Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2020.gada 19.martāNr. 95

protokols Nr. 4, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumu Nr.292 “Par izglītības iestādes Sākumskola “Taurenītis” reorganizēšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 16.pielikumā (Sporta skolas darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. Papildināt ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

3.1

Galvenais futbola treneris

1,00

1208

1208

1.1.2. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

14.

Vecākais sporta treneris

2,00

830

1660

1.2. Lēmuma 27.pielikumā (Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis” darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. Likvidēt 6.amata vienību – Interešu izglītības skolotājs;

1.2.2. Likvidēt 7.amata vienību – Pedagoga palīgs;

1.2.3. Likvidēt 8.amata vienību – Izglītības iestādes bibliotekārs;

1.2.4. Likvidēt 11.amata vienību – Galvenais grāmatvedis;

1.2.5. Likvidēt 23.amata vienību – Koncertmeistars;

1.2.6. Likvidēt 24.amata vienību – Pagarinātās dienas grupas skolotājs;

1.2.7. Izteikt Lēmuma 27.pielikumu šādā redakcijā:

“27.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.522

(protokols Nr.18, 10.punkts)

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” darbinieku skaita saraksts

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (EUR)

Amatalga (EUR)

1

Pirmsskolas izglītības metodiķis

1,00

830

830

2

Skolotājs logopēds

1,50

750

1125

3

Pirmsskolas izglītības skolotājs*

18,00

750

13500

4

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

1,00

750

750

5

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1,80

750

1350

6

Saimniecības vadītājs

1,00

929

929

7

Prečzinis

0,75

682

512

8

Vecākais lietvedis

1,00

847

847

9

Pavārs

2,00

599

1198

10

Virtuves darbinieks

1,00

430

430

11

Mazgāšanas operators

1,00

430

430

12

Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa

1,00

847

847

13

Skolotāja palīgs

10,50

475

4988

14

Veļas apstrādes operators

1,00

430

430

15

Tehniskais strādnieks

1,00

430

430

16

Apkopējs

1,50

430

645

17

Sētnieks

1,00

430

430

18

Dežurants

1,50

475

713

Kopā mēnesī

47,55

30 384

*Darba alga tiek izmaksāta no piešķirtās valsts mērķdotācijas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzības nodrošināšanai, pārējo darba algu sedz no pašvaldības pamatbudžeta; tajā skaitā, Jūrmalas pilsētas iestāžu pirmsskolas izglītības pedagogiem tarificē četras darba stundas nedēļā mācību nodarbību sagatavošanai. “

1.3. Papildināt Lēmuma 37.pielikumu (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts) ar 259.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

259.1

Juriskonsults

1,00

1382

1382

2. Lēmuma 1.1.punkts un 1.3.punkts stājas spēkā 2020.gada 1.aprīlī.

3. Lēmuma 1.2.punkts stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis