Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 06.11.2020. Stājas spēkā 03.11.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2020.gada 29.oktobrīNr. 28

protokols Nr. 19, 52. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
“Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Papildināt ar 17.1.31.apakšpunktu šādā redakcijā:

“17.1.31. Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisija.”;

1.2. Izteikt 12.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“12.4. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa;”;

1.3. Izteikt 12.31.apakšpunktu šādā redakcijā:

“12.31. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri””;”;

1.4. Papildināt ar 12.45.apakšpunktu šādā redakcijā:

“12.45. Jūrmalas Futbola skola.”;

1.5. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

PDF

1.6. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

PDF

2. Saistošo noteikumu 1.6.apakšpunkts stājas spēkā 2020.gada 30.oktobrī, tik tālu cik tālu 2.pielikums attiecas uz “Jūrmalas Futbola skolu”.

3. Saistošo noteikumu 1.6.apakšpunkts stājās spēkā 2021.gada 1.janvārī, tik tālu cik tālu 2.pielikums attiecas uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri””.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Paskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.28
“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
“Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus. Ar šiem grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra sasitošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” tiek papildināts Jūrmalas pilsētas domes izveidoto komisiju un Jūrmalas pilsētas domes padotībā esošo iestāžu uzskaitījums, un precizēts Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nosaukums.

2.Projekta nepieciešamības pamatojums

2.1. Jūrmalas pilsētas dome 2020.gada 18.jūnijā apstiprināja nolikumu Nr.17 “Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums”, līdz ar to nepieciešams saistošajos noteikumos precizēt Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nosaukumu.

2.2. Saskaņā ar Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu Jūrmalas pilsētas pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai piekļaujas tai. Lai nodrošinātu efektīvu administratīvo resursu izmantošanu un operatīvāk veiktu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai iedalītā zvejas rīku limita sadali privātpersonām, Jūrmalas pilsētas dome ir izveidojusi Jūrmalas pilsētas domes R ūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisiju, kura izskatīs personu iesniegumus un citus ar rūpnieciskās zvejas tiesību nomu saistītus jautājumus un pieņems lēmumus par rūpnieciskās zvejas nomas tiesību un zvejas rīku limitu piešķiršanu. Tāpat Jūrmalas pilsētas dome ir apstiprinājusi Jūrmalas pilsētas domes nolikumu “Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums”, līdz ar to ir nepieciešams izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos, papildinot Jūrmalas pilsētas domes izveidoto komisiju sarakstu un lēmējvaras struktūrshēmu.

2.3. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumu Nr.532 ir nolemts reorganizēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošo profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādi “Jūrmalas Sporta skola” un dibināt profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādi “Jūrmalas Futbola skola”. Jūrmalas pilsētas dome 2020.gada 24.septembrī ir apstiprinājusi Jūrmalas pilsētas domes nolikumu N.27 “Jūrmalas Futbola skolas nolikums”, kas stāsies spēkā 2020.gada 30.oktobrī, līdz ar to ir nepieciešams izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos, papildinot Jūrmalas pilsētas domes iestāžu sarakstu un izpildvaras struktūrshēmu.

2.4. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumu Nr.459 (turpmāk – Lēmums) ir nolemts reorganizēt Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi “Sprīdītis”, nosakot, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Sprīdītis” daļēji ir Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” Lēmumā noteikto tiesību, saistību un funkciju pārņēmēja. Ņemot vērā minētās izmaiņas, ir nolemts mainīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” nosaukumu uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”, līdz ar to, nepieciešams iestādes nosaukumu mainīt arī saistošajos noteikumos.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Jūrmalas pilsētas domes R ūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas izveide neatstās ietekmi uz pašvaldības budžetu.

3.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jūrmalas Sporta skola” reorganizācijai nepieciešamie izdevumi tiek finansēti no Jūrmalas Sporta skolas finanšu līdzekļiem.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Iespēja operatīvi izskatīt privātpersonu iesniegumus par rūpnieciskās zvejas nomas tiesību piešķiršanu, zvejas rīku limitu piešķiršanu un pieņemt lēmumus, t.sk., saistībā ar komerciālo zveju.

4.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādes “Jūrmalas Futbola skola” dibināšanai nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības R ūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisija lēmumus par zvejas nomas tiesību un zvejas rīku limitu piešķiršanu pieņems komisijas sēdes laikā, pēc iesniegto iesniegumu izskatīšanas, tādējādi šie iesniegumi vairs netiks izskatīti Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejā un domes sēdē.

5.2. Jūrmalas Sporta skolas īstenotās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas: profesionālās ievirzes programma futbolā (programmas kods 20V 813 001, licences Nr.P-12429, akreditācijas ID Al 11565), profesionālās ievirzes programma futbolā (programmas kods 30V 813 001, licences Nr.P-12430, akreditācijas ID Al 11566) un interešu izglītības programmas futbolā ar 2021.gada 4.janvāri tiek nodotas īstenošanai Jūrmalas Futbola skolai.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultācijas ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis