Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2020.gada 21.maijāNr. 203

protokols Nr. 7, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.156 „Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas pirmsskolas izglītību programmu īstenošanas nodošanu izglītības iestādei Sākumskola „Ābelīte””, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumu Nr.292 „Par izglītības iestādes Sākumskola „Taurenītis” reorganizēšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 2.pielikumā (Jūrmalas Alternatīvās skolas darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

6.

Virtuves darbinieks

3,67

430

1578

1.1.2. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

18.

Izglītības psihologs

0,50

750

375

1.1.3. Izteikt 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

22.

Pagarinātās dienas grupas skolotājs

2,00

750

1500

23.

Izglītības iestādes bibliotekārs

1,00

750

750

1.1.4. Papildināt 24.punktu un 25.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

24.

Pavārs

1,00

599

599

25.

Skolotājs logopēds

0,50

750

375

1.2. Lēmuma 13.pielikumā (Sākumskolas „Ābelīte” darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. Izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

1.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

22,00

750

16500

2.

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1,65

750

1238

1.2.2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

4.

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

1,40

750

1050

1.2.3. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

10.

Skolotāja palīgs

12,00

475

5700

1.2.4. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

19.

Virtuves darbinieks

1,80

430

774

1.3. Lēmuma 19.pielikumā (Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas darbinieku skaita saraksts):

1.3.1. Likvidēt 12.amata vienību – Skolotāja palīgs;

1.3.2. Likvidēt 14.amata vienību – Veļas mazgātājs;

1.3.3. Likvidēt 16.amata vienību – Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs;

1.3.4. Likvidēt 17.amata vienību – Pirmsskolas izglītības skolotājs;

1.3.5. Likvidēt 18.amata vienību – Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs;

1.3.6. Likvidēt 21.amata vienību – Skolotājs logopēds;

1.3.7. Svītrot pielikuma atsauci.

2. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis