Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr. 779

protokols Nr. 23, 49. punkts

Par telpu Skolas ielā 5, Jūrmalā, nodošanu
Jūrmalas Futbola skolas lietošanā

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai uz nekustamo īpašumu Skolas ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 0301 (turpmāk – Objekts), kas sastāv no zemes gabala un skatītāju tribīnēm (kadastra apzīmējums 1300 021 0301 012), ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 10.jūlija lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4094.

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) ar 2015.gada 12.oktobra Patapinājuma līgumu Nr.1.2-16/1469 ir nodevusi Objektu Jūrmalas Sporta servisa centram bezatlīdzības lietošanā.

Domes 2016.gada 8.jūnija nolikums Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” noteic, ka Jūrmalas Sporta servisa centrs (turpmāk – Sporta servisa centrs) ir Domes izveidota Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esoša iestāde, kuras funkcijās ietilpst plānot, organizēt, pārraudzīt, kontrolēt un nodrošināt Sporta servisa centra apsaimniekoto sporta objektu darbību, labiekārtošanu, attīstību, nepieciešamo pārbūvi, ārkārtas un kārtējos remontdarbus, sporta objektu racionālu izmantošanu. Saskaņā ar Nolikumu Objekts ir Sporta servisa centra apsaimniekoto objektu sastāvā.

Lai izveidotu un attīstītu vienotu bērnu un jauniešu futbola struktūru Jūrmalas pilsētā, Dome ir nodibinājusi jaunu iestādi - Jūrmalas Futbola skolu.

Domes 2020.gada 24.septembra nolikums Nr.27 “Jūrmalas Futbola skolas nolikums” (turpmāk – Nolikums) noteic, ka Jūrmalas Futbola skola (turpmāk – Futbola skola) ir Domes dibināta un pakļautībā esoša profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas futbolā. Vienlaikus Nolikums paredz, ka Futbola skola ikdienā izmanto Sporta servisa centra apsaimniekošanā esošo sporta infrastruktūru un Domes dibināto izglītības iestāžu sporta infrastruktūru. Nolikums noteic, ka Futbola skolas juridiskā adrese ir Skolas iela 5, Jūrmalā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai nodrošinātu Futbola skolu ar tās darba nodrošināšanai nepieciešamajām administratīvajām telpām, ir pamats nodot Futbola skolas lietošanā daļu no Objektā esošajām telpām.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7. un 20.3.punktu, kā arī ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 9.decembra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), lai nodrošinātu Futbola skolu ar tās funkciju nodrošināšanai nepieciešamajām administratīvajām telpām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot Jūrmalas Futbola skolas bezatlīdzības lietošanā uz nenoteiktu laiku šādas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā, skatītāju tribīnēs esošās 2.stāva telpas:

Nr.p.k.

Telpas numurs atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas lietai

Telpas nosaukums

Platība, m2

1.

70

Tualete

1,60

2.

71

Priekštelpa

1,80

3.

72

Dušas telpa

2,10

4.

73

Administratīvā telpa

19,5

Kopā

25,00

2. Jūrmalas Sporta servisa centram nodot 1.punktā minētās telpas Jūrmalas Futbola skolas bezatlīdzības lietošanā, nosakot savstarpējo norēķinu kārtību par lietošanā nodoto telpu uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi) un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF