Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2020.gada 29.oktobrīNr. 536

protokols Nr. 19, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
“Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumu Nr.532 “Par profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādes “Jūrmalas Sporta skola” reorganizāciju un profesionāla sporta ievirzes izglītības iestādes “Jūrmalas Futbola skola” dibināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 13.pielikumā (Sākumskolas “Ābelīte” darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

8.

Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa

1,50

847

1271

1.1.2. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

15.

Apkopējs

3,20

430

1376

1.2. Izteikt Lēmuma 16.pielikumā (Sporta skolas darbinieku skaita saraksts) 1.punktu šādā redakcijā:

1.2.1. Likvidēt 3.1amata vienību – Galvenais futbola treneris;

1.2.2. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

16.

Sporta treneris (interešu izglītībā)

1,867

790

1475

1.3. Papildināt ar 43.pielikumu šādā redakcijā:

Jūrmalas Futbola skolas darbinieku skaita saraksts

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

1.

Galvenais futbola treneris

1,00

1208

1208

2.

Juriskonsults/ vecākais lietvedis

1,00

1094

1094

3.

Sporta organizators

1,00

1094

1094

4.

Sporta treneris (interešu izglītība)

0,766

790

605

2. Lēmuma 1.1.punkts piemērojams ar 2020.gada 1.oktobri.

3. Lēmuma 1.2. stājas spēkā 2021.gada 4.janvārī.

4. Lēmuma 1.3.punkts stājas spēkā 2021.gada 4.janvārī, izņemot Lēmuma 1.3.punktā noteiktā 2.amata vienība – juriskonsults/vecākais lietvedis, kas stājas spēkā 2020.gada 30.oktobrī.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis