Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 26.novembrīNr. 651

protokols Nr. 21, 24. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97
“Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija”
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002
“Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi
personām ar invaliditāti un bērniem”
īstenošanu”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313 “Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 7., 8., 17.punktu un 19.1.apakšpunktu, balstoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.5. “Kvalitatīvs sociālais atbalsts” rīcības virziena R3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība” aktivitātēm Nr.216 “Sociālā atbalsta infrastruktūras attīstība” un Nr.220 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumu Nr.564 “Par dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” projektā”, 2016.gada 29.decembrī starp Rīgas plānošanas reģionu, reģistrācijas Nr.90002222018, un Jūrmalas pilsētas pašvaldību noslēgto sadarbības līgumu “Par ES struktūrfondu projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu” Nr.2.2-16.8/1818, lai nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ieviešanu pašvaldībā, veiktajiem pārrēķiniem pēc faktiskās situācijas un šobrīd zināmiem paredzamiem izdevumiem, un Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas 2020.gada 12.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“7. Noteikt pašvaldības kā projekta sadarbības partnera projekta kopējās izmaksas 979 016 EUR (deviņi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši sešpadsmit euro un 00 centi) apmērā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

7.1. attiecināmo izmaksu summa 802 792,00 EUR (astoņi simti divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit divi euro un 00 centi) apmērā, kas 100% apmērā ir Projekta īstenotāja finansējums, no kura Eiropas sociālā fonda finansējums ir 85% un valsts budžeta finansējums 15%;

7.2. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz pašvaldība, 175 921,00 EUR (viens simts septiņdesmit pieci tūkstoši deviņi simti divdesmit viens euro un 00 centi) apmērā, tai skaitā:

7.2.1 ar projekta koordinēšanu saistītie izdevumi līdz 2022.gada 31.decembrim – 101 515,00 EUR (viens simts viens tūkstotis pieci simti piecpadsmit euro un 00 centi);

7.2.2. projekta pēctecības nodrošināšanai, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām, nodrošināt pēctecību katram sniegtajam pakalpojumam ne ilgāk kā vienu gadu no pakalpojuma kompensācijas izmaksas termiņa beigām, nepārsniedzot neattiecināmo izmaksu – 74 406,00 EUR (septiņdesmit četri tūkstoši četri simti seši euro un 00 centi) 6 gadu periodā (līdz 2022.gada 31.decembrim);

7.3. neattiecināmo izmaksu summa, kura tiek segta no iepriekš neklasificētiem pašu ieņēmumiem, 303,00 EUR (trīs simti trīs euro un 00 centi) apmērā.

8. Projekta priekšfinansējumu 53 999,00 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi) apmērā segt no pašvaldības budžeta saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. Noteikt, ka Projekta īstenotāja pārskaitītā priekšfinansējuma kompensācija tiek novirzīta kārtējo projekta neattiecināmo izdevumu segšanai.”

2. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF