Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 28.01.2020. Stājas spēkā 29.01.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2023.gada 24.augusta 20.saistošajiem noteikumiem

2019.gada 19.decembrīNr. 58

protokols Nr. 16, 46. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9
“Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu
kultūras pieminekļu saglabāšanai”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, likuma “Par kultūras
pieminekļu aizsardzību” 24.panta otro
daļu un Sakrālā mantojuma
saglabāšanas finansēšanas
likuma 2.panta otro daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” (Latvijas Vēstnesis, 2019, 56 (6395)) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Kultūras pieminekļu saglabāšanas mērķis ir sabiedrības interesēs atbalstīt un veicināt valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanu, nodrošinot atbilstošu kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošanu, radot daudzkulturālu vidi un veicinot sabiedrības integrāciju.”

2. Papildināt ar 2.¹punktu šādā redakcijā:

“2.¹ Līdzfinansējumu valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu (turpmāk - kultūras pieminekļi) saglabāšanai šo saistošo noteikumu izpratnē var saņemt:

2.¹1. saimnieciski neizmantojami publiski pieejami kultūras pieminekļi, kuros tiek organizēti pašvaldības atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi;

2.¹2. kultūras pieminekļu statusā esošas kulta celtnes, tai skaitā dievnami, kapelas, lūgšanu nami un reliģisko priekšmetu saglabāšanai;

2.¹3. kultūras pieminekļu, kas pieejami sabiedrības apskatei un atrodas uz Jomas ielas posmā no Ātrās ielas līdz Turaidas ielai, kas prioritāri paredzēta un labiekārtota gājēju satiksmei, fasāžu, jumtu, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai.”

3. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esoša kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs), kuru īpašumā (valdījumā) esošie kultūras pieminekļi atbilst 2.¹punkta prasībām.”

4. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Ja projekts kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, domes līdzfinansējums projektam tiek piešķirts kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr. L 352/1) un Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumiem Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”.”

5. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Līdzfinansējums vienam projektam tiek piešķirts šādā kārtībā:

9.1. kultūras pieminekļu saglabāšanai, kuri atbilst 2.¹1.apakšpunkta un 2.¹2.apakšpunkta prasībām līdz 90% no kopējām projekta izmaksām, ja veicamo darbu tāme ir līdz 10000 euro. Ja veicamo darbu tāme pārsniedz 10000 euro, līdzfinansējuma apmērs ir līdz 9000 euro pieskaitot 50% no summas, kas pārsniedz 10000 euro, bet ne vairāk kā 15000 euro;

9.2. kultūras pieminekļu saglabāšanai, kuri atbilst 2.¹3.punkta prasībām līdz 50% no kopējām projekta izmaksām, bet ne vairāk kā 15000 euro.

6. Izteikt 17.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“17.3. de minimis atbalsta pretendents projekta pieteikumā norāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas identifikācijas numuru vai iesniedz tās izdruku (.pdf formātā), atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumu Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” 21.punktā noteiktajam.”

7. Izteikt 18.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“18.3. elektroniskā formā, sagatavotu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko dokumentu noformēšanas prasībām, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv ar norādi “Pieteikums uzsaukumam “Jūrmalas pilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma piešķiršana””.”

8. Izteikt 25.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“25. Komisija ne ilgāk kā 20 darba dienu laikā pēc pieteikumu saņemšanas no atbildīgas struktūrvienības izvērtē pieteikumu atbilstību administratīvo kritēriju vērtējumu tabulas (5.pielikums) un kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansēšanas konkursa vērtējumu tabulas (4.pielikums) kvalitatīvajiem kritērijiem un pieņem lēmumu par: ”

9. Papildināt ar VI¹ nodaļu šādā redakcijā:

“VI¹ De minimis atbalsta nosacījumi projekta iesniedzējiem, kas pretendē uz līdzfinansējuma saņemšanu

51¹. Līdzfinansējums tiek piešķirts komersantam saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - regula Nr.1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību. De minimis atbalstu piešķir līdz regulas Nr.1407/2013 7.panta 4.punkta un 8.pantā minētajam termiņam.

51². De minimis atbalsts netiek piešķirts regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punktā noteiktajām nozarēm un darbībām. Līdz ar to projektu iesniedzējs nodrošina, ka darbības/izmaksas projekta īstenošanai tiek nošķirtas atbilstoši regulas Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 1.panta 2.punktam, lai ar regulu Nr.1407/2013 neatbalstāmās nozares negūtu labumu no atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar regulu Nr.1407/2013.

51³. Vienam komersantam viena vienota uzņēmuma līmenī šo saistošo noteikumu ietvaros plānotais de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz regulas Nr.1407/2013 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst regulas Nr.1407/2013 2.panta 2.punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

514. De minimis atbalstu var kumulēt ar de minimis atbalstu, ko piešķir saskaņā ar citām de minimis regulām, līdz regulas Nr.1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

515. Saistošo noteikumu ietvaros saņemto de minimis atbalstu var apvienot ar citu atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100%.

516. Pašvaldība nodrošina dokumentācijas uzglabāšanu, ievērojot regulas Nr.1407/2013 6.panta 4.punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz 10 (desmit) gadus no dienas, kurā saskaņā ar saistošiem noteikumiem piešķirts pēdējais de minimis atbalsts.

517. Komersants, kas ir saņēmis pašvaldības līdzfinansējumu, uzglabā dokumentāciju, ievērojot regulas Nr.1407/2013 6.panta 4.punktā minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību vismaz 10 (desmit) gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

518. Ja iesniedzējs ir pārkāpis regulas Nr.1407/2013 prasības, iesniedzējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar regulu Nr.1407/2013, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas (EK) Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta piemērošanai, 10.pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas (EK) Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta piemērošanai, 11.pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

519. Komersantam tiek piešķirtas likumīgās tiesības saņemt de minimis atbalstu kā līdzfinansējumu projekta īstenošanai pēc līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanas un reģistrācijas domes lietvedības sistēmā. ”

10. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

1.pielikums PDF

11. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

4.pielikums PDF

12. Papildināt ar pielikumu šādā redakcijā:

5.pielikums PDF

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.58
“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9
“Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu
kultūras pieminekļu saglabāšanai””

Paskaidrojumu raksta sadaļas

Informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24.panta otro daļu [..] pašvaldībām to saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt līdzekļus tādu valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri ir pieejami sabiedrības apskatei. Atbilstoši Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likuma 2.panta otrajai daļai pašvaldības var piedalīties sakrālā mantojuma uzturēšanā. Pašvaldībām ir tiesības no pašvaldību budžetu līdzekļiem piešķirt finansējumu sakrālā mantojuma izpētei, būvprojektu izstrādei, konservācijai, restaurācijai, atjaunošanai, pārbūvei, remontu darbu veikšanai un labiekārtošanai.

Saskaņā ar 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.825 “Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010 – 2030.gadam” pasākumu aktivitāti J1 Jomas ielu ir noteikts veidot kā Latvijas mēroga gājēju ielu. Atbilstoši likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 14.pantu, Kultūras ministrijas 1998.gada rīkojumu Nr.137 “Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu” Jomas iela atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā.

Sabiedrības interesēs ir nodrošināt vēsturisko ēku izmantošanu, radot daudzkulturālas vides veidošanos un veicināt sabiedrības integrāciju atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam noteiktajiem mērķiem objektu saglabāšanai, kuros notiek pašvaldības atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi.

2.Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts līdzfinansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem saimnieciski neizmantojamu valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu un kultūras pieminekļu statusā esošu kulta celtņu, tai skaitā dievnamu, kapelu, lūgšanu namu un reliģisko priekšmetu saglabāšanu Jūrmalas pilsētas teritorijā, kā arī tādu valsts un nozīmes pieminekļu atjaunošanu, kas pieejami sabiedrības apskatei un atrodas uz Jomas ielas posma, kas prioritāri paredzēta un labiekārtota gājējiem.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

2020. gada Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā kultūras pieminekļu saglabāšanai ir plānots 80000 euro līdzfinansējums.

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi lēmums neietekmē, jo saistošie noteikumi attiecas uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir saimnieciski neizmantojams kultūras piemineklis vai tāds kultūras piemineklis, kas nodrošina sakārtotu tūrisma vidi un vizuālo izskatu, ielu posmos, kas prioritāri paredzēta gājēju satiksmei.

5.Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā Jūrmalas pilsētas domē. Saistošo noteikumu izpildi administrē Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa.

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Saistošie noteikumi ir labvēlīgi privātpersonām.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis