Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 531

protokols Nr. 15, 98. punkts

Par nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā,
daļas nomas līguma pagarināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 8.augusta lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 1706, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000075166 (turpmāk – Nekustamais īpašums).

Pamatojoties uz pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ātrā palīdzība” (reģistrācijas Nr.40003279496) statūtiem, starp pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ātrā palīdzība” un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālo centru (reģistrācijas Nr.90009029104) 2010.gada 31.augustā noslēgts Telpu nomas līgums Nr.373 (turpmāk – Telpu nomas līgums) par telpu Kapteiņa Zoltā ielā 123, Jūrmalā nomu līdz 2015.gada 31.augustam neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu dislokācijai.

Lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo īpašumu racionālu izmantošanu un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.325 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmumā Nr.964 “Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā” un 2012.gada 29.jūnija Aktu “Par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu” nekustamais īpašums, kas sastāv no glābšanas stacijas ēkas, kadastra apzīmējums 1300 019 1706 001 un zemesgabala 2122 m2 platībā, nodots apsaimniekošanā Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai (turpmāk – Pašvaldības policija).

Pamatojoties uz Domes 2012.gada 22.novembra lēmumu Nr.648 “Par 2010.gada 31.augusta telpu nomas līguma Nr.373 un 2012.gada 23.februāra vienošanās pārjaunošanu”, tika pārjaunots Telpu nomas līgums, 2013.gada 11.martā starp Pašvaldības policiju, pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ātrā palīdzība” un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālo centru noslēdzot 2010.gada 31.augusta Telpu nomas līguma un 2012.gada 23.februāra Vienošanās pārjaunojumu Nr.1.1-16.3/259 (turpmāk – Pārjaunojums) par nekustamā īpašuma daļas, kas sastāv no glābšanas stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1706 001 telpām Nr.1-2, Nr.4-8, daļas Nr.9, Nr.10-11 214,93 m2 platībā un zemesgabala daļas 813,41 m2 platībā, nomu. Ar Pārjaunojumu Pašvaldības policija stājās pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ātrā palīdzība” vietā kā Iznomātājs, pārņemot Telpu nomas līguma saistības.

Pamatojoties uz Domes 2015.gada 15.oktobra lēmumu Nr.427 “Par nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu”, Telpu nomas līgums tika pagarināts līdz 2020.gada 31.augustam.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.97) 18.punktam, iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu (nav ilgāks par 30 gadiem), izņemot gadījumu, kad nomas objektu iznomā publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai.

Noteikumu Nr.97 21.punkts paredz, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šajos noteikumos minēto nomas maksas noteikšanas kārtību, un maina, ja pārskatītā nomas maksa ir augstāka par līgumā noteikto nomas maksu.

Atbilstoši Noteikumu Nr.97 3.nodaļai Pašvaldības policijas grāmatvedības 2020.gada 4.augustā aprēķinātā telpu 214,93 m2 platībā nomas maksa ir 313,76 EUR mēnesī.

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.350) 17.punkts noteic, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka – 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28,00 EUR gadā, kas saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem 2020.gada 1.janvārī ir 28 978 EUR.

Saskaņā ar Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 20.3.apakšpunktu Domei ir tiesības sniegt norādījumus valdītājam sakarā ar īpašuma pārvaldīšanu, lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu.

Domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija 2020.gada 2.jūlijā (protokols Nr.8-2-3/19), pamatojoties uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas Reģionālo centra iesniegumu (reģistrēts Domē 2020.gada 2.jūlijā, lietas Nr.1.1-39/20S-10741) par telpu Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, nomas līguma pagarināšanu un Pašvaldības policijas sniegto viedokli par Telpu nomas līguma īslaicīgu pagarināšanu, nolēma piekrist, ka Pašvaldības policija pagarina 2010.gada 31.augusta Telpu nomas līgumu uz vienu gadu.

Nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, daļa saskaņā ar Pašvaldības policijas Glābšanas dienesta darbības stratēģiju ir nepieciešama Pašvaldības policijas funkciju nodrošināšanai, jo jau šobrīd Pašvaldības policijas Glābšanas dienests saskaras ar telpu trūkumu, kas ir nepieciešamas glābšanas darbiem nepieciešamā inventāra novietošanai un uzturēšanai gan sezonas laikā, gan nesezonas laikā. Objektīvi ievērojot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta intereses, ieteicams pagarināt Telpu nomas līgumu uz gadu, dodot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam laiku jaunu telpu meklēšanai un nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, daļas atbrīvošanai.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves noteikumi” 17.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 18.punktu, kā arī ņemot vērā Domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2020.gada 2.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.8-2-3/19), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piekrist, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija pagarina 2010.gada 31.augustā noslēgto Telpu nomas līgumu Nr.373 uz vienu gadu līdz 2021.gada 31.augustam.

2. Noteikt nekustamajā īpašumā Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 1706, ietilpstošās zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no apbūvētā zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Maksājumi par zemes daļas faktisko lietošanu veicami no 2020.gada 1.septembra, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes izrakstīto rēķinu.

3. Noteikt nekustamajā īpašumā Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 1706, ietilpstošo telpu mēneša nomas maksu 313,76 EUR apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Maksājumi par telpu faktisko lietošanu veicami no 2020.gada 1.septembra, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes izrakstīto rēķinu.

4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai organizēt šī lēmuma pielikumā pievienotās vienošanās parakstīšanu (pielikums).

5. Ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā pēc vienošanās parakstīšanas Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai iesniegt vienu vienošanās eksemplāru Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 24.septembra lēmumam Nr.531

(protokols Nr.15, 98.punkts)

Vienošanās Nr. __________

par grozījumiem 2010.gada 31.augusta Telpu nomas līgumā Nr.373 (Nr.8.1-7/74)

Jūrmalā, 2020.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija, reģistrācijas Nr. 90000056554 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS) tās priekšnieka Ulda Bēniņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta nolikumu Nr.26 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums”, no vienas puses, un

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālais centrs, reģistrācijas Nr.90009029104 (turpmāk – NOMNIEKS), tās vadītāja p.i. Intas Gaides personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas reģionālā centra reglamentu, no otras puses, abi kopā turpmāk – PUSES, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada ___.______ lēmumu Nr.___ „Par nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu” (pielikums), kā arī ņemot vērā nomas faktiskās attiecības, kas turpinās no 2020.gada 1.septembra, noslēdz šādu vienošanos:

1. Izdarīt 2010.gada 31.augusta Telpu nomas līgumā Nr.373 (Nomnieka līguma reģistrācijas Nr.8.1-7/74), turpmāk – LĪGUMS) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.1. PUSES vienojas par OBJEKTA telpu ikmēneša nomas maksu 313,76 EUR (trīs simti trīspadsmit euro un 76 centi), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Zemes nomas maksa tiek noteikta atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu. LĪGUMA noslēgšanas brīdī zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5% (viens komats pieci procentu) apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro) gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Līdzēji vienojas, ka maksājumi par iznomājamā OBJEKTA telpu un zemes daļas faktisko lietošanu tiek veikti no 2020.gada 1.septembra, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, par kuru veicamos maksājumus NOMNIEKS samaksā divu nedēļu laikā no vienošanās noslēgšanas dienas, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes izrakstīto rēķinu.

NOMNIEKS papildus maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.”

1.2. Izteikt 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.2. Papildus nomas maksai NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM par izlietoto elektroenerģiju, apkuri, atkritumu izvešanu, apsardzi, telpu un teritorijas uzkopšanu, atbilstoši aizņemtajai telpu un zemes platībai un ūdens un kanalizācijas izdevumus atbilstoši skaitītāja ikmēneša rādījumiem, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu (pievienojot pakalpojumu sniedzēja rēķina kopiju), samaksu izdarot ar pārskaitījumu saņēmējam: Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija, reģistrācijas Nr.90000056554, AS “Citadele Banka”, kods PARXLV22, kontā LVLV54PARX0002484577003. NOMNIEKS veic apmaksu 10 (desmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Rēķins tiek sagatavots elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Sagatavotais rēķins uzskatāms par saistošu NOMNIEKAM, ja tas satur atsauci uz LĪGUMU un to, ka tas sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Rēķins elektroniski tiek nosūtīts NOMNIEKAM uz e-pasta adresi nmpd@nmpd.gov.lv.”

1.3. Izteikt 4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.3. NOMNIEKS LĪGUMĀ noteikto telpu nomas maksu un pievienotās vērtības nodokli samaksā, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes izrakstīto rēķinu, samaksu izdarot ar pārskaitījumu saņēmējam: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV31PARX0002484571015 (telpu nomas maksa). Telpu nomas maksas maksājumi veicami reizi ceturksnī par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam.

NOMNIEKS LĪGUMĀ noteikto zemes nomas maksu, pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli samaksā, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes izrakstīto rēķinu, samaksu izdarot ar pārskaitījumu saņēmējam: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22: kontā LV64PARX0002484571003 (nekustamā īpašuma nodoklis par zemi) un kontā LV58PARX0002484571014 (zemes nomas maksa). Zemes nomas maksas maksājumi veicami reizi ceturksnī par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam.

Pirmais maksājums tiek veikts divu nedēļu laikā no vienošanās noslēgšanas brīža.

Rēķini tiek sagatavoti elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Sagatavotais rēķins uzskatāms par saistošu NOMNIEKAM, ja tas satur atsauci uz LĪGUMU un to, ka tas sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Rēķins elektroniski tiek nosūtīts NOMNIEKAM uz e-pasta adresi nmpd@nmpd.gov.lv.”

1.4. Izteikt 4.8.3. apakšpunktu šādā redakcijā;

”4.8.3. reizi gadā, ja ir mainījušies IZNOMĀTĀJA OBJEKTA plānotie pārvaldīšanas izdevumi;”

1.5. Papildināt ar 4.8.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

4.8.4. ja normatīvie akti paredz citu nomas maksas apmēru vai nomas maksas aprēķināšanas kārtību.”

1.6. Izteikt 5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

”5.3. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu, rakstiski informējot NOMNIEKU divas nedēļas iepriekš, neatlīdzinot NOMNIEKA zaudējumus, kā arī NOMNIEKA izdevumus, ja:

5.3.1. NOMNIEKS nepilda vai pārkāpj LĪGUMA noteikumus;

5.3.2. NOMNIEKS 10 (desmit) dienu laikā pēc IZNOMĀTĀJA rakstiska brīdinājuma saņemšanas turpina pārkāpt LĪGUMA noteikumus;

5.3.3. NOMNIEKS bojā vai posta OBJEKTU vai arī izmanto OBJEKTU mērķiem, kādiem tas nav paredzēts;

5.3.4. NOMNIEKAM ir bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi, kas kopā pārsniedz vienu maksājuma periodu, tai skaitā NOMNIEKS nemaksā nekustamā īpašuma nodokli vai tā kompensāciju un citas nomas līgumā iekļautās izmaksas vai nenorēķinās par nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem, elektroenerģiju, sanitārtehniskajiem un tehniskajiem pakalpojumiem vai sakaru pakalpojumiem;

5.3.5. OBJEKTS nokļuvis avārijas stāvoklī;

5.3.6. LĪGUMA nepildīšana ir ļaunprātīga un dod IZNOMĀTĀJAM pamatu uzskatīt, ka viņš nevar paļauties uz NOMNIEKA saistību izpildīšanu nākotnē.”

1.7. Papildināt ar 5.5. un 5.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

”5.5. Izbeidzot LĪGUMU, NOMNIEKS nodod OBJEKTU IZNOMĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar nodošanas - pieņemšanas aktu termiņā, kāds norādīts paziņojumā par LĪGUMA pirmstermiņa izbeigšanu vai dienā, kad LĪGUMS izbeidzas. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā OBJEKTS netiek nodots ar nodošanas - pieņemšanas aktu, IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs to pārņemt vienpusēji, par ko sastāda vienpusēju aktu, neatkarīgi no tā vai NOMNIEKS OBJEKTU ir atbrīvojis vai nav.

5.6. NOMNIEKAM ir tiesības demontēt un izvest visas savas iekārtas, aparatūru, kā arī izdarītos OBJEKTA uzlabojumus, ja tie ir atdalāmi, nenodarot OBJEKTAM bojājumus un netraucējot OBJEKTA funkcionālo pastāvēšanu. Viss, kas atradīsies OBJEKTĀ pēc LĪGUMA izbeigšanās, tiks uzskatīts par pamestu mantu, kuru IZNOMĀTĀJS var izlietot pēc saviem ieskatiem.”

1.8. Izteikt 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.1. LĪGUMS noslēgts uz laiku līdz 2021.gada 31.augustam.”

1.9. Papildināt ar 6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.3.LĪGUMS zaudē spēku, ja IZNOMĀTĀJS zaudē valdījuma tiesības pār OBJEKTU.”

2. Šī vienošanās ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

3. Šī vienošanās sagatavota un parakstīta latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām divos eksemplāros, viens eksemplārs atrodas pie NOMNIEKA, otrs eksemplārs pie IZNOMĀTĀJA. Abiem šīs vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

4. PUŠU rekvizīti:

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija

N/M reģ. Nr.90000056554

Dubultu prospektā 2, Jūrmalā, LV-2015

Banka: A/S Citadele banka

Kods: PARXLV22

Konta Nr. LV54PARX0002484577003

____________________________

Priekšnieks U.Bēniņš

NOMNIEKS

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālais centrs

Reģ.Nr.90009029104,

Laktas ielā 8 Rīgā, LV-1013

Korespondences adrese: Duntes ielā 8

Rīgā, LV-1013

Banka: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts Nr. LV86TREL2290649007000

_____________________________

Vadītāja p.i. I.Gaide


Lejupielāde: DOC un PDF