.3.8. programmas “Sociālo pakalpojumu centra “Ķemeri” darbības nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.8.;

3.9.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Sprīdītis” , vienotais reģistrācijas Nr.90001868844, programmas “Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās” tāmi Nr.10.4.1.;

3.9.5. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai , vienotais reģistrācijas Nr.90000091456, programmas “Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana” tāmi Nr.10.5.1.;

3.9.6. Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” , vienotais reģistrācijas Nr.50003220021, tajā skaitā:

3.9.6.1. programmas “Pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.10.6.1.;

3.9.6.2. programmas “Iepriekšējo gadu pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.10.6.2.;

4. Noteikt, ka 2019.gadā Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļa atver budžeta asignējumus tikai proporcionāli Jūrmalas pilsētas budžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot gada budžetā paredzētās summas. Budžeta neizpildes gadījumā paredzēt prioritāti darba algas izmaksām un sociālā nodokļa nomaksai, kā arī sociālās un izglītības iestādēs ēdināšanas izdevumu segšanai;

5. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019. - 2020. gada Ceļu fonda izlietojuma programmu saskaņā ar 3.pielikumu.

6. Apstiprināt 2019.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 73 605 euro apmērā Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka”, vienotais reģistrācijas Nr.50003220021, t.sk.:

6.1. pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai projektēšanai un izbūvei – 30 000 euro;

6.2. metāla ugunsdrošības durvju uzstādīšanai pansionātā ēkā Dzirnavu ielā 36 – 43 605 euro ;

7. Noteikt, ka 2019. gadā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzības izmaksai finansējums no pašvaldības pamatbudžeta tiek piešķirts atbilstoši apstiprinātajam darbinieku skaita (darba vietu) sarakstam tikai par daļu, kas netiek finansēta no valsts budžeta.

8. Apstiprināt 2019.gadā Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003220021, Sociālās aprūpes nodaļā, Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā un Veselības un sociālās aprūpes nodaļā vienas dienas uzturēšanās pašizmaksu saskaņā ar 34.pielikumu.

9. Noteikt, ka Labklājības pārvalde, veicot norēķinus par šo saistošo noteikumu 8.punktā minēto nodaļu sniegtajiem pakalpojumiem, sedz tikai to daļu no pakalpojuma pašizmaksas, kas netiek segta no aprūpējamā līdzekļiem.

10. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados 2019.gadam šādā apmērā – 6 808 527 euro saskaņā ar 35.pielikumu.

11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 1 041 776 euro;

21.4.9.9. 5 452 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

06.600.7230 1 110 euro;

09.210.7230 19 422 euro;

09.510.7230 582 euro;

Atlikums gada beigās 1 021 914 euro;

12. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs, izdodot rīkojumu:

12.1. ir tiesīgs izdarīt grozījumus pašvaldības budžeta izpildītāju tāmēs Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības 2019.gada budžetā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukciju Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”;

12.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta uzskaite un izpilde tiek veikta, ievērojot 12.1.apakšpunktā veikto apropriācijas pārdali.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi Nr.1-2 XLSX

Pielikumi Nr.3-35 XLSX

Tāme Nr.1 XLSX

Tāme Nr.3 XLSX

Tāme Nr.4 XLSX

Tāme Nr.5 XLSX

Tāme Nr.6 XLSX

Tāme Nr.7 XLSX

Tāme Nr.8 XLSX

Tāme Nr.9 XLSX

Tāme Nr.10 XLSX

Paskaidrojuma raksts DOCX

Paskaidrojuma raksta pielikums XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF