Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr. 778

protokols Nr. 23, 48. punkts

Par peldbaseina ēkas Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, nodošanu
Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā un telpu nodošanu
Jūrmalas Sporta skolas lietošanā

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai uz nekustamo īpašumu Rūpniecības ielā 13, Jūrmala, kadastra Nr.1300 020 3501, kas sastāv no zemes gabala, skolas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 020 3501 001), skolas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 020 3501 002), skolas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 020 3501 003) un peldbaseina ēkas (kadastra apzīmējums 1300 020 3501 004), ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 26.oktobra lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3584.

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) ar 2019.gada 1.aprīļa nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, nodošanas – pieņemšanas aktu Nr.1.1-42/1962, skolas ēkas Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, ir nodevusi valdījumā Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai.

Ar Domes 2020.gada 24.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/20-74 “Par peldbaseina ēkas Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, pārvaldīšanas uzdevumu” Jūrmalas Sporta skolai (turpmāk – Sporta skola) tika uzdots nodrošināt peldbaseina ēkas Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 020 3501 004 (turpmāk – Objekts) pārvaldīšanu un lietotāja interešu pārstāvību projekta realizācijas gaitā līdz Domes lēmuma pieņemšanai par Objekta nodošanu Jūrmalas Sporta servisa centra (turpmāk – Sporta servisa centrs) valdījumā.

Dome 2019.gada 11.jūlijā noslēdza būvdarbu līgumu Nr.1.2-16.4.2/1019 ar pilnsabiedrību “AKN” par būvdarbu veikšanu Objektā “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana”, realizējot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Būvdizains” izstrādāto būvprojektu “Jūrmalas sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūve”.

Pārbūves darbi Objektā ir pabeigti un ar Būvniecības valsts kontroles biroja 2020.gada 22.septembra aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, kods 20036080130000, Objekts ir pieņemts ekspluatācijā.

Domes 2016.gada 8.jūnija nolikums Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” (turpmāk – Nolikums) noteic, ka Sporta servisa centrs ir Domes izveidota Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esoša iestāde, kuras funkcijās ietilpst plānot, organizēt, pārraudzīt, kontrolēt un nodrošināt Sporta servisa centra apsaimniekoto sporta objektu darbību, labiekārtošanu, attīstību, nepieciešamo pārbūvi, ārkārtas un kārtējos remontdarbus, sporta objektu racionālu izmantošanu. Saskaņā ar Nolikumu Objekts ir Sporta servisa centra apsaimniekoto objektu sastāvā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai nodrošinātu vienotu un racionālu Jūrmalas pilsētas pašvaldības sporta infrastruktūras objektu pārraudzību, uzturēšanu un apsaimniekošanu ir pamatoti peldbaseina ēku Rūpniecības ielā 13 k-4, Jūrmalā, nodot Sporta servisa centra valdījumā, atbilstoši Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punkta prasībām.

Tā kā Sporta skolai šobrīd valdījumā nodotajā ēkā Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, administratīvo un treneru telpu skaits ir nepietiekams un Objekts pirms pārbūves atradās Sporta skolas valdījumā, izstrādājot Objekta pārbūves projektu tajā tika paredzētas arī Sporta skolas administrācijas darba telpas.

Domes 2015.gada 9.jūlija nolikums Nr.31 “Jūrmalas Sporta skolas nolikums” noteic, ka Sporta skola ir Domes dibināta un pakļautībā esoša profesionālās sporta ievirzes izglītības iestāde, kura īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas sportā, tai skaitā profesionālās ievirzes programmu peldēšanā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai nodrošinātu Sporta skolu ar telpām tās funkciju nodrošināšanai, ir lietderīgi daļu telpu Objektā nodot Sporta skolas lietošanā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7. un 20.3.punktiem, kā arī ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 9.decembra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), lai nodrošinātu Sporta servisa centra un Sporta skolas funkciju izpildi, nodrošinot vienotu un racionālu pašvaldības sporta infrastruktūras objektu pārraudzību, uzturēšanu un apsaimniekošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 3501, sastāvā esošo peldbaseina ēku Rūpniecības ielā 13 k-4 (kadastra apzīmējums 1300 020 3501 004) ar kopējo platību 3011,5 m2 un tai piesaistītās inženierbūves un labiekārtojuma elementus šādā sastāvā:

NPK

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība/ daudzums

Uzskaites vērtība uz 02.12.2020. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 02.12.2020. (EUR)

1

Peldbaseina ēka ar komponentēm,

tai skaitā:

1. peldbaseina ēka;

2. ugunsgrēka atklāšanas un signalizācijas sist.

3. piekļuves kontroles un apsardzes signalizācijas sistēma

4. datu tīkli;

5. videonovērošanas sistēma;

6. centralizētā izziņošanas sistēma;

7. apkures sistēma;

8. ūdensvads un kanalizācija;

9. ventilācijas sistēma;

10. baseina ūdensapgādes uzturēšanas sistēma

11. pacēlājs.

1300 020 3501 004

3011,5 m2

3 028 140,44

2 915 635,08, tai skaitā:

2 111 435,03

30707,15

65254,69

45567,38

7752,74

54097,52

116865,11

148818,83

302831,85

17198,31

15106,47

2

Bruģēti ceļi un laukumi, tai skaitā:

1.gājēju ietve;

2. brauktuve

388 m2

765 m2

48 815,78

48 205,58

3

Asfaltēti ceļi un laukumi

148 m2

5 063,36

5 000,06

4

Pagalma apgaismojums

1.gab.

627,47

622,25

5

Zāliens

558 m2

3 686,14

3 593,98

6

Apstādījumi

6 070,85

6 070,85

2. Nodot Jūrmalas Sporta skolai bezatlīdzības lietošanā uz nenoteiktu laiku šādas peldbaseina ēkas Rūpniecības ielā 13 k-4, Jūrmalā, telpas:

Nr.p.k.

Telpas numurs atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas lietai

Telpas nosaukums

Platība, m2

2.stāva telpas

1.

001-54

Trenažieru telpa

39,00

2.

001-55

Sapulču telpa

24,90

3.

001-56

Trenažieru telpas

39,90

4.

001-58

Kabinets

18,00

5.

001-37

Atpūtas telpa

19,30

6.

001-38

Palīgtelpa

22,10

7.

001-35

Iekštelpa

5,4

Kopā 2.stāva telpas

168,60

3.stāva telpas

8.

001-60

Kabinets

9,50

9.

001-61

Sanmezgls

2,80

10.

001-62

Sanmezgls

2,80

11.

001-63

Kabinets

9,40

12.

001-64

Kabinets

9,10

13.

001-65

Sanmezgls

2,90

14.

001-66

Sanmezgls

2,90

15.

001-67

Kabinets

9,10

16.

001-68

Kabinets

12,50

17.

001-69

Kabinets

13,00

18.

001-70

Kabinets

27,30

19.

001-71

Palīgtelpa

3,90

20.

001-72

Gaitenis

28,40

21.

001-73

Kabinets

18,70

Kopā 3.stāva telpas

152,30

Koplietošanas telpas

22.

001-12

Kāpņu telpa (1.stāvs)

18,8

23.

001-33

Kāpņu telpa (2.stāvs)

18,3

24.

001-59

Kāpņu telpa (3.stāvs

4,1

25.

001-74

Tualete, priekštelpa

2,7

26.

001-75

Tualete, priekštelpa

3,9

Kopā koplietošanas telpas

47,8

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā nodrošināt šā lēmuma 1.punktā minētā īpašuma Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā, noformējot nodošanas – pieņemšanas aktu (pielikums).

4. Pēc 3.punktā minētā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas Jūrmalas Sporta servisa centram nodot 2.punktā minētās telpas Jūrmalas Sporta skolas bezatlīdzības lietošanā, nosakot savstarpējo norēķinu kārtību par lietošanā nodoto telpu uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi) un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

5. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt šī lēmuma 3.punktā minēto nodošanas – pieņemšanas aktu.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 17.decembra lēmumam Nr.778

(protokols Nr.23, 48.punkts)

Peldbaseina ēkas Rūpniecības ielā 13 k-4, Jūrmalā,

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS Nr.______________

Jūrmalā 2020.gada __.__________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra lēmumu Nr. __ “Par peldbaseina ēkas Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā un telpu nodošanu Jūrmalas Sporta skolas lietošanā ” ,

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra lēmumu Nr.___ “Par peldbaseina ēkas Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā un telpu nodošanu Jūrmalas Sporta skolas lietošanā ”, nodod, un

Jūrmalas Sporta servisa centrs , reģistrācijas Nr.90010478153 (turpmāk – Valdītājs), tā direktora p.i. Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumu Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centrs nolikums”, pieņem valdījumā Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošo peldbaseina ēku Rūpniecības ielā 13 k-4 (kadastra apzīmējums 1300 020 3501 004) ar kopējo platību 3011,5 m2 un tai piesaistītās inženierbūves un labiekārtojuma elementus šādā sastāvā:

NPK

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība/ daudzums

Uzskaites vērtība uz 02.12.2020. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 02.12.2020. (EUR)

1

Peldbaseina ēka ar komponentēm,

tai skaitā:

1. peldbaseina ēka;

2. ugunsgrēka atklāšanas un signalizācijas sist.

3. piekļuves kontroles un apsardzes signalizācijas sistēma

4. datu tīkli;

5. videonovērošanas sistēma;

6. centralizētā izziņošanas sistēma;

7. apkures sistēma;

8. ūdensvads un kanalizācija;

9. ventilācijas sistēma;

10. baseina ūdensapgādes uzturēšanas sistēma

11. pacēlājs.

1300 020 3501 004

3011,5 m2

3 028 140,44

2 915 635,08, tai skaitā:

2 111 435,03

30707,15

65254,69

45567,38

7752,74

54097,52

116865,11

148818,83

302831,85

17198,31

15106,47

2

Bruģēti ceļi un laukumi, tai skaitā:

1.gājēju ietve;

2. brauktuve

388 m2

765 m2

48 815,78

48 205,58

3

Asfaltēti ceļi un laukumi

148 m2

5 063,36

5 000,06

4

Pagalma apgaismojums

1.gab.

627,47

622,25

5

Zāliens

558 m2

3 686,14

3 593,98

6

Apstādījumi

6 070,85

6 070,85

Īpašums tiek nodots Valdītājam uz nenoteiktu laiku, lai nodrošinātu Valdītāja funkciju izpildi, realizējot vienotu un racionālu pašvaldības sporta infrastruktūras objektu pārraudzību, uzturēšanu un apsaimniekošanu .

Valdītājam ir zināms šajā aktā minētā Īpašuma stāvoklis, pret ko tam pretenziju nav. Valdītājs pieņem valdījumā minēto Īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šī Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Valdītājs apņemas ar Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi kā krietns un rūpīgs saimnieks uzturēt šajā aktā minēto Īpašumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes pieņemtos lēmumus un norādījumus, tostarp, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi”.

Nodošanas – pieņemšanas akts ir reģistrēts Domes lietvedības sistēmā, parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku – viens eksemplārs glabājas pie Valdītāja, otrs Jūrmalas pilsētas domē.

NODEVA

PIEŅĒMA

Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors

Jūrmalas Sporta servisa centra direktora p.i.

E.Stobovs _____________

E.Stobovs _____________


Lejupielāde: DOC un PDF